Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
31
Slm arkadaşlar; müşterilerin bazı mal alış faturalarında k.d.v. ayrı gösterilmeyip dahil yazılmaktadır. Katma değer vergisi kanunu'nun 34. maddesinde " 1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.
2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur." denilmektedir. Bununla ilgili görüştüğüm bazı arkadaşlar ise Danışıtay kararı olduğunu söylemişlerdi. Fakat elimizde bir belge mevcut değil, bu hususta herhangi bir tebliğ ya da karar varsa paylaşırsanız sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
 
Üyelik
3 Şub 2007
Mesajlar
173
Ynt: Faturalarda dahil gösterilen katma değer vergisi

Sayın metin 478

danıştay vergi dava daireleri genel kurulu

1.E.no 1996/316 K.no 1997/99 k.tarihi 06.02.1997

2.E.no 1996/133 K.no 1997/204 k.tarihi 02.05.1997

3.E.no 1997/348 K.no 1997/468 k.tarihi 13.11.1997


üç kararda da kdv.nin ayrıca gösterilmesi gerektiği yönündedir.
 
Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
31
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

Tşk ederim. Sn. İlkay dahil faturaları indirmemekle en doğrusunu yapıyoruz o zaman. iyi çalışmalar
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

Merhaba,

Verginin İndirimi:

Katma Değer Vergisi Kanununun 34. maddesine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, uygulama kapsamına giren mükelleflerden gider veya maliyet unsuru olarak gözönüne alınabilecek mal ve hizmet satın alan mükellefler, satın alınan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmek için, düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda verginin mutlak surette ayrıca gösterilmesini isteyeceklerdir.

Ancak, tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekilerine tabi mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanıp indirim konusu yapılabildiğinden, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi ayrıca gösterilmeyecek, vergi dahil tek tutar olarak ifade edilebilecektir.


Bu durumda madde gayet açık. İndirim konusunda çoğumuzun uymadığı bu konuda yapacağımız işlem mükellefleri daha da bilinçli hale getirebilmektir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
29
Konum
AMASYA
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

iyi günler
Alış faturalarında ayrıca gösterilmeyen KDV lerin indirim konusu yapılması halinde İnceleme elamanlarınca verginin geri alınması yönünde raporlar yazılmaktadır. bu raporun dayanağı olarak KDVK nun 34. maddesi ve 24 nolu KDVK genel tebliğinin H bendi oluşturmaktadır. mükelleflerin bu konuda uyarılması ve ticari kapsamda olsun olmasın tüm faturalarda KDV yi ayrıca hesaplayıp belgelerde göstermesini sağlamak, inceleme anında böyle durumlarla karşılaşmamk açısından önem arzetmektedir.

Diğer taraftan kanun yazıcıların ve Danıştayın aksi yöndeki beyan ve kararları gelir idaresi uygulamasını değiştirmeye yetmemiştir.

Ben mükelleflerime KDV yi ayrıca göstemeleri alışl faturalarında da aynı yönde titizlik göstermelerini uyarmama rağmen bazı alış faturalarını KDV kısmında dahil de yazsada, fatura üreinde belirtilen KDV oranı üzerinden iç yüzde hesabı ile kdv yi indirim konusu yapıyorum.

Bu eylemimin dayanağını vergi mahkemesi üyelerinin ve danıştayın bu yöndeki kararlarına (Danıştay 9. daire 12.2.1993 tarih ve E.1992/3041 K.1993/510istinaden yapıyorum. (Bu arada sayın Sayın metin 478 nin aşağıda belirttiği kararlara baktım bu konuyla ilgili ibare bulamadım, )

