zirve

Euse Susev4 - 08. Değerlendirme Testi Cevaplayabilirmisiniz

Üyelik
2 May 2017
Mesajlar
1
Konum
antalya
1- S Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 100 TL, birim değişken maliyeti 45 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 150.000 TL'dir. (x) toplam net satışları ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin toplam karı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kar = 55x - 150.000
B) Kar = 45x - 150.000
C) Kar = 0,45x - 150.000
D) Kar = 100x - 150.000
E) Kar = 0,55x - 150.000

2- X işletmesi, üretim hacmini 10.000 birimden 15.000 birime çıkarmak istemektedir. Mevcut kapasiteye ve kapasite artışında meydana gelecek giderlere ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir:

10.000 Birim
Üretim Kapasitesi (TL)
15.000 Birim
Üretim Kapasitesi (TL)
Değişken Üretim Giderleri
400.000
650.000
Sabit Üretim Giderleri
200.000

250.000

Buna göre, işletmenin sırasıyla batık maliyeti ve kapasite artışına ilişkin ek maliyeti aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 200.000 TL. - 400.000 TL.
B) 200.000 TL. - 300.000 TL.
C) 50.000 TL. - 450.000 TL.
D) 200.000 TL. - 250.000 TL.
E) 250.000 TL. - 200.000 TL.

3- Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin ilkelerinden biri değildir?
A) Genel üretim giderlerinin siparişlere yüklenmesi genel üretim giderleri yükleme oranına göre yapılır.
B) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri her bir sipariş için ayrı ayrı izlenir.
C) Üretimi tamamlanan siparişler, mamul stokları hesabına borç, yarı mamuller-üretim hesabına alacak kaydedilir.
D) Her bir sipariş emri için, ayrı bir sipariş maliyet kartı açılır.
E) Genel üretim giderlerinin tamamı, üretimi en son tamamlanan siparişin maliyetine yüklenir.

4- Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kar analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi değildir?
A) Üretilen mamullerin tamamı aynı dönem içerisinde satılmaktadır.
B) İşletme belirlenen satış fiyatında istediği miktarda mamul satışı yapabilmektedir.
C) Analiz dönemi boyunca üretilip satılan tüm mamuller için birim değişken maliyetler sabittir.
D) İşletmede tek tür mamul üretilmekte veya birden fazla mamul üretilmekle birlikte, her bir mamulden satılan miktarların mamul karması içerisindeki oranı değişmemektedir.
E) Analiz dönemi boyunca toplam sabit maliyetler değişmez.

5- Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin risk yönetimi sistemini iyileştirmeye yönelik güvence ve danışmanlık faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan kazanımlardan bir tanesi değildir?
A) Şirket genelinde tespit edilen kritik risklerin aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya veya iş bölümleri arasında doğru ve zamanında iletilmesi temin edilir.
B) Risklerin üst yönetim tarafından fark edilmeden alt seviyelerde saklanmasını sağlar (x)
C) Şirketi tehdit eden iç ve dış risklere karşı yönetici ve çalışanların farkındalığı artırılır.
D) Şirket süreçlerindeki risklere yönelik doğru risk yönetim stratejilerinin uygulanıyor olup olmadığını araştırılarak (maliyet, etkinlik ve uygunluk unsurları çerçevesinde), gerekli iyileştirmeler önerilir.

6- Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ne (UMUÇ) göre, iç denetim birimi ve faaliyetinin bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?
A) Örgütsel konum
B) Sürekli mesleki gelişim ve azami mesleki özen ve dikkat
C) İnsan ilişkileri ve iletişim.
D) Personel kadrosu ve gözetim ve kontrolü
E) Maaşlar

7- Aşağıdakilerden hangisi denetim evreninin en doğru tanımıdır?
A) Denetim programı
B) Denetim planı
C) Şirket içinde denetlenebilir tüm alanlar
D) Şirketin denetlenen yöneticileri
E) Denetçilerin tamamı

