turkcell

Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
16/11/2008 Şevket TEZEL [email protected] Sözcü

Yeni dönemde genel sağlık sigortalısı olmamak için ya askere gitmek, ya cezaevine düşmek veya milletvekili olmak gerekiyor. Turistler ve şimdilik memurlar da bu çerçevenin dışında, kısmen de yabancı ülkelerde görevliler.

Askerler hizmetini yapanlar

Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklar. Fakat bu askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlarla anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından sigortalılıkları devam edenler genel sağlık sigortalısı olmaya devam edebilecekler.

Yabancı uyruklu yurttaşların GSS?liği

İsteğe bağlı sigortalı olan yabancı ülke vatandaşlarıyla mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış fakat çalışmayan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye?de yerleşik olma hâli bir yılı doldurmamış olanlardan genel sağlık sigortası primi alınmayacak ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklar.

Yine, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye?ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar da genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklar.

Buna karşın örneğin Türkiye dışında herhangi bir ülkede sosyal güvenliği bulunmayan yabancı uyruklu bir mühendisin ülkemizde hizmet akdine tabi bir şirkette çalışmaya başlaması halinde bu kişinin hizmet akdine bağlı çalışmaya dayanan sigortalılığı GSS?den yararlanmasını sağlayacaktır.

Yurtdışında görevli personel

Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hâllerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar da genel sağlık sigortalısı sayılmayacak.

Mahkûmlar GSS?li değil

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular da genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklar.

Milletvekilleri ve eski bakanlar da GSS?li değil

Milletvekillerinin, Yasama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı Bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin aylık veya 5 inci madde gereğince tazminat alan veya müstahak olup da, bu tazminatı 5 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlar sebebiyle alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri Türkiye Büyük Millet Meclisince sağlanacak olup bunlar da genel sağlık sigortalısı sayılmayacak.

GSS kapsamı dışında kalmada askere alınanlar ve tutuklu ve hükümlülerle aynı potada olan eski ve yeni milletvekilleri sağlık imkânlarından yararlanmaya gelince kıyas kabul etmez bambaşka koşullara sahipler.

Memurlar da henüz GSS kapsamında değil

Memurlar üç yıl içinde Genel Sağlık Sigortasına dâhil olacak olup bu tarihe kadar tedavi yardımını kurumları sağlamaya devam edecek. Devlet memuru okurum Bahadır ÇEKİRGE de 17.08.1989 doğumlu erkek lise mezunu çalışmayan çocuğunu sağlık yardımından yararlandırmaya devam edebilecek. Çünkü devlet memurları henüz GSS?ye katılmadığı için evlenmediği ve çalışmaya başlamadığı sürece oğlu kendisinden dolayı tedavi yardımından yararlanmaya 25 yaşına kadar devam edebilecek.
 
Üst