Defter Hadleri Hakkında

Üyelik
29 Eyl 2005
Mesajlar
7
Değerli arkadaşlar,
Benim sorunum defter hadleri ile ilgili.Vergi dairesi ile ihtilafa düşmüş bulunuyoruz.Şöyleki,
Bizim savunduğumuz olay yayınlanan hadlerin bir yıl geriye dönük olduğudur.Mükelleflerin 2006 yılında bilançoya geçip geçmediğini bilmemiz için her yıl aralık ayı içinde yayınlanacak oranları bekliyoruz.Bu hadlere % 20 ilave yaparak hadleri aşmamışsa işletme defteri tastik ettiriyoruz.
Vergi dairesi ise
2003 65,000 85,000
2004 80,000 109,000
2005 88,000 120,000
ilgili yıllarda yazılı olan hadleri o yıllara uygulayarak birkaç mükellefimize
ceza uyguladı.Araştırmalarımda ve yorumlarda bizim düşüncemiz yönünde olduğunu gördüm.Sizler ne dersiniz. 2004 te 97,000 ytl alışı olan
bir mükellef sizce 2005 te büyük def.geçermi.Maliye bu görüşte.
Bence 88,000*20 %+: 105,600 YTL nin altında kalması halinde işletme defteri tutubilir
Acaba benmi yanılıyorum.Cevap verecek arkadaşlara teşekürler.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
92
Konum
10
merhaba,

olayı şöyle düşünelim bu açıklanan rakamlar geriye yönelik olmuş olsaydı. yani 2004 sonunda açıklanan rakam 2005 yılı alım satımları için olsaydı,

1-bu rakamların açıklanmasında niye aralık ayının son günleri, son saatleri beklenmektedir. ? çok gizli tutulmaktadır.

2- o zaman mükelleflere ayağını denk al. kendini kontrol et bilanço usulune girersin diye uyarmış olmazlar mı?

3-bunu açıklıyorsa o zaman yıl içinde hadleri aşarsa ne yapcak?

bu sorulara da bir açıklama getirirlerse durumu daha net vd açısından düşünebiliriz. bunlara yanıt almadan vd ile geçerli sayılacak aynı görüşte olmak biraz zor.

bana göre siz görüşünüzde haklısınız. mantıklı olan bu.

saygılar.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
2005 yılı defter tutma şeklini belirleyen hadler 2004 yılı alış veya satış tutarlarıyla kıyaslanarak 2005 yılında tutulacak defteri belirlenecektir.

yani 2005 yılında tutulacak defterlerin tayininde, tespit edilen yeni hadler dikkate alınacağından 2004 yılındaki iş hacimleri yeni belirlenen 2005 yılı hadleriyle kıyaslanacaktır.

bu durumda 2004 yılı alış tutarı 97 ytl olan mükellefin 2005 yılında bilanco usulüne göre defter tutması için 2005 yılı haddi olan 88 ytlnin %20 oranıda artmış olması gerekir bu sınırda 105.60 ytldir bu sınırın aşılması halinde 2005 yılnında bilanco esasına göre defter tutma zorunluğunuz doğacaktır.

2004 yılındaki 97 ytl alış tutarı2005 yılı için öngörülen 88 milyarlık haddi aşmış ise de, bu fazlalık yasada belirtilen % 20 oranından az olduğundan 2005yılı için ikinci sınıf tüccar sayılacak ve ikinci sınıf defter tutacaktır.


celal elibuyuk
smmm-ist
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Merhaba,

Belirtmiş olduğunuz dönemdeki, VUK’nun ilgili hükümlerine baktığımızda,

“SINIF DEĞİŞTİRME
Madde 180- b) (II)'inciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I. sınıfa geçerler(*).
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa”

Yukarıdaki şart gerçekleştiği takdirde, bu şartların gerçekleştiği hesap dönemini takip eden hesap döneminin başından itibaren I. sınıfa geçerler.

Şimdi 2005 yılında hangi defterin tutulacağı ile ilgili hadleri gösterelim ve kıyaslayalım:


‘Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden (Alış Tutarı: 88.000.000.000.-TL)’yi % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa’

97.000.000.000.-TL-88.000.000.000.-TL=9.000.000.000.-TL
9.000.000.000.-TL/88.000.000.000.-TL=0,10


Mükellef, 2005 yılında yine İŞLETME DEFTERİ tasdik ettirerek, bu defteri tutmak zorundadır. Yani yaptığınız işlemde bir yanlışlık yoktur.


Danıştay Üçüncü Daire
Tarih 17.11.1994
Esas No 1994/1411
Karar No 1994/3759


Defter tutma hadleri ile ilgili olarak her ilan edilen alış ve satış tutarlarının ne şekilde ve hangi yıl itibariyle göz önüne alınacağı hk.
İstemin Özeti: Uyuşmazlığın çözümü; 1990 takvim yılındaki mal alış ve satış tutan Kanun'daki hadleri aşmakla birlikte, 1991 takvim yılında tutulacak defterlerin tayinini öngören 20.12.1990 Gün ve 90/1281 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yayımlanan hadleri aşmayan davacının 1991 takvim yılında bilanço esasına göre mi yoksa işletme hesabı esasına göre.mi defter tutması gerektiği hususunun belirlenmesine bağlı bulunmaktadır.
Karar: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 180. maddesinin (b) fıkrasında; iş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, bunların bu şartın tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçecekleri öngörülmüştür. Aynı Kanun'un 177. maddesinin 3239 Sayılı Kanun'la değişik 1. bendinde satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 100.000.000 lirayı veya satışlarının tutarı 120.000.000. lirayı aşanların 1. sınıfa dahil olacakları açıklanmış olup bentte yazılı bu tutarlar daha sonra 27.12.1989 Gün ve 89/14921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alımlar 200.000.000 liraya, satışlar 240.000.000. liraya, 20.12.1990 Gün ve 90/1281 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de alımlar 300.000.000. liraya, satışlar 360.000.000 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Söz konusu kararnamelerden 89/14921 Sayılı •Kararname ile tespit edilen 200.000.000. liralık yıllık alım tutarının 1990 takvim yıllında 90/1281 Sayılı Kararname ile tespit edilen ,300.000.000. liralık yıllık alım tutarının da 1991 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara alınacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Olayda davacının 1991 takvim yılında hangi esasa göre defter tutacağının tayini uyuşmazlık konusu olduğundan, bu belirlemede 1990 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde esas alınacak tutarı öngören 89/14921 Sayılı Kararnamenin değil, 1991 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde esas alınacak tutarları öngören 90/1281 Sayılı Kararnamenin uygulanması gerekmektedir. Bu durumda davacının 1990 yılındaki 241.980.786. liralık alış 269.088.591 liralık satış tutarı bu kararnamede öngörülen 300.000.000 liralık alış ve 360.000.000 liralık satış tutarım aşmadığından 1991 takvim yılında işletme asasına göre defter tutmaya devam etmesi gerektiği anlaşıldığından Vergi Mahkemesi kararının vergi aslı ve buna bağlı kusur cezası ile fon kesintisine ilişkin hüküm fıkralarım onayan Samsun Bölge idare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ile Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 9.5.1994 Gün ve E: 1994/4, K:1994/63 Sayılı Kararının, 2577 Sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca Kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın bir örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildi.
 

Benzer konular

Üst