8- Aşağıdakilerden hangisi, iç denetimin kurum içi bağımsızlığını en iyi açıklayan ifadedir?
A) İç denetim raporu gözlemleri ve tavsiyeleri.
B) İç denetçilerin eğitimlerinin Denetim Yöneticisi tarafından planlanması
C) Denetçi iş programlarının Denetim Yöneticisinin onaydan geçmiyor olması.
D) Denetim personelinin terfisi ve maaş artışlarının sıklığı
E) Kurum içinde yürütülen çalışmaların engellenmeyeceği ve olumsuz etkilenmeyeceği bir yönetsel kademeye raporlama yapılması

9- Aşağıdaki işaretlerden hangisinin marka olarak tescil talebi, işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı gerekçesiyle kabul edilemez?
A) Coğrafi kaynak belirten işaretler.
B) Hizmetin yapıldığı zamanı gösteren işaretler.
C) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini içeren işaretler.
D) Belli bir meslek grubuna ait kişileri ayırt etmeye yarayan işaretler.
E) Ticaret alanında nitelik belirten işaretler.

10- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın marka tescilinde nisbi red nedenlerine ilişkin düzenlemelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Tescil başvurusuna konu işaretin ayırt edici olmaması 556 sayılı KHK’nın 8. Maddesinde düzenlenen bir nisbi red nedeni değildir.
B) Üçüncü kişiler nisbi red nedenlerini gerekçe göstererek marka başvurusunun yayınlanmasından itibaren 3 ay içinde itiraz edebilirler.
C) Tescil için başvurusu yapılmış markanın başkasına ait ismi kapsaması 556 sayılı KHK’nın 8. maddesinde düzenlenen bir nisbi red nedenidir.
D) Markanın nisbi red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş olması halinde, markanın sicildeki kaydı TPE tarafından resen silinebilir.
E) Nisbi red nedenleri TPE tarafından resen incelenemez.

11- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre “tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiillerin marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalması”na ne ad verilir?
A) Markanın etkisiz hale gelmesi.
B) Marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi.
C) Marka tescilinin hükümsüz kalması.
D) Markanın sulandırılması.
E) Marka tescilinin sona ermesi.

12- “Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından kullanılan ve o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret”e ne ad verilir?
A) Garanti markası
B) Ortak marka
C) Mahreç işareti
D) Menşe adı
E) Kollektif marka
13-

Banka Kredileri
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)

Yukarıda kısa vadeli mali borçları ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşletme kısa vadeliden ziyade uzun vadeli banka kredileri ile finansman sağlamaktadır.
B) İşletme büyük ölçüde kısa vadeli finansman tercih etmektedir.
C) Önceki dönemlerde ihraç edilen tahviller finansmanda önemli bir yere sahiptir.
D) İşletme finansmanda kısa vadeli borçlanma senetlerini tercih etmemektedir.
E) İşletmenin ihraç etmiş olduğu finansman bonolarının büyü bir çoğunluğu henüz itfa edilmemiştir.14-

KISA VADELİ YAB. KAY.
UZUN VADELİ YAB. KAY.
ÖZKAYNAKLAR
PASİF TOPLAMI
Yukarıda bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşletmenin finansman giderleri azalış göstermiş olabilir.
B) İşletmenin likidite riski artmış olabilir.
C) İşletme özkaynak finansmanını artırmıştır.
D) İşletme otofinansmanı tercih etmemektedir.
E) İşletme uzun vadeli finansmandan vazgeçmiştir.

