zirve

Benzin İstasyonu Hesap Planı

Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
95
Konum
izmir
Benzin İstasyonu işleten bir Ltd.Şti.'e kullanabileceğim hesap planı örneği tavsiye edebilirmisiniz?.Kdv,muhtasar,geçici,KV.dışında başkaca bildirim veya beyannamesi varmı? Bilgileriniz için şimdiden teşekkür.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Re: Benzin İstasyonu

hdegirmenci' Alıntı:
Benzin İstasyonu işleten bir Ltd.Şti.'e kullanabileceğim hesap planı örneği tavsiye edebilirmisiniz?.Kdv,muhtasar,geçici,KV.dışında başkaca bildirim veya beyannamesi varmı? Bilgileriniz için şimdiden teşekkür.

153 ve alt hesaplar 153 00 01 Benzin , 02 Motorin , 03 K.Benzin vs
770 ve alt hesaplar
760 ve alt hesaplar
vs
dikkat etmeniz gereken stok durumlarını kontrol etmenizdir.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
48
stokla ilgili

Duyduğum kadarıyla akaryakıt fiyatları arttırıldığında Vergi dAiresine stoklarla ilgili bir bildirim veriliyor.Ayrıca benzinde fire oranları nelerdir ve özellik arzeden başka bir husus varmıdır?Bu konunun ayrıntısını ben de merak ediyorum.Cevap yazarsanız sevinirim.
 
Üyelik
2 Ağu 2005
Mesajlar
10
Akaryakıt ürünlerinde fire olarak bölgelere göre kesafet uygulanmaktadır.
Zam geldiği zaman %10 üaerinde zam gelirse vergi daireleri zaten istasyonları dolaşarak ölçümleme yapmaktadırlar.
benzin istasyonları için farklı bir hesap planı yoktur arkadaşımızın yazdığı hesap planını uygulaya bilirsiniz ayrıca satışlarada alt hesap açarak stok takibi yaparak işlerseniz hiçi bir sorun çıkmaz saygılar
YILDIRAY İKİZLER KARS
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
K O N Y A L I
AKARYAKIT
*Akaryakyt ana depodan alynarak perakende satycylaryn buludu?u pompa depolaryna
nakli ve saty?y esnasynda ortalama olarak :
- Gazda ( %07.5 ) binde yedibuçuk
- Motorinde ( %06 ) binde alty
- Fuel - Oilde ( %05 ) binde be? nispetinde fire ve zayiat verebilir.
Benzin istasyonlarynda saty?y yapylan benzin , gaz ya?y Fuel/Oil ve makina
ya?larynyn saty?lary syrasynda veya tahmil , tahliye anynda depolamadan
mütevellit ortalama fire nispetleri;
- Benzin %010 (binde on )
- Gazya?y %07.5 (binde yedibuçuk )
- Motorin %06 ( binde alty )
- Fuel - Oil %05 ( binde be? )
- Makina ya?y %05 ( binde be? ) olup , bu nispetler tatbikatta hadisenin ?ekline
göre ;
- Benzin %020 (binde yirmi )
- Gazya?y %015 (binde onbe? )
- Motorin %10 ( binde on )
- Fuel - Oil %7.5 ( binde yedibuçuk )
- Makina ya?y %10 ( bindeon? ) nispetlerine kadar yükselebilir.
Benzin , süper benzin , gaz ve motorin saty?y litre esasyna göre yapylmakta olup
, uzun depolama süreleri içinde % 04 nispetinde fire ve zayiat verebilir.
Akaryakyt fire oranlary , çe?itli olaylar sonucu meydana gelebilecek a?yry
kayyplarla ilgilidir.Örnek olarak ;saty?laryn herhangi bir nedenle aksamasy
yüzünden uzun süre depoda bekleyen malyn , buharla?masy veya ikmal yerinden
sycak alynan malyn
farkly iklimdeki a?yry so?uk ortamda depolanyp , satylmasy.Ya da çe?itli
nedenlerle birkaç a?amada yapylan yükleme-bo?altmalar , fiili kayyplaryn
yükselmesine yol açabilmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanly?y'na ba?ly Petrol Y?leri Genel Müdürlü?ü'nün
belirledi?i ve Maliye Bakanly?y'nyn da kabul etti?i akaryakytlarda resmi
ortalama fireler ?öyledir.
- Süper, normal, kur?unsuz benzinler için : binde altybuçuk
- Gazya?y ve motorin için : binde be?
- Fuel - oil cinsleri için :binde üç
Bu oranlara tekabül eden parasal de?erler saty? fiyatynyn içinde mü?teriden
alyndy?yndan , bilindi?i gibi bayilerin ' fire ady ' altynda ayryca bir gider
kaydetmeleri mümkün de?ildir.
Yukarydaki resmi ortalama firelerin tatbikatta a?ylmasy halinde , mükelleften
açyklama istenecektir.Bu taktirde ve hadisenin belgelenmesi kaydyyla , Odamyzca
onaylanmy? bulunan listedeki oranlar , açyklamalarda yol gösterici olarak
kullanylacak rakamlardyr.
* Rafineride özelliklerine ve i?lenen ham petrolün türüne ba?ly olarak kalorifer
yakytyndaki motorin orany farklylyk göstermekte olup , TÜPRA? rafinerileri
itibariyle ortalama kalorifer yakyty kompozisyonu a?a?yya çykarylmy?tyr.
Rafineri Ady

