Bağ-Kur' lu Kadınların Doğum ve Emzirme Yardımı

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Resul KURT / İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK
info@resulkurt.com

Eşim limited şirket ortağı Bağ-Kur'ludur. Mayıs 2009'da doğum yapacak olup Bağ-Kur'dan ne doğum yardımı ve emzirme yardımı gibi ne tür ödenek alabiliriz? İsmi saklı

Doğum nedeniyle çalışamayan kadın sigortalının gelir kaybı söz konusu olmaktadır. 4-1/(a) bendi (SSK) ile 4-1/(b) bendinde belirtilen (Bağ-Kur'lulardan)

. Muhtarlar,

. Ve ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan;

. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan sigortalılar ile,

. Tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için, sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Böylece, çalışamadığı için gelir kaybı olan kadın sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ile geçimini sağlaması amaçlanmıştır. Geçici iş göremezlik ödeneği, koşulları taşıması kaydıyla sadece sigortalı kadına verilebilmektedir. Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının geçici iş göremezlik ödeneği isteme hakkı bulunmamaktadır.

Daha önce, geçici iş göremezlik ödeneği alamayan Bağ-Kur sigortalısı kadınlardan, muhtar; ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan; gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan sigortalılar ile tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadınlar da doğum yapmaları halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilecektir.

Maalesef şirket ortaklığından dolayı 4/b'li olan sigortalılara doğum nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyerek haksızlık yapılmıştır.

Ancak, 4-1/a ve4-1/b bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve kurum yönetim kurulunca belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecektir. Söz konusu kimselere SGK tarafından verilmesi gereken emzirme ödeneği Yönetim Kurulu'nun 26.12.2008 tarihli 2008/507 sayılı kararı ile 2009 yılı için 70.00- TL olarak belirlenmiştir. Bu yardımı almak için SGK sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Tutuklu işçinin kıdem tazminatı

Bir işçi, iş dışında tutuklanması nedeniyle cezaevinde yatmaktadır. İşyerine bilgi verilmiş olup, tutuklandığına dair yazı fakslanmıştır. İşçi 6 yıldır bu işyerinde çalışmaktadır. Bu işçi ihbar ve kıdem tazminatı alabilir mi? Çıkış işlemi ne zaman yapılacaktır? Ali Soycan

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/IV. bendi gereğince işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın bildirim süresini (4857/17 md) aşması halinde işverenin iş sözleşmesini haklı bir nedenle derhal feshi söz konusu olabilecektir. 4857 sayılı yasa ile işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halleri de madde kapsamına alınmıştır. Böyle bir durumda, bildirim süreleri kadar bir zaman geçmiş ve işçi yine de işine dönememişse; işveren bu sürenin sonunda işçinin iş sözleşmesini derhal fesih yoluyla sona erdirebilecektir. Ancak, işçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile iş güvencesi kapsamında işe iade davası açmak amacıyla yargı yoluna başvurabilecektir.

İşyeri ile ilgisi bulunmayan bir suçtan tutuklanması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçinin bir yıldan fazla çalışmasının olması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanacak, ihbar tazminatı ödenmeyecektir.
 
Üst