15- Banka veya benzer finansal kuruluşların, kendilerinden finansman sağlamama amacıyla talepte bulunan işletmeler için yaptıkları analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim Analizi
B) Kredi Analizi
C) Statik Analiz
D) Yatırım Analizi
E) Dinamik Analiz

16- Bir işletmenin finansal tablolarının analizi yapılırken rakipleri karşısındaki durumunu yorumlamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru sonuçlar verecektir?
A) Hedef standart oranlar
B) Bütçe standart oranları
C) İdeal standart oranlar
D) Sektör standart oranları
E) Tarihi standart oranlar

17- ITAF çerçevesinde bilgi sistemleri denetim raporunun aşağıdakilerden hangisini kapsama zorunluluğu yoktur?
A) Gerçekleştirilen görevin kapsamı, görevin amaçları, kapsanan dönem, işin özelliği, zamanlaması ve içeriğini kapsamalıdır.
B) Denetim sonucu ulaşılan bulgular, sonuçlar ve önerileri kapsamalıdır.
C) Geçmişteki tüm denetim raporlarının tüm sonuçlarını kapsamalıdır.
D) Denetim yönetmeliği yada denetim sözleşmesinin şartlarıyla uyumlu şekilde imza, tarih ve dağıtılmasını kapsamalıdır.
E) Sözleşmeyle uyumlu olarak BS denetim ve güvence uzmanının nitelikleri ve kapsamında sınırlamalarına yer vermelidir.

18- COBIT 5’in temel felsefesinin özlü ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim
B) Kurumsal BT Yönetişim
C) Kontrol
D) Denetim
E) BT Yönetişimi

19- Aşağıdakilerden hangisi kurum seviyesi kontrolleridir?
A) Kurum stratejik planı ve amaçları
B) Veri tabanı yönetimi
C) Kurumsal politika ve prosedürler
D) Proje program ve portföy yönetimi ilkeleri
E) Kurumsal Mimari ilkeleri

20- Güvence hakkında aşağıdakilerden hangisi güvence doğrudur?
A) Denetçi risk yönetimi konusunda kesin güvence sağlar.
B) Denetçi kurumsal yönetim konusunda kesin güvence sağlar.
C) Denetçinin denetlediği firma ile geçmişte hukuksal sorun yaşamış olması objektifliğe engel değildir.
D) Denetçi denetlenen kurumun tüm iş süreçlerini, risklerini ve kontrollerini ele almalıdır.
E) Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol ve süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sunabilmek amacıyla kanıtların objektif bir şekilde incelenmesidir.

21- İşletmelerin genel olarak amaçları dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi ifade edilebilir?
A) Topluma fayda sağlamak işletmenin amaçlarından biri değildir
B) Tatmin edilmesi gereken bir ihtiyaç söz konusudur ve bu ihtiyaç işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerle tatmin edilebilir
C) Kar elde etmek işletmenin sürekliliği için kesin koşullardan değildir.
D) Topluma hizmet, işletmelerin ürünlerine talep olmasa da sürdürülür.
E) Kar elde etmek hiçbir zaman en önemli amaç değildir.

22- Aşağıdakilerden hangisi, hizmet pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinde söz konusu olan içsel amaçlardan biridir?
A) Müşterileri satın almaya ikna etmek
B) Kamuya duyurular yapmak
C) Müşterileri eğitmek
D) Plan ve programların iletilmesinde etkinlik sağlanması
E) Pazarı hizmetler hakkında bilgilendirmek

23- Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hizmetler için de geçerli olan hizmet özelliklerden biri değildir?
A) Stoklanamaması
B) Standart olması
C) Aynı anda üretilip tüketilmeleri
D) Depolanamaması
E) Sahipliğin olmaması

24- Aşağıdakilerden hangisi ürün anlayışının özelliklerinden biri değildir?
A) Verimlilik ön plandadır.
B) İhtiyaçların tatmininde sınırlılıklar vardır.
C) Yönetim mantığı ne üretirsem onu satarım şeklindedir.
D) Mal e hizmetler sınırlıdır.
E) Önemli olan üretim miktarının artırılmasıdır.