Motorin (%)

Fuel-oil(%)

İzmit rafinerisi

25-30

70-75

İzmir rafinerisi

30

70

Kyrykkale rafinerisi

40

60
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Merhaba,

Karaman SMMMO'ndan alıntı;

Kod:
3. AKARYAKIT 
  Akaryakıt ana depodan alınarak perakende satıcıların bulunduğu pompa depolarına nakli ve satışı esnasında ortalama olarak : 
  Gazda           : (% 07.5) binde yedibuçuk, 
  Motorinde         : (% 0.6) binde altı, 
  Fuel-Oilde         : (% 0.5) binde beş, nispetinde fire ve zayiat verebilir. 

  Benzin istasyonlarında satışı yapılan benzin, gaz yağı Fuel-Oil ve makina yağlarının satışları sırasında veya tahmil, tahliye anında depolamadan mütevellit ortalama fire nispetleri: 
  Benzin           : % 010 (binde on) 
  Gazyağı          : % 07.5 (binde yedi buçuk) 
  Motorin           : % 0.6 (binde altı) 
  Fuel-Oil          : % 0.5 (binde beş) 
  Makine yağı       : % 0.5 (binde beş) olup, bu nispetler tatbikatta hadisenin şekline göre; 
  Benzin           : % 0.20 (binde yirmi) 
  Gazyağı          : % 0.15 (binde onbeş) 
  Motorin           : % 0.10 (binde on) 
  Fuel-Oil          : % 07.5 (binde yedi buçuk) 
  Makine yağı       : % 0.10 (binde on)   nispetlerine kadar yükselebilir. 

  Benzin, süper benzin, gaz ve motorin satışı litre esasına göre yapılmakta olup, uzun depolama süreleri içinde % 0.4 nispetinde fire ve zayiat verebilirler. 
  
  Kitabımızdaki akaryakıt fire oranları, çeşitli olaylar sonucu meydana gelebilecek aşırı kayıplarla ilgilidir. Örnek olarak; 
satışların herhangi bir nedenle aksaması yüzünden uzun süre depoda bekleyen malın buharlaşması veya ikmal yerinden sıcak alınan malın, farklı iklimdeki aşırı soğuk ortamda depolanıp, satılması. Ya da çeşitli nedenlerle bir kaç aşamada yapılan yükleme-boşaltmalar, fiili kayıpların yüklenmesine yol açabilmektedir. 

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ve Maliye Bakanlığı’nın da kabul ettiği akaryakıtlarda resmi ortalama fireler şöyledir : 
    Süper, normal, kurşunsuz benzinler için     : Binde altıbuçuk, 
    Gazyağı ve motorin için                 : Binde beş, 
    Fuel-Oil cinsleri için                   : Binde üç. 

  Bu oranlara tekabül eden parasal değerler satış fiyatının içinde müşteriden alındığından, bilindiği gibi bayiilerin "fire adı" altında ayrıca bir gider kaydetmeleri mümkün değildir. 

  Yukarıda resmi ortalama firelerin tatbikatta aşılması halinde, mükelleften açıklama istenecektir. Bu takdirde ve hadisenin belgelenmesi kaydıyla, Odamızca onaylanmış bulunan listedeki oranlar, açıklamalarda yol gösterici olarak kullanılacak rakamlardır.

İyi çalışmalar dileklerimle,
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Merhaba,

Akaryakıt İstasyonu-Muhasebe Departmanını ilgilendiren, stoklarla ilgili önemli bir özelge....

Kod:
Başlık Akaryakıt satışlarında, bayilerin aldıkları akaryakıt ile sattıkları akaryakıt miktarları arasındaki farkın faturasız mal stoğu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. 
Tarih 28/02/2000 
Sayı B.07.0.GEL.0.59/5917-152/9078 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 28.02.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.59/5917-152/9078 
KONU : Akaryakıt satışlarında, bayilerin aldıkları
akaryakıt ile sattıkları akaryakıt miktarları arasındaki
farkın faturasız mal stoğu olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği hk.
...................

