Bağımsız Denetim SPK' ya İtiraz Ettiğim Sorular

Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Merhaba Arkadaşlar Nedense Site yöneticileri beni engellemişler. Ben de uzun zaman sonra bir daha bakayım dedim engelleme kalkmış. (YMM'ye çalışmaktan pek vakit bulamadım da).

İtiraz ettiğim sorular aşağıdadır. SPK bana yazılı cevap verdi. Gerekçe göstermeden, sorular doğru dedi ve itirazım red oldu. Bu soruları hakemli bir dergiye yollamyı düşünüyorum. Gerçektten ciddi hatalar var.

Halka açık şirketler finansal tablolarını SermayePiyasası Kurulu düzenlemeleri uyarıncahazırladıkları dönemlerde, muhasebe defter vekayıtları ile SPK düzenlemeleri uyarıncahazırlanmış finansal tablolar arasındaki ilişkiyisermaye piyasası muhasebe defteri tutarakkurarlar.Bu defter ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?A) Defter elektronik ortamda tutulabilir.B) Deftere yapılan kayıtlar ihtiyaca göredeğiştirilebilir.C) Muhasebe kayıtlarından finansal tablolardakitutarlara ulaşılırken yapılan tüm açılışkayıtları bu deftere kaydedilir.D) Yazılı olarak tutulan defter Türk TicaretKanunu?nda ticari defterlerin saklanmasıiçin öngörülen süre kadar saklanır.E) Defter müteselsil sıra numarası taşımalıdır.

B) şıkkı doğru cevap olarak açıklanmış ama defter kayıtlarınını ihtiyaca gore değiştirilmesi cümlesinde zaman boyutu eksiktir, defter kayıtları resmileştikten sonra, ya da SPK?ya bildirildikten sonra ihtiyaca gore değiştirilebilir olsaydı açık olurdu. Şu da açıktır ki, defter kayında yapılan bir kayıt aynı gün ihtiyaç duyulursa değiştirilebilir. Ayırca elektronik ortamda tutulan bir defterin seri sıra numarası taşıması mantıken imkansızdır. İstendiği zaman elle müdahele edilerek değiştirilebilir. Bu yüzden elektronik ortam kavramı açık değildir. Çünkü elektronik imza uygulamasında olduğu gibi geçimie yönelik düzeltmeyi durduran bir kontrol mekanizması yoktur. Sonuçta, A doğru ise E şıkkı yanlıştır. Hme E şıkkı hem de B şıkkı doğru cevap olmaz.

I. Belirli bir zaman bazında sağlanmasıII. Amaca uygun ve ilgili olmasıIII. Objektif doğru ve tam olmasıBir bilginin finansal bilgi niteliği taşıması icinyukarıdakilerden hangilerinin bulunmasızorunludur?A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Doğru cevap E?miş.Ancak Bellirli bir zaman bazınında sağlanması cümlesi Türk Dil Kurallarına aykırıdır.Belirli bir zaman bazında bilgi sağlamak ne demektir? Bilgiyi, mali tablonun SPK?ya teslim tarihine kadar sağlanması mıdır? Yoksa bilginin belirli bir dönemi kapsaması mıdır? Örneğin SPK?ya mali tablo tesliminden sonra sağlanan bir finansal bilgi, ya da gerçekleşen olay bu sorunun I nolu maddesine gore finasal bilgi niteliğini yitirmektedir. Sonuç, I şıkkı şu şekilde olmalıydı: ?Belirli bir zamanı veya aralığını kapsamalı?. Bilginin belirli zamanda sağlanması (ele geçirilmesi) farklıdır, kapsadığı zaman farklıdır. ?Baz? lafzının neyi ifade ettiği açık değildir. Sınava giren adayı D ve E şıkları arasında çelişkiye düşürmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, bilanco tarihindensonra ortaya cıkması halinde acıklamagerektiren hususlardan biridir?A) Vergi oranlarının değişmesiB) Birleşme ve ele geçirmelerC) Borçluların iflası veya borçlularla borçtutarları üzerinden yeni müzakerelerebaşlanılmasıD) Muhasebe hata ve hileleriE) Talep edilen bir sigorta tazminatınınalınması veya alınabilir hale gelmesi