25- “Başkalarının yardımı ya da önerisi olmaksızın kendi başına davranabilme ve karar verebilme yeteneği, belirli bir sorunla ilgilenmek için tasarlanmış plan ya da strateji” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk
B) Seçim
C) Risk alma
D) İnisiyatif
E) Yönetim

26- Toplumda farklı karakter ve davranış biçimlerindeki insanların bir arada daha kolay bir şekilde yaşamalarını sağlayan yazılı olmayan bir takım kurallar vardır. Bu kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal davranış kuralları
B) Toplumsal değer ve ilkeler
C) Dini kurallar ve ilkeler
D) Kanuni yasal hükümler
E) Örgüt standart ve kuralları

27- İnsanlar kendi görüşlerine uygun olmadığında, başkalarının görüşlerini kabul etmekte zorlanırlar. Fikirleri bizimle aynı olmadığında karşımızdakini hatalı görürüz. Bu tür farklılıklar ………………………… kaynaklanmaktadır.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) genetik özelliklerden
B) sosyal farklılıklardan
C) algılama farklılıklarından
D) ekonomik farklılıklardan
E) soya çekim özelliklerden

28- “İnsanlar arası ilişkiler ve etkileşimlerde davranışlara yön veren, sınırlayan ideal ve evrensel olduğu ölçüde uyulması gereken ilkelerdir” şeklindeki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Standartlar
B) Prosedürler
C) Kurallar
D) Prensipler
E) İdealler

29-Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde çalışanın değişik durumlarındaki ve değişik zamanlardaki ilginç tepkileri veya davranışları, üstleri tarafından sistematik şekilde not edilir; not edilen olaylar ve davranışlar olumlu veya olumsuz tüm olay ve davranışları kapsar.
A) Ayrıntılı değerlendirme formu yöntemi

30- ......................................................................, işin en iyi yapılış biçimini ortaya koymaya yöneliktir.
A) İş Analizi
B) Hareket etüdü
C) İş ölçümü
D) İş Zenginleştirme
E) İş Genişletme

31- İş rotasyonu neyi ifade eder?
A) Personelin görevlerinin yatay olarak arttırılması
B) Gereksiz işlerden kurtulmak
C) Personelin değişik zamanlarda değişik işler yapması
D) Personelin görevlerinin dikey şekilde arttırılması

32- Dosya tasnif sistemi belirlenirken hangileri göz önünde bulundurulur?
I- Büronun büyüklük derecesi
II- Belge ve dosya adedi
III- Dosyaların gizlilik dereceleri
IV- Dosya trafiği
A) I ve III
B) I – II- III ve IV
C) I ve II
D) I – II ve III

33- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dosyalar örgütlerin hafızalarıdır.
B) İyi bir dosyalama sisteminin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve kullanılabilir olması gerekmez.
C) Dosyalama süreci, belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içerir.
D) Dosyalardaki bilgiler sayesinde raporlar hazırlanır.

34- İşverenin talimat verme hakkı (yönetim hakkı) ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
A) İşverenin talimat verme hakkı sadece işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlara ilişkin olabilir.
B) İşveren, iş ilişkisi içinde yazılı kaynaklarda yer alan kuralların aksine talimat verme hakkına sahiptir.
C) İşin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar olabileceği gibi işyerindeki düzene ilişkin olarak işveren talimat verme hakkına sahiptir.
D) İşçi, hukuka uygun talimatlara uymakla yükümlüdür.
E) İşçinin özel hayatına giren konulara ilişkin olarak işverenin talimat verme hakkı yoktur.

35- Telafi edici çalışma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Telafi çalışması kapsamında yapılan çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.
B) Zunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi nedeniyle çalışılmayan süreler için işveren altı ay içinde telafi çalışması yaptırabilir.
C) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz
D) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.
E) Zunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde telafi çalışması yapılabilir.

