Gider Pusulası Düzenlenmesi

Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
65
MERHABA SAYIN ARKADAŞLAR
FİLM BELGESEL V.B YAYINCILIK İŞLERİ YAPAN FİRMA KAMERAMAN YAPIMCI VEYA SUNUCULAR İLE DEVAMLI OLMAMAK ÜZERE ÇALIŞIYOR BUNLARDAN ALDIĞI HİZMETİ GİDERLEŞTİREBİLMEK İÇİN GİDER PUSULASI MI DÜZENLEYECEK? YOKSA BAŞKA BİR ÇÖZÜMÜ VARMI?
BU KİŞİLERLE SENEDE 3 - 4 KEZ ÇALIŞILIYOR. AYRICA BU KİŞİLERDEN
BİRİ BAŞKA FİRMADA SSK LI OLARAK ÇALIŞIYOR. GİDER PUSULASI
DÜZENLENECEKSE STOPAJ ORANI KAÇ BU TÜR HİZMETLERDE. YARDIMINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
____________________
SAYGILARIMLA

Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Alierdem,

Gider pusulasının hangi hallerde düzenleneceği VUK.nun 234.maddesinde düzenlenmiştir.Bazı tebliğlerde ve muktezalarda gider pusulası düzenlenecek farklı durumlara değinilişse de bu durumu değiştirmiyor.

Film şirketiniz bahsettiğiniz giderlerini hizmeti sunanların durmlarına göre ya ücret bordrosu düzenleyerek yada onların tanzim edeceği Fatura/veya Serbest meslek makbuzları ile giderleştirebilir.Gider pusulası düzenyemez kanaatindeyim.
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Ekici;

Sn. Erdem'in sözünü ettiği kişiler vergi mükellefi iseler durumlarına göre fatura veya serbest meslek meslek makbuzu düzenleyecekler. Değillerse veya vergiden muaf esnaf iseler veya kayıt dışı çalışıyorlarsa bunu gider pusulası ile belgelemekten başka çare var mı?

Bana göre öncelikle bunlardan fatura (veya serbest meslek makbuzu) talep edilmeli, ödeme bu şarta bağlanmalıdır.

Bu yapılmıyorsa gider pusulası düzenlenmeli ve imzalattırılmalıdır. Düzenlenecek bu GP da herhangi bir kesinti sözkonusu değildir. Net-brüt bedel aynıdır.

Öyle değil mi?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın alierdem,


Bu konuya benzer bir konuya verilmiş MuktezaOnursal TAŞTAN' Alıntı:
..............
Bu yapılmıyorsa gider pusulası düzenlenmeli ve imzalattırılmalıdır. Düzenlenecek bu GP da herhangi bir kesinti sözkonusu değildir. Net-brüt bedel aynıdır.

Öyle değil mi?


Sayın TAŞTAN,

Eğer Gider Pusulası ile belgelenecekse, G.V.K.'nun 18. maddesine istinaden aynı kanunun 94/2-a bendine göre % 17 oranında gelir vergisi kesilmesi gerekmektedir.

Saygılar.Serbest meslek kazançlarında:

Madde 18- (4444 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 1/1/2000) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini, gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden Müstesnadır.

Eserlerin neşir, tel, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şumulü yoktur.
 
Üyelik
9 Ağu 2005
Mesajlar
12
V.U.K234.madde Emtia, Hizmet ve harcamalar için iş yapana imza ettirdikleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Çünkü ilgili madde hem vergiden muaf esnafı, hem de bu kişilerden mal ve hizmet satın alan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutan çiftçi ve serbest meslek erbabını da ilgilendiriyor. Demek ki ESNAF MUAFLIĞI nı düzenleyen Gelir Vergisi kanununun 9. maddesini incelediğimizde; şöyle tanımlanmıştır.

“Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar Gelir vergisinden muaftır..

1. Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, (Giyim eşyaları ile zati ve süs eşyaları, değeri yüksek ev eşyaları, pazar takibi ile suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit işyerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o işyerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)
2. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müsteklike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı,berber, nalbant, fotoğrafçı,odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı,
3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri işyeri açmak suretiyle yapanlardan 47.maddede yazılı şartları haiz bulunanlar,(51.madde şumulüne girenler bu muafiyetten yararlanamazlar)
4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 nüsum tonilatoya (50dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar, (Bu bentte yazılı ölçüler birlikte yaşıyan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklığın işlettiği vasıtalar için topluca dikkate alınır)
5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar ve sandallarla, nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler.
6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkan açmaksızın satanlardan 47.maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı şartları haiz bulunanlar,
7. Yukarıdaki 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işler benzerlik gösterdikleri danıştayın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanayi işleri ile iştigal edenler.
Kesilecek Gelir vergisi Tutarı:
a- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (%2)
b- Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden (%20)
c- Diğer mal alımları için (%5)
d- Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılmaması hali de bu kapsamdadır.)için (%10)”

İyi çslışmalar!!
 
Üyelik
9 Ağu 2005
Mesajlar
12
MAL ALIMLARINDA TEVKİFAT :

MAL ALIMLARINDA TEVKİFAT :

 Herhangi bir şekilde mükellefiyeti bulunmayan (x) kişi, Ağustos ayında 10 adet parfümü Gerçek usulde vergilendirilen bir parfümericiye satmıştır.Satış işleminin ticari mahiyette olması nedeniyle parfümerici söz konusu alım için gider pusulası düzenleyecek ve %5 oranında gelir vergisi, ayrıcada %10 fon payı tevkifatı yapacaktır. Bunu 150 milyon bedelle aldığını düşünürsek,

G.V.Kesinti tutarı ……150.000.000.- *%5 = 7.500.000.-TL gelir v.
7.500.000.-*%10= 750.000.-TL fon p.
------------ kesinti toplamı 8.250.000.-TL

brüt tutar..150.000.000.-
kesinti tu.. 8.250.000.-
----------------
net tutar…141.750.000.-

parfümerici kesinti tutarı olan 8.250.000.-TL’yi bir sonraki ay da muhtasar beyannamesinde gösterip, tahakkukunu yaptıracaktır.

 Cemile Hanım beş bileziğini bir kuyumcuya satmıştır. Kuyumcu satın aldığı bileziklerden dolayı ödemeyi belgelemek üzere gider pusulası düzenleyecek fakat bu ödeme üzerinden tevkifat yapmayacaktır.

 İbrahim Bey mobilyasını bir vergi mükellefi mobilyacıya satmıştır. Mal satan açısından yapılan bu satış işlemi bir arızı ticari faaliyet değildir.Bu durumda bu mobilyacı aldığı eski mobilyalar için gider pusulası düzenleyecek fakat vergi ve fon payı tevkifatı yapmayacaktır.

 Sema Hanım evinde bulunan antik eşyalarını bir antikacıya satmıştır. Satan açısından da durum İbrahim Bey’inkinden aynı olduğundan antikacı bu alımlarla ilgili gider pusulası düzenleyecek fakat vergi ve fon payı kesmeyecektir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın katre,


"FİLM BELGESEL V.B YAYINCILIK İŞLERİ YAPAN FİRMA KAMERAMAN, YAPIMCI VEYA SUNUCULAR İLE DEVAMLI OLMAMAK ÜZERE ÇALIŞIYOR BUNLARDAN ALDIĞI HİZMETİ GİDERLEŞTİREBİLMEK"

Sorulan sorudaki yapılan iş, G.V.K.'nun 18. maddesindeki yapılan işleri kapsamaktadır.

Saygılar.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Taştan,

Gider pusulasının hangi hallerde düzenleneceği uzun uzun tartışıldı ve tartışılmayada devam edecek görünüyor.Ancak;

Kod:
FİLM BELGESEL V.B YAYINCILIK İŞLERİ YAPAN FİRMA [color=red]KAMERAMAN YAPIMCI VEYA SUNUCULAR İLE DEVAMLI OLMAMAK ÜZERE ÇALIŞIYOR [/color]BUNLARDAN ALDIĞI HİZMETİ GİDERLEŞTİREBİLMEK İÇİN GİDER PUSULASI MI DÜZENLEYECEK? YOKSA BAŞKA BİR ÇÖZÜMÜ VARMI?

Sorunun önemli bölümü burası.

Burada bahsedilen kişilerin yaptıkları işler GVK.nun 18.maddesinde işlerden olmadığı gibi kendilerininde 9.maddesine göre "Vergiden Muaf Esnaf" tanımına uymadıkları ayan beyan ortada.

