Devreden KDV (KDVK MD.29/2) ve KDVK. MD.29/3 Çelişiyor mu?

Üyelik
12 Nis 2007
Mesajlar
6
Kanun Ad KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Madde No 29

2. (5035 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden (2) temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.(1)

3. (3297 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen fıkra) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

Arkadaşlar, gerek bazı danıştay kararları ve gerekse özelgelerdeki değerlendirmelerden bu iki maddenin çeliştiği fikrine kapıldım. Gerekçemse (...ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. ) ibaresinden kaynaklanmaktadır. Devreden KDV, bir önceki yıldaki kanuni defterlere kaydedildiği ve o vergilendirme dönemi için KDV indirimi söz konusu olacağından, takip eden vergilendirme döneminde kullanılamaz anlamı çıkmaktadır.

Değerli yorumlarınızı bekliyorum.


Not : Konu başlığı (TB) tarafından Forum Kurallarına göre düzeltilmiştir. Lütfen Forum Kurallarına uyalım.
 
Üyelik
20 Mar 2007
Mesajlar
12
Ynt: Devreden KDV (KDVK MD.29/2) ve KDVK. MD.29/3 Çelişiyormu?

Merhaba Sayın Tolga Kon;

İndirimli Orana Tabi İşlemlerle ilgili yüklenilen KDV?nin mahsuben iadesiyle ilgili olarak 3065 sayılı KDV Kanununun 29/2?deki hükmü uyarınca 2002/3606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5. Kararnamesinin 2 nci maddesine istinaden 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek İndirimli Orana Tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 Seri No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Anılan tebliğde İndirimli Orana Tabi İşlemlerle ilgili yüklenilen KDV?nin mahsuben iadesiyle ilgili olarak KDV Kanunu?nun 29 uncu maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; İndirimli Orana Tabi İşlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilmeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi imkanı getirilmiştir. Madde hükmüne göre mahsuben iade; mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile Belediyelere olan borçlarına ya da döner sermeyeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51?i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedelleri için talep edilebilecektir.

Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulamasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Kararname ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2007 ve izleyen yıllarda gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.800 YTL olarak belirlemiştir.
Yılı içinde mahsuben iade edilecek KDV tutarlarının hesaplanmasına ilgili yılın Ocak döneminden itibaren başlanacaktır. Hesaplama 74 Seri No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1.2 ve 76 Seri No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin 3 numaralı bölümlerindeki açıklamalara uygun olarak aylar itibariyle ve kümülatif olarak gerçekleştirilecektir.

Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda iade tutarının 10.800 YTL?nı geçtiği dönemde aşan kısmın, izleyen dönemlerde ise tamamının mahsuben iadesi talep edilebilecektir. İade alacağının doğduğu dönemde, alacağın tamamının mahsup olarak kullanılmaması halinde kullanılamayan tutar, gelecek dönemlerdeki mahsup taleplerinde dikkate alınabilecektir.

Ayrıca bahsetmiş olduğunuz 29/3 madde ile ilgili olarak şunu belirtmek isterimki indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde geçmiş dönemlerden yani takvim yılından önceki dönemlerden yüklenim yapabilme hakkınız var. Bu konuyla ilgili İstanbul Deftardarlığı Gelirler Genel Müdüründen görüş alınmış ve bununla ilgili uygulama uzun bir süreden beri yapılmaktadır. Ayrıca ilgili kanun maddesinde olay devreden kdv değil indirim hakkı yapabilme durumunu kastetmektedir.

Kolay gelsin.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Devreden KDV (KDVK MD.29/2) ve KDVK. MD.29/3 Çelişiyormu?

29/2'de; indirilecek KDV'nin beyan dönemleri itibariyle fazlalık vermesi halinde sonraki döneme/dönemlere devir olacağı, eğer indirimli orana tabi teslimlerinden dolayı indirim yoluyla telafi edemedeği KDV varsa ne şekilde iade ve mahsup yapılacağı belirtilmiştir.

29/3'te ise indirim hakkının dönem, kayıt ve belge bazında nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.
 
Üst