Emlak Vergisinde Ölüm Halinde Verilmeyen Beyanların Durumu

Üyelik
18 Nis 2012
Mesajlar
9
Konum
kocaeli
Kolay Gelsin arkadaşlar
İlginenlere bir sorum olacak

Emlak vergisi mükellefi mevcut taşınmazının üzerinde bulunan binasının 1 dairesini beyan etmiş ve vergisini düzenli olarak ödüyor.
mükellef 2013 yılında ölüyor.
Taşınmazı ile ilgili işlem yapmaya geldiğinde binada 2. bir daire daha mevcut olduğu ve beyanda eksik olduğu tesbit ediliyor.
Binayı kullanmaya başladığı yıldan (2004) itibaren vergilendiriliyor ve vergi zayi ve usulsüzlük cesazı kesilmiyor.
V.U.K 372 maddesine göre "ölüm halinde vergi cesazı düşer "hükmü uygulanıyor.

işlem doğrumudur ?
 
Üyelik
18 Nis 2012
Mesajlar
9
Konum
kocaeli
Kolay Gelsin arkadaşlar
İlginenlere bir sorum olacak

Emlak vergisi mükellefi mevcut taşınmazının üzerinde bulunan binasının 1 dairesini beyan etmiş ve vergisini düzenli olarak ödüyor.
mükellef 2013 yılında ölüyor.
Taşınmazı ile ilgili işlem yapmaya geldiğinde binada 2. bir daire daha mevcut olduğu ve beyanda eksik olduğu tesbit ediliyor.
Binayı kullanmaya başladığı yıldan (2004) itibaren vergilendiriliyor ve vergi zayi ve usulsüzlük cesazı kesilmiyor.
V.U.K 372 maddesine göre "ölüm halinde vergi cesazı düşer "hükmü uygulanıyor.

işlem doğrumudur ?
........................
 

ferruh

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Sanırım işinize yarayacaktır

Başlık Vefat eden mükellefe cezalı tarhiyat ve usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hususu...
Tarih 22/08/2001
Sayı B.07 .0.GEL.0.66/6676-139/44783
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 22.08.2001
SAYI : B.07 .0.GEL.0.66/6676-139/44783
KONU : Vefat eden mükellefe cezalı tarhiyat ve
usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hk.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne)

..... varisi ..... tarafından Bakanlığımıza verilen 15.05.2001 tarihli dilekçe ve ekleri ile ..... Belediye Başkanlığının 02.07.2001 tarih ve ..... sayılı yazısının birer örneği ilişik olarak gönderilmiştir.

Söz konusu dilekçe eki ceza ihbarnamelerinin ve ..... Belediye Başkanlığının yazısının incelenmesinden, 1986, 1990, 1994 ve 1998 genel beyan dönemlerine ait arsa beyannamesini, 1998 genel beyan dönemi ile ilgili olarak da bina vergisi beyannamelerini vermeyen ve 27.03.1999 tarihinde vefat eden ..... adına cezalı emlak vergisi tarhiyatı yapıldığı ve usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.

1. Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki 32 nci maddesinde, "Ek süreye rağmen beyanname verilmez ise, vergi bu Kanunun hükümlerine göre idarece tarh edilir. Beyannamesini ek süreye rağmen vermeyen mükellefler adına ağır kusur cezası kesilir.", 4369 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesinde de, "Ek süreye rağmen beyanname verilmemesi halinde, vergi bu Kanun hükümlerine göre idarece tarh edilir... Beyannamesini ek süreye rağmen vermeyen mükellefler adına vergi ziyaı cezası kesilir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 213 sayılı vergi Usul Kanununun 372 nci maddesinde, "Ölüm halinde vergi cezası düşer." denilmektedir.

Bu hükümlere göre, 27.03.1999 tarihinde vefat eden ve 1986, 1990, 1994 ye 1998 genel beyan dönemlerine ait arsa beyannamesini, 1998 genel beyan dönemi ile ilgili olarak da bina vergisi beyannamesini ek süreye rağmen vermeyen ..... adına bina ve arsa vergisi tarh edilmesi ve ceza kesilmesi gerekir. Ancak ..... adına kesilen vergi cezalarının, Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen hükmüne göre düzeltilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesine göre, idarece tarh olunacak vergilenin normal vade tarihlerinden, verginin kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için gecikme faizi aranacağı tabiidir.

2. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33/6 nci maddesinde bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesinin vergi değerini tadil eden sebep olduğu belirtilmiş, 23/c maddesinde de bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplenin doğması halinde değişikliğin vukubulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulmuş ise üç ay içinde taşınmazının bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye emlak vergisi beyannamesi verileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Emlak Vergisi Kanununun 9/b ve 19/b maddelerinde, bu Kanunun 1-7 numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplenin doğması halinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, bu değişikliklerin vukubulduğu tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlaması öngörülmüştür.

Aynı Kanunun 27 nci maddesinde de emlak vergisi beyannamelerinin süresi içinde verilmemesi halinde bu sürenin sonundan başlayarak iki ay bekleneceği, beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı olmamış sayılacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinde ise ikmalen, re'sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarda verginin ait olduğu dönemin normal vade tarihinden, verginin kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için gecikme faizi uygulanması, 352 nci maddesinde vergi beyannamelerinin süresinde verilmemesi halinde birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi, 4369 sayılı Kanunla değişik 336 ncı maddesinde ise cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktarı itibariyle en ağırının kesilmesi öngörülmüştür.

Bu hükümlere göre, 27.03.1999 tarihinde vefat eden ..... varislerinin, kendilerine intikal eden bina ve arsa ile ilgili emlak vergisi mükellefiyetleri 2000 yılından itibaren başlamaktadır. Ancak varislerin, 27.03.1999 tarihinde intikal eden bina ve arsa için 1999 yılı sonuna kadar .... Belediye Başkanlığına emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

Bu durumda, varisler kendilerine intikal eden bina ve arsa için ek süreye rağmen emlak vergisi beyannamesi vermediklerinden, Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesine göre, 2000 yılı için asgari beyan değerleri dikkate alınmak suretiyle vergi ziyaı cezalı bina ve arsa vergisi tarhiyatın yapılması gerekir. 2001 yılı için ise 2000 yılına ait bina ve arsa vergisi matrahlarının % 30 artırılması suretiyle bulunacak matrahlar üzerinden bina ve arsa vergisi tarh edilmesi gerekir. Ayrıca 2000 yılına ait her bir varis adına ayrı ayrı olmak üzere bina ve arsa için kesilecek birinci derece usulsüzlük cezasının vergi ziyaı cezası ile karşılaştırılarak fazla olan cezanın kesilmesi, 2001 yılına ait ise sadece vergi ziyaı cezasının kesilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu taşınmazlara ait emlak vergisi beyannamelerinin ek süreye rağmen verilmemesi üzerine idarece yapılacak tarhiyatlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesine istinaden gecikme faizi uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini, konu hakkındaki Bakanlıkları görüşünün belirlenerek ..... Belediye Başkanlığına ve adı geçene gerekli duyurunun yapılmasını arz ederim.
 
Üst