Döviz Olarak Alınan Avansın İadesi

Üyelik
1 May 2022
Mesajlar
3
Konum
Ankara
değerli forum üyeleri değerli meslektaşlarım öncelikle herkese kolaylıklar diliyorum.
sizlerden yardım talep ettiğim husus şu dur ki; daha önce avans olarak aldığımız bir miktar dövizi bugün işlemin gerçekleşmemesi nedeni ile iade ettik. karşı tarafla uzlaşamadığımız konu şu ki; avansın iadesinde ısrarla güncel döviz kuru üzerinden değerlemesi yapılması gerektiği yönünde fikir/görüş beyan ediyor. bense tam aksine avansın alındığı günkü kur üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği görüşündeyim. mevzu bahis olan husus bir mal iadesi olasaydı kdv kanununun 26.maddesi gereği direk vergi doğuran olayın ilk ortaya çıktığı günkü kur (satış tarihindeki) baz alınacaktı. ancak burada bir avans var ve avans iade ediliyor. doğal olarak vergiyi doğuran olay dahi ortaya çıkmamış. vergiyi doğuran olay olmaması sebebi ile burada bir kur farkı faturası düzenlenmesi hele ki kdv hesaplanması gerektiği görüşüne kesinlikle katılmıyorum. bu husus da görüş ve önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
 
Üyelik
1 May 2022
Mesajlar
3
Konum
Ankara
değerli forum üyeleri değerli meslektaşlarım öncelikle herkese kolaylıklar diliyorum.
sizlerden yardım talep ettiğim husus şu dur ki; daha önce avans olarak aldığımız bir miktar dövizi bugün işlemin gerçekleşmemesi nedeni ile iade ettik. karşı tarafla uzlaşamadığımız konu şu ki; avansın iadesinde ısrarla güncel döviz kuru üzerinden değerlemesi yapılması gerektiği yönünde fikir/görüş beyan ediyor. bense tam aksine avansın alındığı günkü kur üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği görüşündeyim. mevzu bahis olan husus bir mal iadesi olasaydı kdv kanununun 26.maddesi gereği direk vergi doğuran olayın ilk ortaya çıktığı günkü kur (satış tarihindeki) baz alınacaktı. ancak burada bir avans var ve avans iade ediliyor. doğal olarak vergiyi doğuran olay dahi ortaya çıkmamış. vergiyi doğuran olay olmaması sebebi ile burada bir kur farkı faturası düzenlenmesi hele ki kdv hesaplanması gerektiği görüşüne kesinlikle katılmıyorum. bu husus da görüş ve önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
maliye bakanlığı vergi danışma hattından alınan görüşte bu konunun henüz bir emsali oluşmadığı/olmadığı ve ilgili konu üzerine özelge talep etmemiz gerektiği yönünde görüş bildirmiş olup söz konusu özelge sonucu geldiğinde buradan siz değerli forum üyeleri ile paylaşılacaktır. herekese iyi çalışmalar...
 
Üyelik
1 May 2022
Mesajlar
3
Konum
Ankara
maliye bakanlığı vergi danışma hattından alınan görüşte bu konunun henüz bir emsali oluşmadığı/olmadığı ve ilgili konu üzerine özelge talep etmemiz gerektiği yönünde görüş bildirmiş olup söz konusu özelge sonucu geldiğinde buradan siz değerli forum üyeleri ile paylaşılacaktır. herekese iyi çalışmalar...


TARAFIMIZA ULAŞAN ÖZELGE CEVABI AŞAĞIDADIR.


