Ba ve Bs Formları Hk.

Üyelik
9 Tem 2005
Mesajlar
147
sayın alperen42
Size aşağıda konuyla ilgili sayın Mustafa Alpaslan beyin bir yazısını iletiyorum.
selamlar

Ba ve Ba FORMLARI İLE İLGİLİ BİR YARGI KARARININ

DEĞERLENDİRİLMESİDr.Mustafa ALPASLAN-SMMM

Doç.Dr.Mustafa SAKAL

D.E.Ü.İ.İ.B.F.Maliye Bölümü1- Giriş :

213 Sayılı VUK.nun 148, 149 ye Mük.md.257.md.vermiş olduğu yetki maddelerine dayalı olarak, Maliye Bakanlığı bazı genel tebliğleri yayınlamış bulunmaktadır (1). Bu genel tebliğler, 350, 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleridir (2). Gerek, 350 ve gerekse 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleri ile Maliye Bakanlığı vergi yükümlülüklerinden, mal veya hizmet alımlarına dair bildirim formu istemektedir. :;

2- Bildirimlerin Verilme Şekli, Süresi, Vermeyen Mükelleflerin Durumu Nedir ? :

Maliye Bakanlığı'nın en son yayınladığı 362.seri sayılı VUK.genel tebliğine göre; bildirimlerin genelde elektronik ortamda verilmesini şart koymuştur. Bazı mükelleflerin ise, önceden olduğu gibi kağıt ortamda düzenlenerek verilmesini istemektedir. Bu mükellefler, genellikle otomasyon uygulaması dışında olan, mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler olup, bunlar teknik olanaksızlar nedeniyle vergi beyannamelerini elektronik ortamda veremeyen mükelleflerdir (3).

362.seri no.lu VUK.genel tebliğinin "4-DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM" başlıklı bölümde, (17) onyedi madde halinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Bu bölümde bir kısım mükelleflerin anılan formları verip-vermeyecekleri hususları etraflıca açıklanmıştır.

Bu bölümde, genel tebliğin kaleme alınışı, yazılışı oldukça karmaşık ifadelerle yazılmış olup, tebliğ yazı ilkeleri de. nazara alınmadan neyin nasıl istenildiği açıklanamamıştır. Bir kere muğlak ifadelere yer verilmiştir. Tebliğ, toplam (6) sahifeden ve (3) ekten ibaret olup, eklerin ön ve arka yüzleri de ayrıntılı izahatlara yer verilmiş ve mükelleflerin kafaları karıştırılmıştır.

Özetle, bir kişi veya kurumdan yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, Form-Ba ile; bir kişi veya kuruma yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise, Form-Bs ile bildirilmesi ve bu formların elektronik ortamda, Vergi İdaresine yollanması istenilmiştir (4).

3- Konuyla İlgili Bir Vergi Mahkemesi Kararı ve Değerlendirilmesi :

2004 hesap dönemine ilişkin, form Ba-form Bs ertesi yılı 2005/Eylül ayı içinde vergi dairesine elektronik ortamda vermeyen mükellefe/şirkete 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. İlgili şirket bu kesilen cezaya, vergi mahkemesinde dava açmıştır. Vergi mahkemesi açılan davayı kabul etmiştir (5). Vergi Mahkemesi Kararının hüküm fıkrası aynen aşağıya alınmıştır : "Hüküm veren İzmir 4.Vergi Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelendikten sonra gereği düşünüldü:

Uyuşmazlık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nu 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedenle, 213 sayılı yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca kesilen 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezasının yasal olup, olmadığına dayanmaktadır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun olay tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle mükerrer 355.maddesinde, bu Kanun'un 86, 148, 149, 150, 256, ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (bir numaralı bentte) birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında madde de yazılı miktarlarda özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilememesi durumunda haklarında Kanun'un ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu hükmü yer almıştır.

