resim

Ç.S.G.dan 28709 Sayılı Önemli Değişiklikler İçeren Yönetmelik

Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
16 Temmuz 2013 SALIResmî GazeteSayı : 28709YÖNETMELİKÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİYEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASIGEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsamve DayanakAmaçMADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlıkkurallarıbakımından,çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1)Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veyadahaaz çalışılmasıgereken işleri kapsar.DayanakMADDE 3 – (1)Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun30uncu maddesinedayanılarak hazırlanmıştır.İKİNCİ BÖLÜMGenel HükümlerGünde azamiyedi buçuk saat çalışılabilecek işlerMADDE 4 – (1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saatçalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.a) Kurşun vearsenik işleri:1) Kurşunüretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkinmaden ocağı işleri.2) Kurşunlumadenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu,üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri.3) Antimuan,kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri.4) Kurşunlevha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılmasıişleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veyakurşun alaşımıyla çalışılan işler.5) Üstübeç,sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arseniklibileşiklerinhazırlanmasıişleri.6) İçindekurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye,güderi,meşin, kauçuk,çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina,dokuma veotomobilboyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarakhavalandırılmayanmekanlardayapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri.7) Kurşunlevhaları birbirine kaynatma işleri.b) Cam sanayiiişleri:1) Camyapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma vekurutma işleri(bu işleriyapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışmaortamındaki tozlarısağlık içintehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığıtakdirde).2) Eritmeişleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde).3) Ateşçilikişleri.4) Üflemeişleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde).5) Basınçlayapılan cam işleri (cam tazyiki işleri).6) Ayna camısanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarlataşınmadığıtakdirde).7) Camı fırınbaşından alma işleri.8) Yaymafırınlarında düzeltme işleri.9) Tıraşişleri.10) Asitle hakve cilalama işleri.11) Basınçlıhavayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozlarısağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığıtakdirde).12) Pota vetaş odalarında görülen işler.c) Cıvasanayii işleri:1) Cıvaamalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamıişleri, harçmalzemesiyapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri.2) Cıvalıaletler yapımı işleri.3) Cıvabuharlı elektrik ampulleri yapımı işleri.4) Süblime,kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri velaboratuvarlardacıvaylayapılan işler.ç) Çimentosanayii işleri:1) İlkelmaddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri.2) Otomatikfırınlarda pişirme işleri.3) Klinkeriöğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafayayılmasınıönleyicibir düzenleme yapılmadığı takdirde).d) Kokfabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:1) Ateşçilik,ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri.2) Kimyasalarıtma işleri.3) Gazıngeçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri.4) Kokfabrikalarında kömür ve ocak işleri.5) Elektrikenerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerintaşınması işleri,(ateşçiliğinelle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafayayılmasınıönleyicitesislerolmadığı takdirde).6) Termiksantraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, külve kömürlerintaşınmasıişleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerintaşınmasında tozun etrafayayılmasınıönleyicitesisler olmadığı takdirde).e) Çinkosanayii işleri:1) Çinkomadeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanmasıişleri.2) Damıtmafırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri.3) Çinkoylaalaşım yapılması işleri.4) Çinkotozunun ambalajlanması işleri.5) Sürekliolarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri.6) Çinko tozukullanılan kimyasal ve sınai işler.7)Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.f) Bakırsanayii işleri:1) Bakırcevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler.2) Cevherinkuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri.3) Bakırfabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri.4) Hurdabakırın eritilerek dökülmesi işleri.g) Alüminyumsanayii işleri:1) Alüminyumoksit üretimi işleri.2) Alüminyumbronzu hazırlama işleri.3) Alüminyummadeni üretimi işleri.ğ) Demir ve çeliksanayii işleri.1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesiişleriyle boru fabrikalarının fırın ve dökümdairelerinde yapılan işler.2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunlarınteferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedekifırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler.3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veyamekanik olarak taşınmasına ilişkin işler.4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesiişleri.5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehanelerhariç), fırınlarda, hadde serilerinde,haddehaneyi kızgın veya sıvıçelik yahut demirle besleyentesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın haldeolan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri.6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bumakinelerin sıcak demir veya çeliklebeslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veyataşınması işleri.7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması,tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesiişleri.h) Döküm sanayiiişleri:1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri.2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazırduruma getirilmesi işleri.3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme(izabe) fırınlarının döküme hazır durumagetirilmesi işleri.4) Maden eritme ve dökme işleri.5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri.6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.