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü
Sayı :E-84974990-130[KDV-1/H/24-2022/05]-352486 04.08.2022
Konu :Döviz cinsinden alınan veya verilen
avanslar için kur farkı faturası düzenlenip
düzenlenmeyeceği.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LTD ŞTİ
İlgi : 26.07.2022 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; daha önce döviz cinsinden alınan avansı işlemin
gerçekleşmemesi nedeni ile iade ettiğiniz belirtilerek, döviz cinsinden alınan avansın iadesinde oluşan kur
farkı için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
A- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 258 inci maddesinde değerleme; "vergi matrahlarının
hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir." şeklinde tanımlandıktan sonra 280 inci
maddesinde, "Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu
anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye
uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya
senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir..." denilmektedir.
Bilindiği üzere; avanslar gelecekte yapılacak olan mal veya hizmet teslimleri karşılığında peşin
alınan veya verilen değerleri ifade eder.
Bu itibarla, alıcı tarafından satıcıya verilen avanslar, belirli bir malın teslimini veya belirli bir
hizmetin yerine getirilmesini isteme hakkını temsil etmekte ve sonuç olarak emtianın veya hizmetin
maliyetine dönüşmekte, emtianın/hizmetin toplam bedelinden ise mahsup edilmektedir. Satıcının alıcıdan
aldığı avanslar da, satış amacıyla gelecekte yapılacak mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil
edilmekte ve teslim edilecek mal veya görülecek hizmetin bedelinden mahsup edilerek işlem
yapılmaktadır.
Buna göre, yabancı para cinsinden alınan veya verilen avanslar yabancı para cinsinden olan borç ve
alacak hükmünde olduğundan, dönem sonunda Vergi Usul Kanununun 263 üncü maddesine göre borsa
rayici ile yabancı paranın borsada rayici yoksa, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen kur esas
alınmak suretiyle değerlenmesi ve ortaya çıkan kur farkının, gelir veya gider olarak dikkate alınarak
dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi gerekmekte olup ayrıca, bir teslim veya hizmetin karşılığı olmayan
bu değerleme işlemi sonucu oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: T5FTA2T2S1MW2GL Belge Doğrulama Adresi: https://ivd.gib.gov.tr , MENÜ: "Doğrulamalar --> E-Belge Doğrulama"
Gayret Mahallesi Ahmet Hamdi Caddesi No:48 Yenimahalle/ ANKARA ANKARA Bilgi için: Semra YILMAZ
Telefon No: (0312) 509 10 00 Faks No: (0312) Gelir Uzmanı
e-Posta : [email protected] İnternet Adresi : www.avdb.gib.gov.tr
KEP Adresi : [email protected] Telefon No: 0(312)509 10 00/1218
1/3
B- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de
yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
-(10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin
yapılmasıyla; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya
benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya
benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,
-20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden
bedel olduğu,
-24/c maddesinde vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer
adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,
-26 ncı maddesinde ise, bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın
meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği
hükme bağlanmıştır.
KDV Uygulama Genel Tebliğinin (III/A-5.3.) bölümünde;
"Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya
tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya
çıkan kur farkları KDV matrahına dahildir. Buna göre, matraha dahil olacak kur farklarının hesabında,
mal ve hizmet bedeline isabet eden kur farkları dikkate alınır, hesaplanan KDV'ye ilişkin ortaya çıkan kur
farkları matraha dahil edilmez.
Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya
çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim
veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır.
Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı
tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV
hesaplanması gerekmektedir.
Yılsonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler
sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz."
açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre, daha önce döviz cinsinden alınan avanslar nedeniyle fatura düzenlenmediği sürece KDV
hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, şirketiniz tarafından daha önce döviz cinsinden alınan avanslar için fatura
düzenlenmemesi durumunda, avansın alındığı tarih ile teslim veya hizmetin ifa edildiği tarih arasında
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: T5FTA2T2S1MW2GL Belge Doğrulama Adresi: https://ivd.gib.gov.tr , MENÜ: "Doğrulamalar --> E-Belge Doğrulama"
Gayret Mahallesi Ahmet Hamdi Caddesi No:48 Yenimahalle/ ANKARA ANKARA Bilgi için: Semra YILMAZ
Telefon No: (0312) 509 10 00 Faks No: (0312) Gelir Uzmanı
e-Posta : [email protected] İnternet Adresi : www.avdb.gib.gov.tr
KEP Adresi : [email protected] Telefon No: 0(312)509 10 00/1218
2/3
oluşan kur farkı, teslim veya hizmetin ifası nedeniyle düzenlenecek olan faturada gösterilen döviz
bedelinin TL'ye çevrilmesi ile beraber KDV hesabında dikkate alınmış olacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Serkan Mehmet ERSOY
Vergi Dairesi Başkanı a.
Gelir İdaresi Grup Müdürü
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap
ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: T5FTA2T2S1MW2GL Belge Doğrulama Adresi: https://ivd.gib.gov.tr , MENÜ: "Doğrulamalar --> E-Belge Doğrulama"
Gayret Mahallesi Ahmet Hamdi Caddesi No:48 Yenimahalle/ ANKARA ANKARA Bilgi için: Semra YILMAZ
Telefon No: (0312) 509 10 00 Faks No: (0312) Gelir Uzmanı
e-Posta : [email protected] İnternet Adresi : www.avdb.gib.gov.tr
KEP Adresi : [email protected] Telefon No: 0(312)509 10 00/1218
3/3
 
Üst