Anılan maddeye göre ceza kesilebilmesi için, yükümlülerden bilgi veya bildirimleri vermeleri hususunun yazılı olarak istenmesi ve tebliğ olunacak bu yazıda, gereğinin tayin olunan süre içinde yerine getirilmemesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının açıkça belirtilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiş olup, aynı kanunun mükerrer 257.maddesinde Maliye Bakanlığı'nın vergi beyannamelerini internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine izin vermeye ve zorunluluk getirmeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

350 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinin 3.maddesinde; Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorunda oldukları ve bu mükelleflerin formları kağıt ortamında kesinlikle vermeyecekleri, bu düzenlemeye uymayanlar hakkında 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca işlem yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin 2004 yılına ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedeniyle, davaya konu cezanın kesildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda ayrıntısı ile belirtilen kanun ve genel tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Maliye Bakanlığı'nın beyannameler ve eklerini elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirmek yetkisi olduğu açıktır.

Ancak 350 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğin de beyanname ekinde verilmesi gereken form Ba ve form Bs nin elektronik ortamda verilmemesi halinde 355.madde hükmü uyarınca işlem yapılacağı düzenlenmiş olup, 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi esas alınarak ceza kesilebilmesi için öncelikle yazılı uyarıda bulunulması gerekeceğinden, madde de belirtilen şekilde uyarı yapılmaksızın, süresinde verilmeyen Ba ve Bs formları için kesilen cezada yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE, davaya konu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, aşağıda dökümü yazılı 28,70 YTL yargılama giderinin davalı idarece davacıya iadesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere 30.6.2006 günü karar verildi."

4- Sonuç ve Kararın Değerlendirilmesi :

a) Gerek, Ba, Bs formları ve gerekse önceki yıllardaki A,B,C formları ile yakın
zamanda uygulanmış ve terk edilen "performans derecelendirme formu" benzeri amaçlara
yönelik olarak Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu bildirimlerdir. Bu bildirim ve formların
verilmemesi halinde kesilen, özel usulsüzlük cezalarını, yargı çeşitli gerekçelerle terkin
ederek, ortadan kaldırmaktadır (6).

b) Söz konusu formların, bilgi formlarının, bildirimlerinin verilmemesi sonucu kesilen
cezaların terkin gerekçesinde, idarenin bu bildirimleri yazılı olarak mükelleften talep ederek,
verilen müddet dahilinde, iş bu formların verilmemesi durumunda, ancak özel usulsüzlük
cezası kesilebilecektir.c) Maliye Bakanlığı, hiçbir uyarıya lüzum olmadan salt, VUK.362.seri no.lu tebliğe göre, ceza kesilebileceğini kabul etmektedir. Oysa ki, yargı, hiçbir ihtara gerek duyulmadan, söz konusu formların verilmeyişini gerekçe göstererek ceza kesilemeyeceğine karar vermektedir (7).(1) 10.1.1961 gün ve 10703 sayılı R.G.

(2) 21.7.2005 gün ve 25882 sayılı R.G.

(3) 17.8.2006 gün ve 26262 sayılı R.G.

(4) VUK.G.T.362.

(5) İzmir, 4.Vergi Mahkemesi K.30.6.2006 gün ve E:2006/265-K:2006/684

(6) İzmir, 4.Vergi Mah.25.4.2006 gün ve E:2005/1291-K:2006/4111.

(7) İzmir, 3.Vergi Mah.29.5.2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413 ve İzmir, 3.Vergi
Mah.K:25/4/2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
1,497
Konum
DİYARBAKIR
Ynt: Ba ve Bs dormları hk.

SAYIN HALUK BEY;
Yazınızı okudum size bişey soracam bende bikaçtane mükellefin b formunu vermeyi unuttum vergi dairesi ceza kestiği zaman sizin sunumuş olduğunuz bu emsale göre davayı kazanabilirmiyim.paylaşımınız için teşekkürler
 
Üyelik
29 Tem 2005
Mesajlar
26
Ynt: Ba ve Bs Formları Hk.

mahkemeye gidin bence kesin kaznırsınız msn adreesinizi yazarsanız size bende konu ile ilgili dava dilekçesi örneği var
 
Üyelik
19 Ocak 2007
Mesajlar
2
Ynt: Ba ve Bs Formları Hk.

--------------------------------------------------------------------------------
sayın alperen;
[email protected] örneği gönderirseniz sevinirim.çok teşekkürler
 

Benzer konular

Üst