DOKUZUNCU DAİRE K.1993/510 E 1992/3041 12/02/1993
KATMA DEĞER VERGİSİ BEDELE DAHİL EDİLMİŞTİR" KAYDI BULUNAN FATURADAKİ
BEDEL ÜZERİNDEN İÇ YÜZDE ORANI UYGULANARAK HESAPLANAN VE KAUNİ DEFTER-
LERDE GÖSTERİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN, DÜZENLENDİĞİ SIRADA FATURA
ÜZERİNDE AYRICA GÖSTERİLMEMESİNİN İNDİRİME KONU YAPILMASINA ENGEL TEŞ-
KİL ETMEYECEĞİ HK.<
Vergi İnceleme Raporuna dayanılarak ikmalen tarh olunan 1986 yılı ka-
çakçılık cezalı Katma Değer Vergisinin kaldırılması istemiyle açılan
davayı; uyuşmazlığın Katma Değer Vergisi dahil olarak düzenlenen fatu-
ralara dayanılarak ödenen Katma Değer Vergisi olarak düzenlenen fatura
lara dayanılarak ödenen Katma Değer Vergisinin indirime konu edilip
edilemeyeceğine ilişkin olduğu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun 34/1.maddesinde yurt içinde sağlanan veya ithal olunan mal ve hiz-
metlere ait Katma Değer Vergisi alış faturası veya benzeri vesikalar
ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar defter-
lere kaydedilmek şartıyla indirilebileceğinin hükme bağlandığı, davacı
nın dönem içindeki bir kısım emtia alışlarına ait faturalarda herneka-
dar Katma Değer Vergisi Dahil olarak gösterilmiş ise de yükümlünün, fa
tura bedeli üzerinden iç yüzde oranı uygulayarak hesapladığı Katma De-
ğer Vergisini fatura üzerinde ayrıca gösterdiği ve kanuni defterlerine
de Katma Değer Vergisi adı altında ayrı bir hesap açmak suretiyle işle
diği anlaşıldığından, salt faturanın düzenlendiği sırada faturayı dü-
zenleyen kişi tarafından Katma Değer Vergisinin ayrıca gösterilmemesi
nedeniyle indirime konu edilemeyceğinden bahisle yapılan cezalı tarhi-
yatta yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek kaçakçılık
cezalı Katma Değer Vergisini kaldıran Vergi Mahkemesi kararının bozul-
ması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Elazığ Vergi Mahkemesinin 30.11.1988 gün ve 1988/318 sa-
yılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi
nin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı
anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının
onanmasına karar verildi.
 
Üyelik
3 Şub 2007
Mesajlar
173
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

sayın mesut 05,


verdiğiniz danıştay 9 dairenin kararı 1993 yılıdır.

danıştay vergi dava daireleri genel kurulunun verdiği kararlar kesindir.

karar nolara bakarsanız 1996 ve 1997 dir. bu ara metin 478 değil ben yazdım.

karar aşağıdadır.

bilgilerinize


BİRİNCİ DAİREİKİNCİ DAİREÜÇÜNCÜ DAİREDÖRDÜNCÜ DAİREBEŞİNCİ DAİREALTINCI DAİREYEDİNCİ DAİRESEKİZİNCİ DAİREDOKUZUNCU DAİREONUNCU DAİREONBİRİNCİ DAİREONİKİNCİ DAİREONÜÇÜNCÜ DAİREİDARİ DAVA DAİRELERİVERGİ DAVA DAİRELERİİDARİ İŞLER KURULUBAŞKANLAR KURULUİÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULUMÜLKİYEMALİYE VE NAFİATANZİMATUYUŞMAZLIK MAHKEMESİDairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1997 468 1997 348 13/11/1997