ı)Kaplamacılık işleri:1) Parlak vemat kaplama işleri (galvano).2) Polisajişleri.3) Kalaycılıkişleri.4) Doldurmayoluyla galvanizleme işleri.5) Asitleyüzey temizleme işleri.i) Karpitsanayii işleri:1) Kireç vekokun ark fırınında eritilmesi işleri.j) Asitsanayii işleri:1) Asit içinhammaddelerin hazırlanması işleri.2) Asidinyapılma safhalarındaki işler.3) Asidindinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri.4) Bacagazlarından asit elde edilmesi işleri.k) Akümülatörsanayii işleri:1) Akümülatöryapım ve onarım işleri.2) Akümülatörsuyu hazırlama ve şarj işleri.l) Kaynak işleri:1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri.2) Toz altı kaynak işleri.3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.m) Madenlere suverme işleri:1) Su verme işleri (sertleştirme).2) Semantasyon işleri.n) Kauçukişlenmesi işleri:1) Kauçukhamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.2) Sağlığauygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılansıcakvulkanizasyonişleri.o) Yeraltıişleri:1) Madenocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç),kanalizasyonve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.ö) Radyoaktifve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler:1) 19/4/1937tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve DiğerFizyoterapiMüesseseleriHakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyladoğal veyapayradyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyonkaynakları ile yapılan işler.p) Gürültülü işler:1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85dB(A)) aşan işler.r) Su altındabasınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:1) Su altındabasınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya2kg/cm2basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).s) Pnömokonyozyapan tozlu işler:1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.ş) Tarımilaçları:1) Tarımilaçları kullanımı işleri.Günde yedibuçuk saatten daha az çalışılması gereken işlerMADDE 5 – (1)Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerlebunların herbirinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir.a) Su altındabasınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):1) 20-25 (20hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat.2) 25-30 (25hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat.3) 30-35 (30hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat.4) 35-40 (40hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.5) Dalgıçlariçin bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde1/2 saattir.b) Cıvaişleri:1) Cıva izabefırınlarında görülen işler 6 saat.2) Elementercıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.c) Kurşunişleri:1) Kurşunizabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4saat.ç) Karbonsülfür işleri:1) Karbonsülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.d) İnsektisitler:1) Karbamatlıve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarakhazırlanması veuygulanmasıişleri 6 saat.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitliHükümlerBaşka işteçalıştırma yasağıMADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar,4 ve 5 inci maddelerde belirtilengünlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işteçalıştırılamazlar.Fazlaçalışma yasağıMADDE7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.BildirimyükümlülüğüMADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangibirinin veya birkaçının sürekli olarakyapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerinçeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkekve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önceişin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüneyazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.İtirazlarMADDE 9 –(1)İşyerlerinde yapılan işlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan işlerden olupolmadığınailişkinitirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan işlere ilişkin başvurular,kullanılan maddelerinözellikleri,uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de gözönündebulundurulmakve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığıtarafındankarara bağlanır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMSon HükümlerYürürlüktenkaldırılan yönetmelikMADDE 10 – (1)15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık KurallarıBakımındanGünde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler HakkındaYönetmelikyürürlüktenkaldırılmıştır.Bildirim vemuafiyetGEÇİCİ MADDE 1– (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SağlıkKurallarıBakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerHakkındaYönetmelikkapsamında daha önce bildirim yapılmış olan iş ve işyerleri için 8 inci maddehükümleriuygulanmaz.YürürlükMADDE 11 – (1)Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra diğermaddeleriyayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 12 – (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
Son düzenleme:
Üst