Bordroya Kesilen Ceza

Üyelik
14 Eki 2008
Mesajlar
10
SGK teftiş kurulu, bir mükellefimizin 2004/11,12 ve 2005/1,2 aylarına ait defter belgelerini incelemeye aldı. Bu döneme ait maaş bordrolarında "Sosyal Güvenlik Sicil Numaraları bulunmamaktadır" diye rapor tuttu. Bu rapora istinaden, asgari ücretin yarısı kadar her aya ayrı ayrı ceza kesti. Oysa bordrolarda SSK numaraları vardı. O dönem bordrolarında illa TC kimlik numarasımı olması gerekir? TC Kimlik numarasının yazılması gerektiği hangi kanun yada yönetmelikte yazmaktadır. SSK numarası olması yeterli değilmidir? Ayrıca 15 günlük itiraz süresini geçirdik. Başka bir şekilde (kurumun yaptığı işlem yanlışsa) yapılan yanlışlığı düzelttirebilirmiyiz.
 
Üyelik
29 Ağu 2007
Mesajlar
204
Konum
SAMSUN
Ynt: Bordroya Kesilen Ceza

16 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25348

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Ücret Tediye Bordrosundaki Bilgiler
Madde 27 ? Aylık ücret tediye bordrosunda;
a. İş yerinin sicil numarası,
b. Bordronu ilişkin olduğu ay,
c. Sigortalının adı ve soyadı,
d. Sigortalının T.C. kimlik numarası,
e. Sigortalının sigorta sicil numarası,
f. Ücret ödenen gün sayısı (Ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür),
g. Sigortalının ücreti ( aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti),
h. Ödenen ücret tutarı,
i. Ücretin alındığına dair sigortalının imzası,
Hususlarının bulunması zorunludur.
Yukarıda belirtilen hususların tümünü ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılma. Ücretlilerin ve diğer ödemelerin makbuz makabilinde veya banka aracılığıyla yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Bordroya Kesilen Ceza

ilkerer ' Alıntı:
SGK teftiş kurulu, bir mükellefimizin 2004/11,12 ve 2005/1,2 aylarına ait defter belgelerini incelemeye aldı. Bu döneme ait maaş bordrolarında "Sosyal Güvenlik Sicil Numaraları bulunmamaktadır" diye rapor tuttu. Bu rapora istinaden, asgari ücretin yarısı kadar her aya ayrı ayrı ceza kesti. Oysa bordrolarda SSK numaraları vardı. O dönem bordrolarında illa TC kimlik numarasımı olması gerekir? TC Kimlik numarasının yazılması gerektiği hangi kanun yada yönetmelikte yazmaktadır. SSK numarası olması yeterli değilmidir? Ayrıca 15 günlük itiraz süresini geçirdik. Başka bir şekilde (kurumun yaptığı işlem yanlışsa) yapılan yanlışlığı düzelttirebilirmiyiz.
maalesef müfettiş haklı.Kesilen ceza yerindedir.
Ayrıca itiraz sürenizide geçirmişsiniz.
 
Üyelik
19 Tem 2005
Mesajlar
21
Ynt: Bordroya Kesilen Ceza

5510/102/e bendinin

5) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır. İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre idari para cezası uygulanır.


J Bendi

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Bordroya Kesilen Ceza

5510'da geçen şekli 01/10/2008 sonrası için geçerlidir.
 
Üst