Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Merhaba,

Ocak 2007 ayı KDV beyannamesi Kanuni süresinde verilmiştir. O beyannamede herhangi bir ödeme yoktur. Daha sonra ilave edilen bir KDV den dolayı yaklaşık 20,00 YTL ödenecek KDV çıkmıştır.

Beyannameyi daireye 371 talepli elden gönderdiğimizde 80 YTL 1kat usülsüzlük cezası kesilmiştir.

Soru:
Usülsüzlük cezaları Beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda kesilmiyormu?

Bizim beyannamemiz kanuni süresinde verilmiştir. O beyannameye ilaveten vergi artırıcı bir düzeltme beyannamesi verilmiştir.

Sizce Vergi Dairesinin uygulaması doğrumu?
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

abdsis ' Alıntı:
Merhaba,

Ocak 2007 ayı KDV beyannamesi Kanuni süresinde verilmiştir. O beyannamede herhangi bir ödeme yoktur. Daha sonra ilave edilen bir KDV den dolayı yaklaşık 20,00 YTL ödenecek KDV çıkmıştır.

Beyannameyi daireye 371 talepli elden gönderdiğimizde 80 YTL 1kat usülsüzlük cezası kesilmiştir.

Soru:
Usülsüzlük cezaları Beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda kesilmiyormu?

Bizim beyannamemiz kanuni süresinde verilmiştir. O beyannameye ilaveten vergi artırıcı bir düzeltme beyannamesi verilmiştir.

Sizce Vergi Dairesinin uygulaması doğrumu?
durum sizin anlattığınız gibi ise,usulsüzlük cezası kesilmemesi lazımdır.döneminde verilen bir beyan var zaten.sonra pişmanlık talepli düzeltme yapılmış,ödemesi var. tahakkuk fişindeki ödeme vadesinde yapılırsa,sorun olmamalı.

aslında demişsiniz ki, beyannameyi daireye elden gönderdik.
vuk tebliğ 376.ya istinaden bütün beyanlar internet ortamında gönderilmelidir.
dolayısı ilede ,size uygulanan ceza beyanı elden verdiğiniz için olabilir.
vuk mükerrer 355 madde
c) BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 VE MÜKERRER 257. MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA

Mükerrer Madde 355- [1] Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında (1.490.-YTL)[2] lira,

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında (680.-YTL) [3] lira,

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında (320.-YTL) [4] lira,
özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilme-siyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

[5] Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

[6] Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır

müşterinizin ne iş yaptığını bilemiyorum ,ama yukarıda belirttiğim gibi ise,kesilen cezanızın nedeni bu madde olabilir.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

Sayın NİSAN123

İlgili tebliğdede görüldüğü gibi zorunluluk 03/03/2007 tarihinden itibaren getirilmiştir. 2007 ocak ayına ait KDV beyannamesini istesenizse e beyanname olarak gönderemezsiniz. Mutlaka elden verilmesi gerekiyor
.

01 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26449Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 368)Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süreleri ilgili vergi kanunları ile belirlenmiş olup beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.Bakanlığımızca bugüne kadar yapılan düzenlemeler ile beyannamelerde yer alması gereken bilgiler ilgili vergi kanunları esas alınmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır.Bilindiği üzere, beyannamelerin ilgili vergi kanunlarında belirlenen sürelerde verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı olduğu hallerde, mükellef tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname verilmesi mümkündür. Diğer taraftan, beyannamenin kanuni süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi ve yine bu şekilde verilmiş olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni beyanname verilmesi söz konusu olabilmektedir.Yukarıda belirtildiği şekilde kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya eksiklikleri düzeltmek amacıyla verilen beyannameler kimi zaman yalnızca ilk beyannameye ek olacak şekilde "ek beyanname" olarak, kimi zaman da ilk beyanı kapsayacak şekilde "düzeltme beyannamesi" olarak verilebilmektedir.Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve gerçek vergi matrahı üzerinden gerekli tarhiyatın yapılabilmesi için; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi uygun görülmüştür.Bu beyannamelerin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte olması halinde durumu izah eden bir dilekçe ekinde verilmesi gerekmektedir.213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme beyannamelerinin de 340(2) ve 346(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilmiştir. Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında durumu açıklayan yazılı izahat, elektronik ortamda "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında yapılacaktır.Mükellefler tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde; Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin "II?nci derece usulsüzlükler" başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.Bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler, Tebliğin yayım tarihini izleyen ikinci iş gününde yürürlüğe girecektir.Tebliğ olunur.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

abdsis ' Alıntı:
Merhaba,

Ocak 2007 ayı KDV beyannamesi Kanuni süresinde verilmiştir. O beyannamede herhangi bir ödeme yoktur. Daha sonra ilave edilen bir KDV den dolayı yaklaşık 20,00 YTL ödenecek KDV çıkmıştır.

Beyannameyi daireye 371 talepli elden gönderdiğimizde 80 YTL 1kat usülsüzlük cezası kesilmiştir.

Soru:
Usülsüzlük cezaları Beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda kesilmiyormu?

Bizim beyannamemiz kanuni süresinde verilmiştir. O beyannameye ilaveten vergi artırıcı bir düzeltme beyannamesi verilmiştir.

Sizce Vergi Dairesinin uygulaması doğrumu?
Bu soruma ilaveten şunuda belirtmeliyimki bahse konu mükellefin 2006 defterleri incelenmiştir. İnceleme raporunda 2007 ocak ayı kdv beyannamesinin düzeltilmesi istenmiştir. Belki konunun açıklığa kavuşması için bu durumuda soruma eklemekte fayda olacağını tahmin ediyorum.
İyi çalışmalar
 
Üyelik
8 May 2008
Mesajlar
58
Ynt: Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

merhaba abdsis

Siz 371 talepli verdiğiniz ek beyannaminin tahakkuknu zamanında ödeme yaptınız mı
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

Sayın MİTAT ÇAKAL
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

Sayın MİTAT ÇAKAL

Henüz tahakkukun ödeme zamanı gelmedi. Beyannameyi 4/6/2008 de gönderdim.
 
Üyelik
8 May 2008
Mesajlar
58
Ynt: Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

sayın abdsis
yukarıda incelediğim kadarıyla defteriniz inceleme olup onların beyanları ile düzeltilmesi istenildiğinde bu yüzden vewrdiğiniz düzelte beyanında 371 talep etmeniz mümkün değildir. Çünkü denetmenler tarafından vergi incelemesi yapılmış ve düzeltme beyanı verilmiş olmasından dolayı pişmanlık hükmü doğmaz.
piişmanlık hükmü vergi inc. ve takdir kon. tarafından incelme yapılmamış olmaı vehiç beyanname verilmemiş ve vergi dairesi tarafından size verilen haberden sonra 15 içinde beyannameyi verirseniz o zaman pişmanlıkdan yararlanırsınız
 
Üyelik
25 Nis 2008
Mesajlar
258
Ynt: Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?

2009 Yılı Basit Usul Beyannamesi Zamanında Verilmemiştir. Cezası Ne Olur?
 
Üst