36- Fazla çalışma karşılığında serbest zaman kullanımı ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
A) İşçinin, serbest zaman talep etmesi halinde işveren bu talebi uygun bulmuyorsa reddedebilir.
B) İşçinin zamlı ücret yerine serbest zaman kullanmak istediği yönündeki irade beyanı, yazılı olarak işverene iletilmelidir
C) Serbest zaman olarak kullanılacak süreler, toplu iş sözleşmeleri, iş sözleşmeleri veya iç yönetmeliklerle işçi lehine artırılabilir.
D) Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile işçi henüz bir fazla çalışma yapmadan, fazla sürelerle ya da fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücret yerine serbest zaman kullandırılacağı yönünde hüküm konması mümkün değildir
E) İşveren, tek taraflı iradesiyle zamlı ücret yerine serbest zaman kullandırılmasına karar veremez.

37- Prim oranları ve türleri ile ilgili yanlış ifade hangisidir?
A) İşsizlik sigortasına işçi, işveren ve Devlet prim öder
B) Sosyal güvenlik destek priminde işveren payı dörtte üç oranındadır.
C) Genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren tarafından ödenir.
D) Kısa vadeli sigorta kolları primi işçi ve işveren tarafından eşit oranda ödenir.
E) 5510 sayılı Kanunun 4/I,b bendi kapsamında sigortalı olanlar, uzun vadeli sigorta kolu priminin tamamını kendileri öderler

38- Aşağıdakilerden hangisi hizmet birleştirmesinde kişinin son sigortalılığının esas alınacağı durumlardan değildir?
A) Ölüm
B) Yaş haddinden re’sen emekli olma
C) Bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi
D) Malûllük
E) Hastalık nedeniyle işten ayrılma

39- İş Kanununa göre bir saatlik fazla süreli çalışma karşılığında kullanılacak serbest zaman ne kadardır?
A) İki saat
B) Bir saat
C) Bir saat kırkbeş dakika
D) Bir saat otuz dakika
E) Bir saat on beş dakika

40- İsteğe bağlı sigortalılık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 5510 sayılı yasa ya da daha önce yürürlükte bulunan diğer sosyal güvenlik yasalarına dayalı olarak, kendi çalışmalarından dolayı malüllük ya da yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar isteğe bağlı sigortalı olamazlar.
B) 5510 sayılı yasa, isteğe bağlı sigortalı olanların genel sağlık sigortalısı sayılacağını düzenlemiştir.
C) Ölüm sigortasından hak sahibi sıfatıyla aylık bağlanmış bir kimse isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir.
D) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
E) İsteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunan kişinin Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir.

41- Aşağıdakilerden hangisi yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış sayılan sürelerden değildir?
A) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler
B) Grev ve lokavtta geçen süre
C) Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
D) Bir önceki yıl kullanılmış olan yıllık ücretli izin süresi.
E) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri

42- İşsizlik ödeneği ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
A) İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
B) İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.
C) İşsizlik ödeneği almakta iken gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilen kişilerin işsizlik ödenekleri kesilir.
D) İşsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
E) İşsizlik ödeneği, kişi iş buluncaya kadar ödenir.

43- Günlük çalışma süresi sekiz saat olan bir işte ara dinlenmesi en az ne kadar olmalıdır?
A) Yarım saat
B) Elli dakika
C) Bir saat
D) On beş dakika
E) Kırkbeş dakika

44- İş Kanununa göre bir saatlik fazla çalışma karşılığında kullanılacak serbest zaman ne kadardır?
A) Bir saat otuz dakika
B) Bir saat on beş dakika
C) İki saat
D) Bir saat kırkbeş dakika
E) Bir saat

45- İşsizlik sigortasında işveren tarafından ödenen prim oranı kaçtır?
A) %ISGH
B) %3
C) %2
D) %5
E) %ISGH,5
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,667
Konum
İstanbul
“..Einstein’a sormuşlar ya bir deniz mili kaç mil eder diye, o da kitabı açıp bakabilecekken neden aklımda tutayım demiş..”

Mali müşavir olurken ezberlemek ne kadar ilginç
 
Üyelik
4 Ağu 2017
Mesajlar
1
Konum
adana
Euse Susev4 2. değerlendirme testinin cevapları var mı 58 i geçemiyorum bir türlü lütfen acil cevaplar mısınız
 
Üst