KARAR METNİ
KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ İÇİN İNDİRİLECEK
VERGİNİN FATURADA GÖSTERİLMESİ VE FATURANIN GERÇEK BİR MAL VE HİZMET
ALIMINA DAYANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Tarımsal ürün ve canlı hayvan ticareti ile uğraşan yükümlü şirket adı-
na, 1992 ve 1993 yıllarında üreticiden yaptığı alımları, gerçeği yan-
sıtmayan fatura kullanmak suretiyle tüccardan alınmış gibi göstererek
haksız katma değer vergisi indirimi uyguladığına ilişkin inceleme ra-
poru uyarınca Ocak 1993 dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer ver-
gisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen Adana 1.Vergi Mahkeme-
si, 27.10.1994 günlü ve 1994/906 sayılı kararıyla; uyuşmazlığa konu
tarımsal ürün alışlarının üreticiden yapıldığına ilişkin kesin ve hu-
kuken geçerli bir tespit bulunmadığı, yükümlü şirket adına fatura dü-
zenleyen kişilerin gerçek usulde mükellef oldukları, defter tutup, be-
yanname verdikleri, düzenledikleri faturaların Vergi Usul Kanununda
belirtilen usule uygun olduğu, sevk irsaliyelerinin düzenlendiği, yü-
kümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerle davacı şirket arasında irtibat
bulunduğu yolunda herhangi bir tespit yapılmadığı, bu durumda fatura-
ların gerçeği yansıttığının kabulü gerektiğinden bahisle varsayıma da-
yalı tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmış-
tır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay
Onbirinci Dairesi, 9.11.1995 günlü ve 1995/3030 sayılı kararıyla; 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan,
vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin
gerçek mahiyetinin esas olduğuna ilişkin kuralın bir gereği olarak yü-
kümlü şirketin, 3065 sayılı Yasanın indirimle ilgili esaslara yer ve-
ren 29 uncu maddesinde belirtilen vergi indiriminden yararlanabilmesi
için kendisine yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri
vesikaların gerçeği yansıtması, bir başka anlatımla gerçekten katma
değer vergisi ödenmiş olması gerektiği, gerçekleşmemiş teslim ve hiz-
metler dolayısıyla bir vergi ödemesi ve bunun sonucu olarak da bir
vergi indirimi söz konusu edilemeyeceğinden, indirime dayanak teşkil
eden faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının saptanmasının uyuş-
mazlığın çözümü bakımından önem taşıdığı, fatura düzenleyen kişi ve
şirketler hakkında yapılan karşıt incelemelerde, bir kısmının hiç be-
yanname vermediği, iş yeri ve ikamet adreslerinde bulunamadıkları, ya-
sal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri, bir kısmı hakkında sahte
ve yanıltıcı belge düzenledikleri için inceleme raporu düzenlendiği,
kaçakçılık suçu raporu bulunduğu, gösterilen adreslerde başka şahısla-
rın ikamet ettiği, bazılarının mükellefiyet kayıtlarının dahi bulunma-
dığı, adreslerin hayali olduğu, faturalarda belirtilen sicil numarala-
rında başka mükelleflerin kayıtlı bulunduğu, mali olanaklarının söz
konusu ticari faaliyeti yürütecek boyutta olmadığının saptandığı, bu
nedenli içeriği itibarıyla yanıltıcı fatura düzenledikleri kanaatine
ulaşıldığı, bu durumda, söz konusu kişi ve şirketlerden alınmış göste-
rilen tarımsal ürünün ve canlı hayvanların gerçekte üreticiden alındı-
ğı sonucuna varıldığından mahkemece kaçakçılık cezalı katma değer ver-
gisinin kaldırılmasında isabet görülmediği gerekçesiyle mahkeme kara-
rını bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Adana 1.Vergi Mahkemesi 26.12.1995 günlü
ve 1995/1427 sayılı kararıyla, ilk kararındaki gerekçeye ek olarak;
tarhiyatın dayanağını oluşturan inceleme raporu ve eklerinde yer alan
tespitlerin, 213 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin aradığı anlamda de-
lil niteliği taşımadığı, delil olarak kabul edilebilecek verilerle,
beyan ve belgelerin, inandırıcı, güvenilir, kesin ve yasal dayanağa
sahip olması gerektiği, bir faturanın sahte olduğu sonucuna ulaşıla-
bilmesi için tek yanlı beyan ve tespitlerin yeterli olmadığı, emtia a-
lımının ne şekilde gerçekleştiğinin ve alım-satıma ait belgelerin ob-