Bu sorunun doğru cevabı B şıkkı olarak kamuya açıklanmıştır.Ancak soru hiç açık değil. Açıklama gerektiren husus cümlesinde kine veya nereye açıklama yapılacağı eksik kalmıştır.Açıklamalar birden fazladır,-Kamuya açıklama,-Mali tablolarda açıklama (IAS 10?da geçen lfaz aynen budur),-Yönetim kuruluna açıklama,-Genel Kurula açıklama?vsIAS 10?na gore ???..yetkilendirme tarihi ve bilnaço tarihinden sonraki olaylarla ilgili mali tablolarda açıklanması gereken bilgileri belirlemektir. D, C ve E şıkları da yukarıdaki standartta sayılmıştır. Sonuç olarak, ?açıklama? cümlesi yetersizdir. Tüm şıklar yoruma açıktır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon SozleşmelerininMuhasebesine İlişkin Usul ve Esaslara gore,korunma amaclı opsiyon sozleşmeleri haric,opsiyon sozleşmesinin icsel değerindekideğişikliklerin mali tablolarda gosterimi ileilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?A) Bilançoda öz kaynaklar içinde gösterilir.B) Bilançoda yükümlülük olarak gösterilir.C) Nazımhesaplarda izlenir.D) Bilançoda varlık olarak gösterilir.E) Doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir

Doğru cevap E miş Standartta yazan ?doğrudan gelir tablosu ?olmasına rağmen, bu soruda muhasebenin iki ayaklı olduğu unutulmuştur pasif ayak gelir tablosu ile ilişkilendirilirken, aktif ayak ise varlık kelemi ile ilişkilendirilir. Bu sebepten soru açık değildir. Şöyle sorulabilirdi artıştan kaynaklanan kayıp veya kazançlar nerede gösterilir denilseydi cevap doğrudan gelir tablosu olurdu. Sonuçta, hem E şıkkı hemde D şıkkı doğru cevaptır.
Uluslararası Muhasebe/Finansal RaporlamaStandartlarına gore aşağıdaki varlık-ilkmuhasebeleştirmeden sonraki değerlemeesası-değerleme farkının muhasebeleştirilmeesası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?A) Vadeye kadar elde tutulacakyatırımlar-Etkin faiz yöntemiyle hesaplananitfa edilmiş maliyeti ile değerleme-Kâr/zararB) Maddi olmayan duran varlıklar-Yenidendeğerleme yöntemi-Diğer kapsamlı gelirC) Stoklar-Maliyet ve net gerçekleşebilirdeğerin düşük olanı ile değerleme-Kâr/zararD) Satılmaya hazır finansal varlıklar-Gerçeğeuygun değer ile değerleme-Kâr/zararE) Maddi duran varlıklar-Yeniden değerlemeyöntemi-Diğer kapsamlı gelirT

ürkçe dilbisi kurallarınagöre iki orta çizgi arasındakii cümle parantez içi cümledir. Kullanım yanlıştır.Ayrıca Eşleştirme kavramı açık değildir.Doğru cevap E olarak açıklanamış, eğer yeniden değerleme sonucu oluşan değer artış fonunun gelir değildir, özkaynak kalemi ile ilişkilendirilir. Ancak bu fon geçmiş yıllara ait bir fondur. Çünkü Değer artışı sonucu artan kısma ait amortisman giderinin cari yıl gideri olarak yazılacağı açıktır. Sonuçta Dğer artışı sonucu ortaya çıkan DAF mı yoksa aktif artışındaki kısmın amortismanı mı açık açık belirtilmeliydi.Bu durum adayı çelişkiye düşürmektedir.
UMS 10 Bilanco Tarihinden Sonraki OlaylarStandardına gore, "bilanco tarihi itibariyleilgili olayın var olduğuna ilişkin kanıtlarıgosteren koşulların bulunduğu durumlar" ilehangi olaylar tanımlanmaktadır?A) Bilanço olaylarıB) Çok önemli ekonomik olaylarC) Bilanço tarihinden sonraki düzeltmegerektiren olaylarD) Bilanço tarihinden sonraki düzeltmegerektirmeyen olaylarE) Şarta bağlı olaylar?olayın var olduğuna ilişkin kanıtlarıgosteren koşulların bulunduğu durumlar

