Danışmanlık - Denetim İşlerinde KDV Tevkifat Oranı

Üyelik
22 Eki 2009
Mesajlar
21
Konum
İSTANBUL
Değerli meslektaşlarım,

Yapım işlerinde danışmanlık-denetim-müşavirlik işi yapan firmalara kdv tevkifat oranı belirlenirken nasıl bir yol izlenir ? 4708 kanun ( yapı denetim hak. kanun ) çerçevesinde değerlendirir isek bu firmaların yapı denetim ruhsatları yok fakat yapılan işin mahiyeti " müşavirlik - etüt - danışmanlık " olarak geçiyor. normalde yapım işlerinde " mühendislik, mimarlık ve etüt - proje hizmetlerinde 1/6 olan tevkifat, yukarıda anlattığım firmalara kaç uygulanmalıdır ?

paylaşım için şimdiden teşekkürler.

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: DANIŞMANLIK - DENETİM İŞLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI

Siz yapım işinin yanında danışmanlık hizmeti de mi veriyorsunuz yoksa sadece danışmanlık mı?
Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

99 KDV GTB; KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğin yayımını izleyen 3. günde başlamak üzere, yapı denetim kuruluşlarının 91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinde aynı Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.
 
Üyelik
22 Eki 2009
Mesajlar
21
Konum
İSTANBUL
Ynt: Danışmanlık - Denetim İşlerinde KDV Tevkifat Oranı

Ogün bey,

kusura bakmayın biraz aceleyle yazdım anlaşılmamış zannediyorum.
biz belediyeye metro yapıyoruz.
bazı firmalar ile müşavirlik - etüt - danışmanlık gibi sözleşmeler yapılmış.
biz müşavirlik hizmetini alırken bu firmaya fatura kestirirken kdv tevkifatı ne olacak.
1/6 mı 1/2 mi ?
bugün ilgili firmanın sözleşmesine baktım yapı denetim tarzında şeyler yazıyordu,
firmayı aradım, firmanın yapı denetim ruhsatı yok ve ben sözleşmeden dolayısıyla çok fazla birşey
anlamadım. sözleşme kapağında " mühendislik proje - tasarım hizmetleri " yazıyor. bu firma bize ilk faturasını 1/2 kdv tevkifat yaparak kesmiş. ama ben bunun mantığını çözemedim. sizden rica etsem A/5-f bölümü kapsamından biraz daha bahseder misiniz ? biz adi ortaklık şeklinde kurulan bir firmayız ve belediye ye metro yapıyoruz. A/2 kapsamında mı sayılırız. ? eğer öyleyse 1/2 kdv tevkifatlı fatura istememizin bir mantığı olacak.

saygılarımla,
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Danışmanlık - Denetim İşlerinde KDV Tevkifat Oranı

2- Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar
Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.
-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
-Döner sermayeli kuruluşlar,
-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
-Bankalar ve özel finans kurumları,
-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
-Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca "yapım işleri", "temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri", "özel güvenlik hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"ne ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.), [1]
3- Tevkifat Uygulanacak İşlemler
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların;
- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
- Özel güvenlik hizmetleri,
- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
- Her türlü yemek servisi,
- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,
alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır.


5- Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı
a) Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

Bu Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır.
Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilecektir.
Öte yandan, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, bu Tebliğin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.

99 KDV GTB; KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (A/5-a) bölümünde kapsamı belirtilen yapım işlerinde tevkifat oranı, bu Tebliğin yayımını izleyen üçüncü günden itibaren başlamak üzere 1/6 olarak tespit edilmiştir.
Tevkifatı uygulayan belediye. Eğer atladığımız nokta yok ise 1/6 olarak uygulamanız gerekir. Belediye muhasebe bölümünden de teyit ettirebilirsiniz eğer konu hakkında forumdaşlardan farklı yorum gelmez ise.
 
Üst