zirve

Bölge Çalışma Müdürlüğüne İşyeri Açılışı Hk.

Üyelik
11 Kas 2005
Mesajlar
1
Bölge çalışma müdürlüğüne işyeri bildigesini bir ay içierisinde bildrime zorunluluğu varmış bildirilmemesi durumunda her çalışan işçi için 71.45.YTL ceza kesilmekte;
Benim işyeri açılışım 02/09/2005 tarihinde; Fakat bildirge izleyen ayın 15 i olarak hatırlandığından 14/10/2005 tarihinde kuruma intikal ettrildi.
Bu durumda da kurum 4857 sayılı İş Kanunu 108. maddesine dayanılarak aynı kanunun 98. maddesine göre idari para cezası kesilmekte

bu kesilen cezanın indirilmesi veya iptali uzlaşması gibi bir durumu var mı?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
192
değerli şenol,
bu cezaya itiraz edebilirsiniz ama bahsettiğiniz gibi 2/9 da açılan işyeri 1/10 tarihine kadar bildirilmeliydi. bildiğiniz gibi ceza 4857 sayılı kanunun 3.maddesi hükümlerine uymamanın müeyyidesidir. İşyerini bildirme iş kanununda şöyle düzenlenmiştir.
   
    İşyerini bildirme
     MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
     Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür.
  Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir.
ceza ise 98.maddede düzenlenmiş olup
 İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
     MADDE 98 - Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için 71,45 YTL para cezası verilir.
     Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır.
itiraz ise 108.maddede düzenlenmiştir.
İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
MADDE 108 - Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 inci maddedeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 101 inci madde kapsamındaki idari para cezaları ise, doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilir.

.................................................. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
 
Üst