zirve

E-Ticaretsicil

Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
e-ticaretsicil hayali gerçekleşecek galiba umarım ticaret sicillerde çektiğimiz sıkıntılar son bulur ::) tabi bir çok işlem noterde yapılıyor aslında noter ayağı eksik olmuş noterlere de bilgi giriş imkanı verilse ve hatta bununla ilgili olarak noterde belli bir personel bu noktada eğitilse ve sorumlu olsa örneğin hisse devri gerçekleştiğinde zaten noter bilgisayar ortamında hazırlamış sadece bu metnin sisteme aktarımı ve kaydı olsa çünkü şu anki durumda noterden aldığımız evrak ticaret sicile veriliyor ve bu seferde tekrardan onlar tarafından giriş yapılıyor bu yüzden noterlerdeki uygulamada dahil olmalı :eek: çok güzel ve örnek bir adım kutlarım..
bir de numara verme mevzuu var tabi bence direk vergi nosunu kullansalar hiçbir sorun çıkmaz ::)16 Nisan 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27554Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİNİN TİCARET SİCİLİ

MEMURLUKLARINDA UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(İÇ TİCARET 2010/1)AmaçMADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, Yüksek Planlama Kurulu?nun 11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı kararı ile onaylanan ?Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı?nda yer alan 56 no?lu ?Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Oluşturulması? ve 16 no?lu ?Çevrimiçi Şirket İşlemleri? eylemleri kapsamında oluşturulan bilgi sistemi üzerinden Ticaret Sicili Memurluklarınca yapılan tescil, tadil ve terkin işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda merkezi bir sistemde tutulmasına ve sicil işlemlerinin çevrimiçi (online) yapılmasına ilişkin uygulamanın belirlenmesidir.Dayanak


MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 27 nci ve 274 üncü maddeleri ile 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddelerine istinaden hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 3 ? (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kanun: 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununu,

b) Tüzük: Ticaret Sicili Tüzüğünü,

c) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

d) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

e) Oda: Ticaret Sicili Memurluklarının kurulu bulunduğu ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarını,

f) Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK): Vakıflar ve dernekler ile yerel olarak tutulan ticaret sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında elektronik ortamda tutulduğu resmi sicili,

g) Sistem: Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemini,

h) MTK Numarası: Vakıflar ve dernekler ile ticaret sicilinde kaydı bulunan tüm tacirlere verilen Sistem üzerinde özel bir algoritma ile üretilen 16 haneli tekil numarayı,

ifade eder.

MTK numarasının kullanılması

MADDE 4 ? (1) MTK sistemine kayıtlı bütün tüzel kişilikler, ticaret sicili işlemlerinde MTK numarasını kullanmak zorundadır. Gerçek kişi tacirler ise T.C. Kimlik numaraları ile işlem yapabileceği gibi, Sistemden almış oldukları MTK numarasını da kullanabilecektir.

Uygulama takvimi

MADDE 5 ? (1) Ticaret sicili işlemlerine ilişkin kayıtların, Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminde (MTK) tutulmasına 2010 yılı içinde başlanacaktır. Bu çerçevede uygulamaya ilk olarak 19/4/2010 tarihinden itibaren Mersin Ticaret Sicili Memurluğunda başlanılacak, diğer ticaret sicili memurlukları da kademeli olarak Sisteme dahil edilecektir. Diğer ticaret sicili Memurluklarındaki uygulamaya geçiş tarihleri www.sanayi.gov.tr, www.icticaret.gov.tr ve www.tobb.org.tr adreslerinde ilan edilecek, ayrıca ilgili ticaret sicili memurluklarına bildirilecektir. Bu tarihler daha önceden Bakanlık tarafından ticaret sicili memurluklarına bildirilerek, bu tarihlerden önce hazırlık çalışmaları da Bakanlıkla eşgüdüm içinde tamamlanmış olacaktır.

