zirve

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Üyelik
23 Kas 2006
Mesajlar
52
MErhabalar..
Şirket açılışlarında bilindiği gibi odaya kayıttan sonra oda bölge müdürlüğüne başvuruda bulunuyor ve bölge müdürlüğüne numara veriyor. Bizden işyeri bildirgesini doldurup verilmesini istiyor bu numara altında. Ancak şirket işçi çalıştırmayacaksa bölge numarası alması gerekirmi artı olarak bölge numrası zaten verilmiş işyeri bildirgesi doldurulup verilmesi gerekirmi verilmesse ne olur?
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

Eğer şirket işçi çalıştırmayacaksa, bunu dilekçe ile bildirmeniz yeterlidir.işçi çalıştırmaya başlarlarsa gerekli yazışmaların yapılacağınıda dilekçenizde beyan edebilirsiniz.
 
M

müfettiş

Ziyaretçi
Ynt: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLBRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı

SAYI: B.13.2.SSK.5.O1.O8.OO/VII-O31/ 688399

KONU: Şirketlerin tescili A N K A R A 26./9../2003

G E N E L G E
16-300 EK

Bilindiği gibi, 17.6.2003 tarihli, 25141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4884 sayılı "Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 11.maddesi ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8.maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir.

Söz konusu fıkra ile, şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicil memurluklarına yaptıkları bu bildirimlerin, ticaret sicil memurluklarınca on gün içinde ilgili Kurum ünitesine gönderileceği ve bu bildirimin, işverence Kuruma yapılmış sayılacağı, bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde ilgili ticaret sicil memurluğu hakkında bu Kanunun 140.maddesinin (a) fıkrası uyarınca işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Şirketlerin kuruluş aşamasında ilgili ticaret sicil memurluklarına vermeleri gereken belgeler 25.7.2003 tarihli, 25179 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan?Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşu ve Ana Sözleşme değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ? ekinde yayımlanmıştır.
Yapılan bu yasal düzenleme sonucunda;

1-6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136.maddesinde sayılan ticaret şirketlerinin (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerin) kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarih ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan etmeleri durumunda, ilgili ticaret sicil memurluğuna başvurarak bu Genelge ekindeki belgeleri vermeleri kaydıyla Kurumumuza işyeri bildirgesi vermeleri yükümlülüğü kalmamaktadır.

2-Sigortalı çalıştıran ticaret şirketleri (adi şirketler hariç) tarafından kuruluş aşamasında Ek (l)'de kayıtlı "Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim formu"nun ilgili ticaret sicil memurluğuna verilmesini müteakip, bu formun ticaret sicil memurluğunca şirkete ait işyerinin işlem görmesi gereken Kurumumuzun ilgili ünitesine on gün içinde gönderilmesi icabetmektedir.

Sözü geçen dilekçe ve bildirim formu işyeri bildirgesi yerine geçtiğinden, işveren şirketlerden ayrıca işyeri bildirgesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesinde belirtilen belgelerin verilmesi istenilmeksizin işyerinin tescil işlemi yapılarak durum, 0702.0800.004 kod No'lu örnek form ile işveren şirkete tebliğ olunacaktır.


Şirketin mükellefiyet kaydının tesisi talebini içeren formdaki (Ek:2) ?TASDİK EDENİN" bölümünde yer alan tarih ile, "işyeri ile ilgili bilgiler" adlı formda (Ek:3) işçi çalıştırılmaya başlanacak tarih karşılaştırılacak, bu
karşılaştırma sonucunda, sigortalı (işçi) çalıştırılmaya başlanılacak tarihin, "tasdik edenin" bölümündeki tarihten önceki bir tarih olduğunun anlaşılması durumunda, başvurunun zamanında yapılmamış olması, başka bir anlatımla en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte ticaret sicil memurluğuna başvurulmaması nedeniyle işveren şirkete 506 sayılı Kanunun değişik 140 inci maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendi uyarınca ( ticaret şirketlerinin tümünün bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğü bulunduğundan) asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası verilecektir.