?1) Olay yok,2) Olayın varlığına ilişkin kanıtlar yok,3) Kanıtların varlığını gösteren koşullar var,Bütün şıklar doğrudur. Soru da hiçbir kesinlik yoktur.Bu sorunun mesleki bilgi ölçmekle ve fiiliyatla uzaktan yakından alakası yoktur. Spru hazırlayanlardan bu soruyla ilgili bir yaşanmış ve raporlara girmiş fiili olay örnek göstermelerini istiyorum. İnsanlar bu soru ile belge alıp denetim yapacaklar vepara kazanacaklar. Bu tip sorular kesinlikle bilgi ölçmüyor.Yukarıdaki bilgilere gore şirket karşılıkayırmış olduğu stokların net gercekleşebilirdeğerinin 31.03.2009 tarihinde 25.000 TLolduğunu tespit ettiğine gore muhasebeişlemlerinden hangisini yapmalıdır?A) Konusu Kalmayan Stok Değer DüşüklüğüKarşılıkları Hesabına 6.000 TL borç, StokDeğer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına 6.000TL alacak kaydı yapmalıdır.B) Konusu Kalmayan Stok Değer DüşüklüğüKarşılıkları Hesabına 4.000 TL borç, Stokdeğer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına 4.000TL alacak kaydı yapmalıdır.C) Herhangi bir kayıt yapılmamalıdır.D) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına6.000 TL borç, Konusu Kalmayan StokDeğer Düşüklüğü Karşılıkları Hesabına6.000 TL alacak kaydı yapmalıdır.E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına4.000 TL borç, Konusu Kalmayan StokDeğer Düşüklüğü Karşılıkları Hesabına4.000 TL alacak kaydı yapmalıdır.

Sorunun cevabı E şıkkı olarak açıklanmış.Şıklarda ikii kavram var.1) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı2) Konusu Kalmayan Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları hesabı,Doğru olan şu olmalıydı Konusu Kalmayan Stok Değer Düşüklüğü gideri olmalıydıKarşılık aktif veya pasif bilanço kalemini ifade ederken, bu cümle karşılık gideri olarak sıfatlandırılısa gelir tablosu kalemi olduğu anlaşılır.Soruda gider sıfatı kullanılmadığı için soru açık değildir ve yanlıştır. Hangi muhasebe standartında "lar " çoğul eki hesabın gelir tablosu kalemi olduğunu açıklıyor. SPK diyorki hesabın arkasında lar eki varsa gider kalemidir. Ayıp valla.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Bağımsız Denetim SPK' ya İtiraz Ettiğim Sorular

bayağıdır foruma girmiyordum. SPK ınavına itiraz ettim. SPK'dan yazı geldi. Diyorki sorulara hazırlayan hocalara soruları tekrar okuttuk sorular doğrudur. itirazınız kabul olmadı.

Bu soruları forumda yazmıştım.ilgi görmedi.

SPK kafasına göre iş yapıyor. Sorular hazırlayan hocaya mı okutulur hakememi? Soruları İSMMO'ya Yahya Beye yolladım ilgilenilmedi.

Bir soru öreneği yazayım siza sınavda çıkan.

Halka açık şirketler finansal tablolarını SermayePiyasası Kurulu düzenlemeleri uyarıncahazırladıkları dönemlerde, muhasebe defter vekayıtları ile SPK düzenlemeleri uyarıncahazırlanmış finansal tablolar arasındaki ilişkiyisermaye piyasası muhasebe defteri tutarakkurarlar.Bu defter ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?

A) Defter elektronik ortamda tutulabilir.
B) Deftere yapılan kayıtlar ihtiyaca göredeğiştirilebilir.
C) Muhasebe kayıtlarından finansal tablolardakitutarlara ulaşılırken yapılan tüm açılışkayıtları bu deftere kaydedilir.
D) Yazılı olarak tutulan defter Türk TicaretKanunu?nda ticari defterlerin saklanmasıiçin öngörülen süre kadar saklanır.
E) Defter müteselsil sıra numarası taşımalıdır.

DOĞRU CEVABI SPK B ŞIKKI OLARAK AÇIKLAMIŞ.

Bu soruya kaynak Seri XI no: 29 derki:

(4) Söz konusu defter, elektronik ortamda veya yazılı olarak tutulabilir. Yazılı
olarak tutulan Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri sayfaları müteselsil sıra numarası
taşıyacak şekilde düzenlenir,

Dolayısıyla E şıkkındaki "Defter müteselsil sıra numarası taşımalıdır." lafzında, "yazılı" ibaresi olmadığı için bu şık da yanlıştır.

YANİ SORUNUN 2 CEVABI VARDIR. VE 2 CEVAPLI TEST OLMAZ.

DEĞERLİ MESLEKDAŞLAR NE OLUR BU KONUNUN ÜSTÜNE GİDELİM.
 
Üst