O halde bunlar ya ücretlidir ya da kendi adlarına çalışanlardır.Ticari işi-serbest meslek işi ayrımınada girmiyorum.(Yani-örneğin "sunucu" serbest meslek erbabımıdır değilmidir bu ayrıca irdelenebilir. )

Bunların "vergi kaydı olmaması" diye bir mazeret olamaz.Bildiğiniz gibi Vergi mükellefi olup olmamak isteğe bağlı değildir.Hizmeti alan şirket bunları ya ücretli olarak çalıştıryordur ücret bordrosu düzenleyecektir, yada parça parça kısım kısım iş yaptırıyordur fatura veya serbest meslek makbuzu ile ödeme yapacaktır.

Bu nedenle Gider pusulası ile ödeme ve gider kaydı yapılamaz kanaatindeyim.
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Ergül;

Serbest meslek kavramı vergi yasalarına özgü bir kavramdır. Ve bu kavramın tarifi diyebileceğimiz hükümler GVK nun 65 ve 66. maddelerinde yerini bulmuştur.

Sizin de belirttiğiniz ve yine sizin aktardığınız özelgede de vurgulandığı gibi bu kişiler bu işi yılda 1 den fazla kez yaptıkları ve kendi nam ve hesaplarına çalıştıkları için GVK 18. maddede belirtilen istisna kapsamına da girmemektedirler. Dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar.

Bu durumda elbetteki bu kişilerin serbest meslek mükellefi olmaları ve gelir vergisine tabi olmaları gerekir.

Eğer böyleyse zaten sorun yok. İlk yanıtımda da belirttiğim gibi bunlara yapılan ödemelerden dolayı bunların serbest meslek makbuzu (veya durumlarına göre fatura) düzenlemeleri ve gerekli kesinti ve kdv yi smm da belitmeleri gerekiyor.

Ancak sanıyorun burada soruyu soran arkadaşımızın belirttiği kişiler kayıtdışı çalışıyorlar. Yukarıdaki yanıtımı da bu düşünce etrafında toparladım. (yanılıyorsam düzeltsin lütfen)

Şimdi serbest meslek kavramı vergi yasalarına özgü bir kavram olduğundan ve bunlar da henüz vergi yasaları nezdinde serbest meslek mükellefiyeti veya diğer gerçek usulde GV mükellefiyeti tesis ettirmediklerinden veya herhangi bir şekilde bu kapsama alınmadıklarından dolayı serbest meslek erbabı veya diğer serbest meslek erbabı konumunda değildirler.

Bu konumda olmayan birine GVK nun 94. maddesinde belirtilen kesintilerin uygulamanması da olası değildir. Bu kişiler kayıtdışı konumlarından dolayı da smm düzenleyemeyeceklerinden gv kesintisi yapmaları da olası değildir.

Bu durumda yapılacak 2 şey var; (yukarıdaki yanıtımda belirttiğim hususları tekrar açıyorum.)

1 . Bu kişilerin kayıt altına alınması yani serbest meslek kazancından dolayı GV mükellefiyeti tesis ettirmesi sağlanacak.

2 . Yapılan harcamayı bir şekilde belgelemek şarttır. Bunun için gider pusulası düzenlemekten başka çare yoktur. Bu kişiler vergiden muaf esnaf olmadıklarından bunlardan yapılan mal veya hizmet alımları için de kesinti yapılması olası değildir.
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Ekici;

Gider pusulası düzenlenmesi ile ilgili olarak sizinle daha önceleri çokça tartışmış idik. Sizin de bildiğiniz gibi vergiden muaf esnaf dışındaki kişilere de, örneğin nihai tüketicilere vs. sözkonusu yasada belirtilmediği halde gider pusulası düzenlenebilmektedir. Bununla ilgili çok sayıda özelge mevcuttur.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Taştan,

Bir nokta dışında size tamamen katılıyorum.Tebliğlerle hatta özeşgelerle Gider pusulası düzenlenecek durumlar genişletilmiştir.Ancak hiçbirinde faaliyeti nedeniyle mükellef olması gerekenler için gider pusulasına cevaz verilmemiştir.Verilemezde.Yani mal veya hizmeti satan eğer mükellef olması gerekiyorsa, alıcı mükellefiyeti yok diye gider pusulası düzenleyerek alım yapamaz.Fatura veya serbest meslek makbuzunu düzenleyip vermek yasal zorunluluk olduğu gibi alıcıların talep etmeside yasal zorunluluktur.Bu noktayı vurgulamakta yarar görüyorum.
 
Üst