İLGİ : 07.10.1998 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı yazınızdan; 14.3.1998 tarih ve 23286 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan 23.02.1998 tarih ve 98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6. maddesine göre, rafineriler dahil tüketiciye kadar akaryakıt teslimatında 15 santigrat derece sıcaklıkta standart hacim ölçüsü üzerinden teslim esası olduğu; ancak, bayilerinizin standart litre olarak aldıkları akaryakıt ile sattıkları akaryakıt arasında sıcaklığa bağlı olarak fiili bir fark meydana geldiği ve bu farkın denetim esnasında faturasız stok olarak değerlendirildiği belirtilerek konu hakkında Bakanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) alınan yazıda, petrol ürünlerinin ısıyla genleşerek hacim olarak artması, soğukta ise hacimce küçülmesi nedeniyle 23.02.1998 tarih ve 98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile rafineriler dahil, tüketiciye kadar akaryakıt teslimatında 15 C sıcaklıkta, standart hacim ölçüsü üzerinden teslimat esası getirildiği ve halen rafinerilerde ve dağıtım şirketlerinde teslimatın, standart hacim ölçüsü üzerinden sayaçlara yerleştirilmiş kompansatörler vasıtasıyla 15 C sıcaklıkta yapılmakta olduğu belirtilmiştir. 

Ancak, pompadan alıcıya teslim aşamasında kompansatör olmadığından ve ürünlerin yoğunluğu ısıya bağlı olarak değiştiğinden, bayilerin stokları sıcak yaz günlerinde satın aldıkları miktarın üzerinde, soğuk kış günlerinde ise altında farklılıklar göstermekte olduğu; kontrollerin yaz ve kış mevsimlerini içine alacak periyotlarla yapılması halinde bayilerinizin stoklarında görülen söz konusu artı/eksi farkların birbirini dengeleyeceği de söz konusu yazıda açıklanmıştır. 

Öte yandan, akaryakıt bayileri de defter kayıtlarında miktar bazında; 

(Dönem başı stok + dönem içindeki alışlar = satışlar + dönem sonu stok) dengesini tutturmak durumundadır. 

Fiili stok fazlalığı; işletmenin kayıtlarında görülmediği halde zamanla veya harici tesirlerle emtianın ölçüsünde ya da miktarında fazla bir durumun meydana gelmesidir. 

Fiili stok fazlalığı, genellikle likit emtianın sıcaklığa bağlı olarak genleşmesi sonucu ortaya çıkan bir fiziksel olgudur. Herhangi bir likit emtianın iklim şartları, rafineriye uzaklık, stokta bekleme süresi, rakım ve satış istasyonundaki teknoloji gibi şartlara bağlı olarak ne oranda değişeceği teknik ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ulaşabilecek bir bilgidir. 

Diğer yandan, gerek dönem başı gerekse dönem sonu fiili mal stoklarının ne şekilde tespit edileceği Vergi Usul Kanununun 186.maddesinde belirtilmiştir. Dönem sonu fiili akaryakıt stoku ile kaydi akaryakıt stoku arasında bir miktar farklılık çıkması da doğaldır. Bu fark, ancak normal fire nispetleri dahilinde kaldığı sürece makul karşılanacaktır. Normal nispetlerini aşan fazlalık hallerinde ise akaryakıt bayileri durumu tevsik ve haklı gerekçelerle izah etmek zorundadırlar. 

Kaydi stok miktarının fiili stok miktarının altında kalması durumunda, fiili stok miktarına itibar edileceği tabiidir. 

Mal dengesi bakımından, emtia hesabına, kaydi dönem sonu stokunun değeri yerine yukarıdaki sınırlar ölçüsünde fiili dönem sonu stokunun değeri kaydedileceğinden, fiili stok fazlalığı da otomatik olarak gider yazılmış olacaktır. Başka bir deyişle dönem sonu stoku, fiili miktar kadar fazla gösterilmiş olacaktır. Dolayısıyla, fiili bir fazlalık adı altında defterlerde mükerrer bir gider kaydının yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Ancak, fiili stok fazlalığının Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün veya Ticaret Odaları gibi kurumların belirlediği oranları aşması halinde ilgilinin bu farkı izah etmesi gerekir. Gerçekleşen fiili stok fazlalığının izah edilmesinde akaryakıtı etkileyen unsurlar (iklim şartları, rafineriye uzaklık, stokta bekleme süresi, rakım, satış istasyonundaki teknoloji gibi) göz önünde bulundurulacaktır. Bu durumda ilgili kurumlarca belirlenen miktar değişim oranının esas alınması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.Bakan a.
Daire Başkanı


İyi çalışmalar dileklerimle,
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
95
Konum
izmir
Değerli bilgilerinizle konuya açıklık getirdiniz, tüm arkadaşlara teşekkür ederim.Dostun yüzü dosta şifadır diyorum saygılarımla
 
Üst