Sistemin vatandaşlar tarafından kullanılması

MADDE 6 ? (1) Kanun hükümlerine uygun olarak ticari işletme ve/veya şirket kurmak isteyen kişiler, Bakanlıkça hazırlanan MTK sistemine www.icticaret.gov.tr adresinden erişecektir. Her türlü kuruluş işlemlerine ilişkin başvurular Sistem üzerinden alınacak kullanıcı adı ve şifrelerin veya 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Kuruluş dışındaki ticaret sicili işlemlerine ilişkin başvurular ise sadece nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle yapılacaktır.

(2) Kanunun 30 uncu ve Tüzüğün 31 inci maddelerinde belirtilen ilgililer tarafından, Sistem üzerinde yapılan başvuruyu müteakip yürürlükteki mevzuatın öngördüğü süre içerisinde gerekli belgelerle birlikte ilgili ticaret sicili memurluğuna başvurulması gerekmektedir.

(3) Sistem üzerinde, tüm şirketlerin ana sözleşmeleri hazırlanabilecek, unvan sorgulaması ve rezervasyonu yapılabilecektir. Müracaat başvurusuna ilişkin bilgiler onbeş gün süre ile Sistemde saklanacak olup, onbeş gün içerisinde Sistemden alınacak numara ile ana sözleşmenin noter onayının gerçekleştirilmemesi halinde Sistemdeki başvuru kaydı silinecektir.

(4) Ticari işletme veya şirket kuruluşlarının nasıl yapılacağına ilişkin açıklayıcı ve görsel materyaller www.icticaret.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Sistemin ticaret sicili memurlukları tarafından kullanılması

MADDE 7 ? (1) Kanunun 30 uncu ve Tüzüğün 31 inci maddelerinde belirtilen ilgililer tarafından Sistem üzerinden yapılan müracaat sonrasında yürürlükteki mevzuat gereği istenilen evrakla birlikte ilgili ticaret sicili memurluğuna yapılacak başvuruyu müteakiben memurluklar gerekli evrağı ve Sistemde yer alan bilgileri kontrol ettikten sonra tescil işlemine nitelikli elektronik sertifikalarını (web tarayıcılarına, akıllı kartlara ya da token'lara yüklenmiş) kullanmak suretiyle onay verecektir.

(2) Memurlukça yapılan tescil işlemi sonrasında kuruluşu gerçekleştirilen firma için Sistem üzerinde üretilen bir MTK numarası verilecektir.

(3) Sistemin uygulamaya alındığı ticaret sicili memurluklarında gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak tescil işlemlerine ilişkin müracaat Sistem üzerinden yapılacaktır. Ancak odalar, ticaret sicili memurluklarında görevlendirilecek personel tarafından başvuruların sistem üzerinden yapılmasını sağlayabileceklerdir. Odalar bu hizmeti 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca ücret karşılığında verebileceklerdir.

Çevrimiçi işlemler

MADDE 8 ? (1) Sistem ticaret sicili işlemlerinin çevrimiçi (online) olarak yapılabilmesine imkan vermekte olup, çevrimiçi işlemler güvenli elektronik imza yerine geçen nitelikli elektronik sertifika ile yapılacaktır. Sicil işlemlerinin tamamının çevrimiçi olarak yapılabilmesi kademeli olarak gerçekleştirilecek olup, buna ilişkin usul ve esaslar ayrı bir tebliğ ile düzenlenecektir.

Kayıtların oluşturulması ve güncellenmesi

MADDE 9 ? (1) Bütün ticaret sicili memurluklarından; belli bilgileri içeren ticaret sicili kayıtları alınarak merkezi bir veri tabanı (MTK) oluşturulmuş ve veri tabanında yer alan her bir firmaya MTK numarası verilmiştir.