jektif olarak değerlendirilmesinin zorunlu olduğu, olayda ise, uyuş-
mazlığa konu tarımsal ürün alışlarının üreticilerden yapıldığına dair
kesin ve hukuken geçerli bir tespit bulunmadığı, alım satımın son aşa-
masında taraf olanların vergi yükümlülüklerini yerine getirdikleri,
yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve gelir (stopaj) vergisi ile katma
değer vergisini ödemeyen kişilerin bu fiillerine, yükümlü şirketin ka-
tıldığı ya da onlarla irtibatlı olduğu yolunda herhangi bir iddia ve
tespit de bulunmadığı, yükümlü şirkete mal satan gerçek kişi ve şir-
ketler nezdinde karşıt inceleme yapılmadığı, bunların yükümlü şirkete
mal satmadıkları ve düzenledikleri faturaların gerçeği yansıtmadığı
yolunda kesin, açık ve inandırıcı bir tespit yapılmadığı, söz konusu
şirketlerin bilinen adreslerinde bulunamamalarının düzenledikleri fa-
turaların sahte olduğuna karine sayılamayacağı, idarece, yeterli ve
hukuken geçerli bir tespite değil tarımsal ürünlerin üreticiden alın-
mış olabileceği varsayımına dayanılarak yapılan tarhiyatta isabet bu-
lunmadığı gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılması yolundaki ilk kararında
direnmiştir.
Vergi dairesi müdürlüğünün direnme kararına karşı yaptığı tem-
yiz başvurusunu inceleyen Kurulumuzca verilen 2.5.1997 günlü ve 1997/-
204 sayılı kararla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Yasay-
la değişik 3 üncü maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve
bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek niteliğinin esas olduğu kurala bağ-
landığından, vergilendirme ile ilgili belgelerin biçimsel kurallara
uygun düzenlenmiş olmasının, olayın gerçek niteliğinin araştırılması
ve sonucuna göre işlem yapılmasına engel teşkil etmediği, bu tür bel-
gelerin gerçeğe aykırı veya içeriği yönünden yanıltıcı olduğunun usu-
len geçerli başka kanıtlarla ispatlanabileceği, yükümlünün fatura al-
dığı kişilerle ilgili olarak yapılan tespitlerin, bu kişilerin gerçek-
te tacir olmadıklarını ve şeklen vergi yükümlülüklerini tesis ettirip
ihtiyaç duyanlara belli bir bedel karşılığında fatura sağladıklarını
ortaya koyduğu, dolayısıyla, faturaların biçimsel kurallara uygun ol-
ması, sevk irsaliyesi ve çek düzenlenmesi, borsada tescil yapılması
gibi işlemlerin, faturalarda gösterilen emtianın gerçekten faturaların
düzenleyicisi görünen kimselerden satın alındığını kanıtlamaya yeterli
olmadığı, esasen, gerçeğe aykırı fatura gibi sevk irsaliyesi düzenle-
nerek de işlemlere gerçek görüntüsü verilebileceği için kimi kişilere
çekle ödeme yapılıp, tahsil edilen paranın geri alınmasının da mümkün
olduğu, 5590 sayılı Yasanın 52 nci maddesine göre borsada tescilin,
kural olarak üzerine tescil yükümlülüğü düşen tarafın başvurusu üze-
rine gerçekleştirilen beyana dayalı bir işlem olduğu, tescil konusu
emtianın gerçekten satın alındığına kesin bir kanıt sayılamayacağı,
fatura düzenleyenlere ilişkin bu tespitlerin değerlendirilmesinden,
müstahsilden satın alınan canlı hayvan ve tarımsal ürünlerin bu kişi-
lerden sağlanan faturalarla belgelendirildiği ve bu faturalarda yer a-
lan ancak, gerçekte ödenmeyen katma değer vergisinin indirim konusu
yapılmasıyla vergi kaybına yol açıldığı sonucuna varıldığından, tarhi-
yatın kaldırılması yolundaki direnme kararında yasaya uygunluk görül-
mediği gerekçesiyle ısrar kararını bozmuştur.
Yükümlü şirket, tarımsal ürünlerin ve canlı hayvanların fatura-
ları düzenleyen tüccardan alındığını, karşıt inceleme yapılan şirket
yetkililerinin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullandıkları
yolunda bir beyanları bulunmadığını ileri sürerek Kurulumuz kararının
düzeltilmesini istemiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde,
Danıştay tarafından verilen yargısal kararlar hakkında, bu maddede ya-
zılı sebeplerle kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtildiğin-
den ve dilekçe sahibinin ileri sürdüğü sebeplerin bunlardan hiçbirine
uymadığı anlaşıldığından, yerinde olmayan istemin reddine, karar ve-
rildi. (MT/ES)
 
Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
31
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

Sn İlkay verdiğiniz danıştay vergi dava daireleri genel kurulu kararı benim sormuş olduğum soruya tam olarak cvp vermemektedir. Bahsedilen karar niteliği itabarıyla gerçek dışı mal alışından dolayı kdv nin indiriminin yapılıp yapılamayacağıdır. Bizim konumuz ise gerçekte yapılan alımdaki faturalarda ayrıca belirtilmeyen ve dahil yazılan kdv nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağıdır. Sn. Mesut 05'in verdiği danışıtay kararı örneği konu ile daha alakalıdır. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
Üyelik
3 Şub 2007
Mesajlar
173
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

sayın meslektaşlar,

konu dağıldı.lütfen 24.5.1986tarih ve 22 nolu kdv.genel tebliği ve 21.10.2003 tarih ve 89 nolu

kdv genel tebliğini okuyunuz.

metin 478 hangi faturayı aldın kdv dahil ibaresi var indirmede kararsız kaldın.

lütfen yaz.
 
Üyelik
3 Şub 2007
Mesajlar
173
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Muktezaları (Özelgeler)KDV dahil birim fiyatın faturada nasıl gösterileceği hk.(17.11.2005)

--------------------------------------------------------------------------------

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01/14053-1/

Konu : KDV dahil birim fiyatın faturada nasıl gösterileceği? ? ?. ?..İlgi : ???????? sayılı dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; nervürlü inşaat demiri satışı yaptığınızı; satışı yapılan demirlerin birim fiyatının KDV dahil olarak tespit edildiğini, bu nedenle faturalarda birim fiyatın KDV dahil olarak gösterildiğini; KDV?li birim fiyat ile miktarın çarpılması suretiyle faturanın üst bölümünde yer alan tutarın KDV?li tutar olarak bulunduğunu; KDV dahil tutarın iç yüzdeyle ayrıştırılması suretiyle de faturanın alt bölümünde belirtilen KDV?siz malzeme bedelinin ve bu tutara KDV tutarının eklenmesi sonucunda da yine faturanın en alt bölümünde yer alan toplam tutarın (malzeme bedeli+ KDV) bulunduğunu belirterek, yaptığınız bu işlemin doğruluğu hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20/1?inci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; 20/4?üncü maddesinde; belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği; 34?üncü maddede, mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl gerçekleştirileceğinin Maliye Bakanlığınca tespit edileceği; 53?üncü maddesinde de; bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; katma değer vergisi mükelleflerinin, düzenleyecekleri vesikalarda katma değer vergisini hesaplayıp satış bedelinden ayrı olarak göstermek zorunda oldukları, 22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde de, perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin bu zorunluluk dışında tutuldukları, fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisini ayrıca göstermeyecekleri, bedelin vergi dahil tek tutar olarak gösterileceği, ancak belgede ?KDV DAHİLDİR? ibareli şerhin bulunacağı; müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile özel fatura ile yapılan satışlarda ve toptan satış yapan mükellefler ile imalat işi ile uğraşanların toptan satışlarında, katma değer vergisinin fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesinin mecburi olduğu; ancak tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekillerine tabi mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmeyeceği, vergi dahil tek tutar olarak gösterileceği ve verginin iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanıp indirim konusu yapılabileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Dilekçenizde satışını yaptığınızı belirttiğiniz nervürlü inşaat demirinin birim fiyatı, belli bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmeyip, piyasa koşullarında kendiliğinden oluştuğundan, bu ürün, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20/4?üncü maddesinde belirtilen belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler kapsamında değerlendirilemeyecek olup, satışlarınızın perakende olması durumunda, 22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde liste ve etiketlerdeki fiyatların katma değer vergisi dahil tek tutar olarak gösterilmesi ve fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca katma değer vergisinin gösterilmemesi, ancak toptan satışlarınızda fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, katma değer vergisini fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterdiğiniz durumlarda, birim fiyat katma değer vergisi dahil olarak belirlense dahi, faturada birim fiyatın katma değer vergisi hariç olarak gösterileceği, dolayısıyla faturada ayrıca gösterilecek olan katma değer vergisinin, miktarla KDV?siz birim fiyatın çarpılması sonucu bulunacak tutar üzerinden hesaplanacağı tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
31
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

