Esnaf Muaflığından Faydalanmayanlara Yapılan Ödemeler Hk.

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
260
Merhabalar,

Esnaf muaflığından faydalanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayanlara aldığımız hizmetlerden dolayı gider pusulası düzenlerken ne kadarlık gelir vergisi kesintisi uygulamalıyız?

teşekkürler.
 
K

komutan hannibal

Ziyaretçi
Vergi Tevkifatı
Madde No 94
Kapsam


(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61' inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104' üncü maddelere göre,

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) (Noterlere(1) serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 17 Yürürlük; 1.1.2004)(2)

b) Diğerlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 22 Yürürlük; 1.12.2004)(3)

3. 42'nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 5 Yürürlük; 1.1.2004)(4)

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 25 Yürürlük; 1.1.2004)(4)

5. a) 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 22 Yürürlük; 1.1.2004)(5)

b) (5035 Sayılı Kanunun 48/4-d maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)(6) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 22 Yürürlük; 1.1.2004)(7)

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 22 Yürürlük; 1.1.2004)(8)

6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin;

i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0 Yürürlük; 1.1.2004)(9)

ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.2004)(9)

b)(4842 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 24.04.2003) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.2004),(10)

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.2004),(11)

iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.2004),(11)(12)

c) (5035 Sayılı Kanunun 49/2 maddesiyle yürürlükten kaldırılan alt bent. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)(13)

7 – 75' inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (14)

a) Devlet tahvili faizlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0 Yürürlük; 1.1.2004)(15)

b) Hazine bonosu faizlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0 Yürürlük; 1.1.2004)(15)

c) (4369 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük; 29.7.1998) Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden(16), (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0 Yürürlük; 1.1.2004)(15)

d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.2004)(17)

e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.2004)(17)

f) Diğerlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.2004)(17)

8. Mevduat faizlerinden (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);(18)

a) (2001/2847 sayılı B.K.K. ile değişen alt bent. Yürürlük; 17.08.2001)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; (31.12.2003 tarihinden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek faizler ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere. Yürürlük:30.12.2003)

aa) 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda % 24,

ab) 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda % 18, (19)

b) (2001/2847 sayılı B.K.K. ile değişen alt bent. Yürürlük; 17.08.2001) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, (31.12.2003 tarihinden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek faizler ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere. Yürürlük:30.12.2003)

ba) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda % 18

bb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda% 18,

bc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda% 16,

bd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda% 12,

be) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda % 7, (19)

c) (2001/2847 sayılı B.K.K. ile değişen alt bent. Yürürlük; 17.08.2001) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, (31.12.2003 tarihinden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek faizler ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere. Yürürlük:30.12.2003)

ca) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda % 18

cb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda% 18,

cc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda% 16,

cd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda % 12,

ce) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda % 7,(19)

d) (2003/6577 sayılı B.K.K. ile değişen alt bent. Yürürlük; 30.12.2003) Diğerlerinden; (31.12.2003 tarihinden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek faizler ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere. Yürürlük:30.12.2003)

da) Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için % 18,

db) (da) alt bendi dışında kalanlar için % 0,(20)

9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (21)

a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarından, (2003/6577 sayılı BKK ile 31.12.2003 tarihinden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya yenilenen vadeli hesaplara ödenecek kar payları için geçerli olmak üzere % 0. Yürürlük: 30.12.2003) (22)

b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından, (2003/6577 sayılı BKK ile 31.12.2003 tarihinden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya yenilenen vadeli hesaplara ödenecek kar payları için geçerli olmak üzere % 18. Yürürlük: 30.12.2003)(22)

c) (2001/2847 sayılı B.K.K. ile değişen alt bent. Yürürlük; 17.08.2001)

Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından, (2003/6577 sayılı BKK ile 31.12.2003 tarihinden itibaren vadesiz hesaplara ödenecek kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya yenilenen vadeli hesaplara ödenecek kar payları için geçerli olmak üzere. Yürürlük: 30.12.2003)


ca) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda % 18,

cb) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 16,

cc) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda % 12,

cd) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda % 7,(23)

10. (4369 sayılı Kanunun 48'inci maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük; 29.7.1998) a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük; 01.01.2004)(24)

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden.(25) (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük; 01.01.2004)(26)

11. (4108 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.8.1995) Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;(27)

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile % 1. Yürürlük: 01.01.2004)(28),

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile % 2. Yürürlük: 01.01.2004)(28),

b) Diğer ziraî mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2003/6577 sayılı BKK ile % 2. Yürürlük: 01.01.2004)(28),

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile % 4. Yürürlük: 01.01.2004)(28),

c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük; 01.01.2004)(28),

ii) Diğer hizmetler için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %4 Yürürlük; 01.01.2004)(28),

d) (4697 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 10.07.2001 ) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %0 Yürürlük; 01.01.2004)(29)

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük; 01.01.2004)(30)

13. (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından(31) yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,(32)

a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük; 01.01.2004) (28)

b) (93/5148 sayılı BKK’yı değiştiren 2005/9266 sayılı BKK ile yeniden düzenlenen alt bent. Geçerlilik; 01.09.2005, Yürürlük; 31.08.2005) Hurda mal alımları için %2, (28)

c) Diğer mal alımları için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %5 Yürürlük; 01.01.2004) (28)

d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10 Yürürlük; 01.01.2004) (28)


14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (33) (2003/6577 sayılı B.K.K. ile 31.12.2003 tarihinden geri alım veya satım taahüdü ile yapılan işlemler için geçerli olmak üzere %22 Yürürlük; 30.12.2003)(34)

15. (4697 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 07.10.2001)

a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %15 Yürürlük; 01.01.2004)(35)

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10 Yürürlük; 01.01.2004)(35)

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %5 Yürürlük; 01.01.2004)(35)

% 25 vergi tevkifatı yapılır.