(2) Ticaret siciline kayıtlı tüm gerçek veya tüzel kişilerin, Sistem üzerinden kendilerine ait olan kayıtları kontrol etmesi, varsa eksiklik veya yanlışlıkların giderilmesi amacıyla ticaret sicili memurluklarına başvurması gerekmektedir. Kaydı olmayan veya kayıtları eksik olan firmalar, bu eksiklikleri tamamlamadıkça, Sistem üzerinden başvuru yapamayacaklardır. Sistemin ticaret sicili memurluklarında uygulamaya alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde düzeltme talebinde bulunmayan ilgililerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları belge talepleri düzeltme işlemleri yapılıncaya kadar yerine getirilmeyecektir.

(3) Ticaret sicili memurlukları tarafından tespit edilecek eksiklik veya yanlışlıklar da re?sen giderilecektir.

Yürürlük

MADDE 10 ? (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: E-Ticaretsicil

tabi bu oluşan veritabanına diğer resmi kurumlarda erişimi sağlanırsa ve hatta sistemde otomatik aktarımlar olursa örneğin sgk ,vergi dairesi,diğer bakanlıkların ilgili birimleri vb hem bu sayede ekstra sicil tasdiknamesiydi yetki belgesiydi falan uğraşmak zorunda kalmayız hem de ticaret sicillerin gereksiz iş yoğunluğu azalmış olur ::)
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: E-Ticaretsicil

hamdilevent ' Alıntı:
... diğer resmi kurumlarda erişimi sağlanırsa ve hatta sistemde otomatik aktarımlar olursa ...
Bu dediğiniz olurda, yazılı bildirim yapılmış mı diye kontrol edip ceza kesmek için kullanırlar. ;)
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: E-Ticaretsicil

olsun da cezalı olsun niyse parası veririz nasıl olsa yok tescil masrafı yok ilan masrafı vb masraflara zaten katlanıyoruz hem belki daha ucuza gelir böylelikle ;D
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: E-Ticaretsicil

