zirve

Emekli sağlık karnesi ile maune olan SSK lı

Üyelik
27 Ağu 2009
Mesajlar
100
merhabalar

yakın bir arkadaşım ssk lı olduğu halde (25 yaşında kız ) babasının emekli karnesiyle 7 yıl muayne olmuş kendisine yada babasına ceza uygulanıp maaşında kesinti olur mu ?

teşekkürler
iyi çalışmalar
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: emekli sağlık karnesi ile maune olan ssk lı

Yapılan harcamalar geri istenebilir.
 
Üyelik
19 Tem 2006
Mesajlar
166
Konum
antalya
Ynt: Emekli sağlık karnesi ile maune olan SSK lı

Kurum : Maliye Bakanlığı
Kabul Tarihi : 06.09.2003
R.G. Tarihi : 06.09.2003
R.G. No : 25221


BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, emekli, malullük aylığı alanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların, sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene ve tedavilerini sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartları ile fiyatlarının tespiti, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlara ve Sandığın ödeme ve tahsilat işlemlerini yapan bankalara verilecek görevleri ve bunlarla ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Sandık : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünü,
b) Yönetmelik : Bu Yönetmeliği,
c) Talimat : Maliye Bakanlığınca yayımlanan tedavi yardımına
ilişkin cari yıl Bütçe Uygulama Talimatını,
d) Sağlık Kurumu : Muayene ve tedavinin yapılacağı ikinci ve üçüncü
basamak sağlık kurumlarını,
e) Sağlık Kuruluşu : Ayakta muayene ve tedavinin yapılacağı birinci
basamak sağlık kuruluşlarını,
f) Sağlık Kurulu Raporu: Sağlık kurumları Sağlık kurullarınca düzenlenen
raporu,
g) Sağlık Karnesi : Hak sahiplerine verilen kendinden otokopi
reçeteli belgeyi,
h) Hak Sahibi : 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici
139 uncu maddesi ile bu Yönetmeliğin ilgili
hükümleri gereğince, muayene ve tedavileri Sandık
tarafından karşılanan kimseleri,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Tedavi

Muayene ve Tedavi Hakkından Yararlanacaklar

Madde 4- Muayene ve tedavi hakkından;

A) Emekli, malullük aylığı alanlar,
B) Dul ve yetim aylığı alanlar (yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle yetim aylığı bağlanamayan öz ana dahil),

C) Emekli, malullük aylığı alanların;

a) Eşleri,

b) Genel olarak 18, orta öğrenim yapmakta ise 20, yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan kız ve erkek çocukları,

(DEĞİŞİK BENT RGT:26.08.2005 RGO:25918)
c) Evli olmayan, menfaat karşılığı çalışmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşeceği beyan edilen kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun malul olanlardan muhtaçlığı beyan edilen erkek çocukları,

(DEĞİŞİK BENT RGT:26.08.2005 RGO:25918)
d) Kanunen bakmakla yükümlü bulundukları ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşeceği beyan edilen öz ana ve babaları,

D) 3292 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış olanların yalnız kendileri, ölümleri halinde aylık bağlanan dul ve yetimleri,

E) Yasama organı üyelerinin ve dışarıdan atandığı Bakanlık görevi sona erenlerin ölümleri halinde Sandıkça aylık bağlanan ana-babaları,

yararlanırlar.

(DEĞİŞİK BENT RGT:26.08.2005 RGO:25918)
Muhtaç olduklarını beyan ederek sağlık karnesi verilenlerden, beyanının doğruluğu konusunda kuşku bulunanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 108 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tanımlamaya göre muhtaç olmadıkları sonradan anlaşılan veya tespit edilenlerin sağlık karneleri iptal edilerek Sandığa yersiz ödettirilmiş bulunan muayene ve tedavi giderleri genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir ve haklarında soruşturma yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilir.

Muayene ve Tedavi Hakkından Yararlanamayacaklar

Madde 5-a) Sandıktan emekli, malullük aylığı alanların diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri (isteğe bağlı sigortalılardan sağlık primi ödememeleri nedeniyle sağlık yardımından yararlanmayanlar hariç),

b) Sandıktan dul ve yetim aylığı alanlardan diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi görevde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık ve malullük aylığı alanlar (isteğe bağlı sigortalılardan sağlık primi ödememeleri nedeniyle sağlık yardımından yararlanmayanlar hariç),

c) Yasama organı üyeleri ile dışardan atandığı Bakanlık görevi sona erenlerin kendileri, bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireyleri, ölümleri halinde aylık bağlanan eş ve çocukları,

d) 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar, (Açıklama metni=65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI? Hakkındaki 2022 Sayılı Kanun )

Sandığın sağladığı muayene ve tedavi hakkından yararlanamazlar.

Kişisel yorumum; 01 Ekim 2008 tarihine kadar olan süre için ;
Bu mevzuatta ; Emekli Sandığı mensubu babadan sağlık yardımından faydalanan ancak daha sonra SSK lı çalışmaya başlayan kız çocuğunun sağlık yardımından faydalanamayacağına dair bir hüküm göremedim.Dolayısı ile 01 Ekim 2008 tarihinden önce yapılan teşhis,tedavi ve protez giderleri için SSk lıdan geri ödeme konusunda bir talepte bulunulacağını düşünmüyorum.
 
Üst