Sigortalı (işçi) çalıştırılmaya başlanacak tarihin, tasdik tarihi ile aynı veya sonraki bir tarih olması halinde ise şirketlere idari para cezası uygulanmayacaktır.
Örneğin; Ek:2'de kayıtlı tasdike ilişkin tarih 12.8.2003, Ek:3'de kayıtlı sigortalı (işçi) çalıştırılmaya başlanılacak tarihin ise 12.8.2003 veya sonraki bir tarih olması halinde idari para cezası tahakkuk ettirilmeyecek, Ek:3'de kayıtlı sigortalı (işçi) çalıştırılmaya başlanılacağı belirtilen tarihin 11.8.2003 veya önceki bir tarihi içermesi durumunda ise, bu defa işveren şirkete fiil tarihindeki aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

3-"Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu"nun ilgili ticaret sicil memurluğunca tasdikini müteakip, tasdik tarihini izleyen günden başlanarak on günlük süre içinde Kurumumuzun ilgili ünitesine gönderilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacak, söz konusu bildirim formunun on günlük süre dışında intikal etmesi durumunda ise, işveren şirkete değil, 506 sayılı Kanunun 140 inci maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendine istinaden bu defa ilgili ticaret sicili memurluğuna idari para cezası verilecektir.

Yukarıdaki örneğe göre, Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu, Ek:2'deki belgede kayıtlı tasdik tarihini (12.8.2003) izleyen 13.8.2003 gününden başlayarak en geç 22.8.2003 gününe kadar (22.8.2003 dahil) Kurumumuza gönderilmiş ise, ticaret sicil memurluğuna idari para cezası uygulanmayacak, söz konusu formun 22.8.2003 tarihinden sonra gönderilmesi durumunda ise, bu kez ticaret sicil memurluğuna 22.8.2003 tarihinde geçerli olan asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası tahakkuk ettirilecektir.

4-Ticari şirketlerin kuruluş aşamasında Ek:3'de bulunan belgede sigortalı (işçi) çalıştırılmaya başlanacak tarih belirtilmemiş ise, şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ticaret sicil memurluğunca Kurumumuza gönderilmiş olsa bile işyeri tescil edilmeyecek, ancak anılan şirketlerce daha sonra sigortalı çalıştırılması halinde bu defa eskiden olduğu gibi işyeri bildirgesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen belgelerin Kurumumuza verilmesi gerekecektir.

5-Ek:l'deki Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu; Kurumumuzun ilgili Müdürlüklerine yazı ekinde elden verilebileceği gibi, PTT yolu ile de gönderilebileceğinden, uygulamada, 2.3.1994 tarihli, 21865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 3 No'lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliğinin 2 numaralı "Posta Yoluyla Gönderilen Prim Belgeleri" başlıklı kısmında yapılan açıklamalar gözönünde bulundurulacaktır.

6- Ticaret sicil memurluklarına idari para cezası verilmesi gereken hallerde, idari para cezası tebligatı işyeri dosyası ile irtibatlandırılacaktır.Konu ile ilgili idari para cezasının tebliğinde kullanılmak üzere hazırlanan örnek form (Ek:5) ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu, örnek form Genel Müdürlüğümüzce basılıncaya ünitelerimizce çoğaltılarak kullanılacaktır.
kadar

Öte yandan, Üniteniz bölgesine giren ticaret sicil memurlukları ile temasa geçilerek, bu uygulama hakkında bilgilendirme toplantısı yapılması uygun ve yararlı görülmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.

EKLER :
1-Şirket Kuruluş Dilekçesi
ve bildirim formu
2-Tasdike ilişkin form
3-işyeri ile ilgili bilgileri
içeren form Sait ERSOY Nazmi GÜLEYÜPOĞLU
4-Şirketin kurucuları ve
organlardaki görevlerine Genel Müdür yard.V. Kurum Başkanı V.
ait form
5-İdari para cezasına ilişkin form
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

eğer tescil anında şirket kurulurken doldurulan formda ssk ile ilgili kısmı doldurmaz iseniz ssk işveren nosu almazsınız. bölge çalışmaya ssk nosu alnındıktan sonra ayrıca başvurulur ve çalışan olmadığı için işyeri bildirgesi vermeye gerek yok.
 
Üst