Sn İlkay öncelikle ilginize için çok tşk ederim. Kdv dahil olarak gösterilen faturalar müşterilerimi sürekli uyarmama rağmen maalesef geliyor. Bu bir restaurant ve ya herhangi bir iş kolundaki mal alış veya gider faturası hiçbir farkı yok. Demirbaş dahi olsa ben bu faturalardaki kdv yi ayrıca gösterilmediği için indirim konusu yapmıyorum. Lakin bulunduğum yerdeki meslek mensuplarından bazıları indirim yapıyorlar ve bu hususta bir danışıtay kararı olduğundan bahsedilmişti fakat sanırım kulaktan duyma ki bir belge yok. Benim de bu başlığı amaç indirilebileceği hususunda bir kararın olup olmadığı ile ilgiliydi. Tşk ederim, iyi çalışmalar dilerim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
29
Konum
AMASYA
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

Sayın İlkay;
Gelir idaresi baştan beri zaten aynı şeyi savunuyor. Bunu biliyoruz. benim size gönderdiğim karada danıştayın bu yönde aksi görüşü var. Sizin göndermiş olduğunuz danıştay vergi dava daireleri genel kurulu kararını siz göndermeden önce de okumuştum. tarihlerine de dikkat etmiştim. ama konumuzla ilgili bir şey bulamamıştım.
halâ da bulabilmiş değilim.
 
Üyelik
3 Şub 2007
Mesajlar
173
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

sayın mesut 05

karar metninde kdv.nin indirim konusu yapılabilmesi için indirilecek
verginin faturada gösterilmesi ve
işin özü burada veden sonra gerçek olması diyor.

kdv 1 nolu tebliğ,22 nolu tebliğ ve 89 nolu tebliğlerde açıkca bu
durum mevcut inceleyin.

dün şirketimize bir çiçekci faturası geldi kdv dahil 100 ytl.
geri gönderdim kusura bakmayın dediler
 
Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Ynt: Faturalarda Dahil Gösterilen Katma Değer Vergisi

Bende Geri gönderdim Kesen vatandaş ben bu zamana kadar dahil kestim bişe olamdı diyor ben Her ne kadar yanlış örnek gösterilmez desemde işine gelmeyenler anlamıyor mükellefiminde kdv ye ihtiyacı var kullan diyor bende mecbu rindirim konusu yapıyorum yani yapanda çok ama çok tur
 
Üst