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır.

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96' ncı madde hükmü göz önünde tutulur.

(4842 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük; 24.04.2003)Bu maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz.(36)

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki;

– Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle,

– (4761 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.07.2002)6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için,(37)

– 6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratları kapsamına giren Devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi'nce çıkartılan menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin toplam kurum hasılatı içindeki payına göre hesaplanır),

– (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 1.8.1995) 11 numaralı bent gereğince ziral mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, zirai mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için de faaliyetin türü ve niteliğine, münhasıran zirai alet ve makinalarla verilen hizmetlere veya zirai işletmenin başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle yapılmasına göre,(38)

– (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen alt bent Yürürlük; 1.8.1995) 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına, ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş grupları, iş nev'ileri, sektörler ve emtia gruplarına göre,(39)

Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması işiyle iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.

(4761 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 01.07.2002)Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
 
K

komutan hannibal

Ziyaretçi
Sayın nane...neye dayanarak %0 dediniz merak ettim...Aşağıda hangi ödemelerin kesintiye tabi olmadığı koyu harflerle yazılı....Tamer Başkan'ın affına sığınarak aktarıyorum....

Gider Pusulası İle Belgelendirilecek Haller
İlgili Madde veya Tebliğ
Stopajı Tabi Olup olmadığı

Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret yapanlardan olan mal ve hizmet alımları (Giyim eşyaları, zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile Pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit işyerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı nevinden malları satanlar hariç)
GVK. Md. 9
Tabidir

Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafcı, odun ve kömür kırıcısı çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabından olan mal ve hizmet alımları
GVK. Md. 9
Tabidir

Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleriyle uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan basit usulde vergilendirmenin genel şartlarını taşıyanlardan olan mal ve hizmet alımları (GVK. 47-51)
GVK. Md. 9
Tabidir

Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplam 50 rusum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz ve motorsuz nakil vasıtaları işletenler, hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlardan olan mal ve hizmet alımları.
GVK. Md. 9
Tabidir

Zirai işlerde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçilerden olan mal ve hizmet alımları
GVK. Md. 9
Tabidir

Kendi işinde bilfiil çalışmak veya başında bulunmak, gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak kaydıyla; hariçten işçi almamak,muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap,halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkan açmaksızın satanlardan olan mal ve hizmet alımlarıa
GVK. Md. 9
Tabidir

Yukarıda 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Danıştay'ın muvafık mütaalası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleriyle iştigal edenlerden olan mal ve hizmet alımları
GVK. Md. 9
Tabidir

GVK'nun 18 maddesinde sayılan faaliyetleri icra eden serbest meslek erbabından olan mal ve hizmet alımları
GVK. Md. 18
Tabidir

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, altın mücevherat gibi zati eşyalarını satan kimselerden yapılan alımlar (Nihai tüketicilerden otomobil alımı vb) (16.11.99 B.07.06d.044/4422-33/49938 mukteza)
VUK. Md. 234,

2. fıkra
Tabi Değildir

Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin iadesi veya alınan malların değiştirilmesi halinde.
KDV.GT.54
Tabi Değildir

Taksitli satışlarda tüketicilerin taksitlerini zamanından önce ödemek suretiyle faizde bir indirime gidilmesi halinde
KDV. GT. 54
Tabi Değildir

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdine bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşıp satanlara ödenen komisyon prim ve benzeri ödemeleri.
GVK. 94/10.b

GVK. GT. 215
Tabidir

Basit usule tabi mükelleflerin taşıtlar hariç sabit kıymet satışlarında (Basit Usule tabi mükelleflerin sattıkları taşıt için belge düzenlemezler. Alıcılar noter satışını direkt kaydederler.)
GVK. GT. 230
Tabidir
 
N

nane

Ziyaretçi
GV Md 94;
11. (4108 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.8.1995) Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;(27)

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile % 1. Yürürlük: 01.01.2004)(28),

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile % 2. Yürürlük: 01.01.2004)(28),

b) Diğer ziraî mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2003/6577 sayılı BKK ile % 2. Yürürlük: 01.01.2004)(28),

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2003/6577 sayılı BKK ile % 4. Yürürlük: 01.01.2004)(28),

c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük; 01.01.2004)(28),

ii) Diğer hizmetler için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %4 Yürürlük; 01.01.2004)(28),

d) (4697 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 10.07.2001 ) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %0 Yürürlük ; 01.01.2004)(29)

Not : %0 cevabım 94/13 den dolayı hizmet alımları içindi.
 
Üst