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi'nin Ticaret Sicilmi Memurlarında Uygulanması Hakkında"ki tebliğ (iç ticaret 2010/1) uyarınca vakıflar ve dernekler ile ticaret sicilinde kaydı bulunan tüm tacirlere 16 haneli tekil numara verilecek ve bu kuruluşlar söz konusu numaraları ile tanımlanacaktır.
Tebliğin 4'üncü maddesinde de belirlendiği üzere kısaca MTK olarak tanımlanan "Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi" (MTK) vakıflar ve dernekler ile yerel olarak tutulan ticaret sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında elektronik ortamda tutulduğu resmi sicili ifade etmektedir.
Tebliğ ile yapılan düzenleme uyarınca ticaret sicili işlemlerine ilişkin kayıtların Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi'nde (MTK) tutulmasına 2010 yılı içinde başlanacaktır. Bu bağlamda uygulamaya ilk olarak 19.04.2010 tarihinden itibaren Mersin Ticaret Sicil Memurluğu'nun başlaması uygun görülmüştür. Daha sonra diğer sicil memurlukları da kademeli olarak sisteme dahil olacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Sicil Memurlukları'na yeni uygulamaya geçiş tarihlerini bildirerek gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi için bakanlıkla eşgüdüm içinde çalışılacaktır.
Ticaret Yasası hükümlerine göre ticari işletme ve/veya şirket kurmak isteyen kişiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi'ne erişecek, her türlü kuruluş işlemlerine ilişkin başvurular sistem üzerinden alınacak kullanıcı adı ve şifrelerin veya "Elektronik İmza Yasası" kapsamındaki nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda da kuruluş dışındaki ticaret sicil işlemlerine ilişkin başvurular ise sadece nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle yapılabilecektir. Ancak sistem üzerinden yapılan başvuruyu müteakip süresi içinde gerekli belgelerle birlikte Ticaret Yasası'nın 30, Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 31'inci maddeleri uyarınca ilgililerin ticaret sicil memurlarına başvurmaları gerekmektedir.
Ticaret Yasası'nın 30'uncu maddesi uyarınca tescil istemi ilgililer veya mümessilleri tarafından yetkili sicil memurluklarına yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 31'inci maddesi gereği olarak da tescil, ilgililer veya selahiyetlileri ile hukuki halefleri tarafından yapılabilmektedir.
İlgililer, tacirin hakiki şahıs olması halinde kendisi veya sözleşme ile (akitle) kendisine selahiyet verilmiş temsilcisi, tacirin hükmi şahıs (tüzel kişilik) olması halinde ise onun selahiyeti uzuvları veya selahiyetli temsilcileridir.
Tüzük gereği bir vakianın tescilini istemeye birkaç kimse mecbur veya selahiyetli olduğu takdirde yasada aksine hüküm bulunmadıkça bunlardan birisinin istekte bulunması yeterlidir. (Ticaret Yasası Md: 30)
Kolektif veya komandit şirketlerde şirket mukavelesinin tescili kurucuların hepsi tarafından, anonim ve kooperatif şirketlerde ise kuruculardan şirketi temsil selahiyetine haiz olanlardan birisi ve şayet kuruculardan hiçbirisi şirket temsil selahiyetine haiz değilse yönetim kurulu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin tescili ise komandite ortakların birisi, limited şirketlerde müdür tarafından istenir.
Kolektif ve komandit şirketlerin esas mukavelelerinin (ana sözleşmelerinin) değişmiş şekillerinin sicil memuruna verilmesi ve tescili gerekli cihetleri (konuları) varsa bunların tescilinin istenmesi, şirketi temsil ile vazifeli olan ortaklara düşer. Kolektif ve komandit şirketlerde ortakların çıkması veya çıkarılması halinde geri kalan ortaklar tescil isteğinde bulunur.
Tasfiye memurlarının ana sözleşme ile tayini halinde bütün kurucular, ortakların kararı ile tayini halinde ortaklardan birisi, mahkeme kararı ile tayini halinde tasfiye memurlarından birisi, bütün ortakların yasa hükmünce tasfiye memurlarından birisi, bütün ortakların yasa hükmünce tasfiye memuru sayıldıkları halde ise bunların hepsi veya özel yasalarında gösterilmiş olan tasfiye memurları tescil isteminde bulunur.
Derneklerin veya kamu tüzel kişiliklerine ait olan ve hükmi şahsiyetleri (tüzel kişilikleri) bulunmayan işletmelerin ticaret sicili işlerine ait istekler, işletme sahibi tüzel kişiliğin temsilcisi veya temsilcilerinden birisi tarafından yapılır.
Tebliğde öngörüldüğü üzere Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi üzerinde tüm şirketlerin ana sözleşmesi hazırlanabilecek, unvan sorgulaması ve rezervasyonu yapılabilecektir. Müracaat başvurularına ilişkin bilgiler 15 gün içinde Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi'nde saklanacak, 15 gün içinde sistemden alınacak numara ile ana sözleşmenin noter onayı gerçekleştirilememesi halinde sistemdeki başvuru kaydı silinecektir. Bu bağlamda da ticari işletme veya şirket kuruluşlarının nasıl yapılacağına ilişkin açıklayıcı ve görsel materyaller (www.icticaret.gov.tr) adresinden temin edilebilir.
Tebliğin 9'uncu maddesinde ifade edildiği üzere "Bütün ticaret sicili memurluklarından; belli bilgi içeren ticaret sicili kayıtları alınarak merkezi bir veri tabanı (MTK) oluşturulmuş ve veri tabanında yer alan her bir firmaya MTK numarası verilmiştir. Dolayısıyla ticaret siciline kayıtlı tüm gerçek veya tüzel kişilerin, sistem üzerinden kendilerine ait olan kayıtları kontrol etmesi, varsa eksiklik veya yanlışlıkların giderilmesi amacıyla ticaret sicili memurluklarına başvurmaları gerekmektedir.


Kaynak: Referans Gazetesi
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: E-Ticaretsicil

yeni türk ticaret kanunu görüşmeleri ne zaman olur acaba?olsa bu uygulamalar daha çok anlam kazanacaktır.. ::)
 
Üst