Hurda Akü Alımı Hakkında

Üyelik
23 Tem 2009
Mesajlar
76
merhaba sayın arkadaşlar

hurda akü alımı konusunda bir iki sorum olacak

oto tamiri yapan mükellef gelen müşterilerden hurda akü alımı yapıyor fakat müşteri verdiği akü karsılığında bisey talep etmiyor yani çöpe atar gibi atıp gidiyor
bunun karsılığında gider pusulası düzenlemek gerekir mi yanı hurda akünün bize gelisi 0 tl

ikinci olarak şöyle bir yol izlenebilirmi hurda aküyü veren müşteriye yeni akü için kesilen faturada indirim yapılabilirmi? veya 0 tl bedelle not düşülerek belirtilebilirmi? gider pusulası düzenlemeden
 
Üyelik
27 Eki 2009
Mesajlar
1
Ynt: Hurda Akü Alımı Hakkında

hurda akü alımı konusunda bir iki sorum olacak

oto tamiri yapan mükellef gelen müşterilerden hurda akü alımı yapıyor fakat müşteri verdiği akü karsılığında birsey talep etmiyor.hurda akünün maliyeti 0 tl.
bunun karsılığında gider pusulası düzenlemek gerekir mi ?
ikinci olarak şöyle bir yol izlenebilirmi hurda aküyü veren müşteriye yeni akü için kesilen faturada indirim yapılabilirmi? veya 0 tl bedelle not düşülerek belirtilebilirmi? gider pusulası düzenlemeden
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: Hurda Akü Alımı Hakkında

şimdi küçük bir hesap yapalım. bu ayda ödenecek kdv niz 100 tl olsun. müşteri size aküyü bedelsiz verdi. indilecek kdv varmı yok. yani kdv yi herhangi bir şekilde zarara uğratmanız söz konusu değil. ikinci olay gelir vergisi. küçük bir taplo yapalım.

dönem başı 100
dönem içi alış 50
dönem sonu 10
malzeme maliyeti 140
satış 200
net kar 60
peki birde hurdayı alalım ve 20 liraya satalım.
dönem başı 100
dönem içi alış 50 (hurda bedelsiz geldiği için dönem çi alışa girmiyor.)
dönem sonu 10 (eğer akü satılmamış olsaydı bile bedeklsiz olarak geldiği için bu kalemede girmeyecekti)
malzeme maliyeti 140
satış 200 +20 = 220
net kar 80
hesaplardada gözüktüğü gibi gelir yönündende kayba uğrama söz konusu değil. sizin dikkat etmeniz gereken şey ne kadar size bedelsizde gelmiş olsa bu akünün satışında emsalin altına düşmemeniz gerek. bunu mali denetmen kabul etmeyebilir. ayrıca bilanço esasına göre defter tutuyorsanız şayet zaten bu aküler satılmamış olup dönem sonuna kalsa dahi. envanter defterinde bedelsizde olsa gözükeceğinden problem yaratmaz. ama belli bir bedelle bu aküyü aldı iseniz. o zaman gider pusulası düzenleyiniz. saygılarımla...
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: Hurda Akü Alımı Hakkında

Vergi Usul Yasası'nın 234'üncü maddesi uyarınca "birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan aldıkları emtia için tanzim edip (düzenleyip) işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir."
Yasal düzenleme gereği gider pusulası birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati (kişisel) eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de düzenlenebilmektedir.
Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını, tüzelkişilerde unvanlarını ve adreslerini ve tarihi içerecek şekilde iki nüsha (örnek) olarak düzenlenir ve bir örneği iş yapana veya satana verilir.
Gider pusulası seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilerek düzenlenir.
Uygulamada gider pusulasının kullanım alanının giderek genişlediği, otomobil, ev, makine, tamamı bir fabrika oluşturabilecek nitelikte birbirini tamamlayan parça ve aksamın kişisel nitelikte varlık olarak gider pusulası ile satıldığı, bu varlıkların envantere alınarak amortismana tabi tutulduğu dolayısıyla işletme varlıkları içinde gösterildiği görülmektedir.
Gerçekte Maliye Bakanlığı daha önce yayımlamış bulunduğu 211 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin vermiş olduğu yetki kapsamında arizi olarak yapılan serbest meslek faaliyetinde bulunanlara gerçekleştirilen ödemelerin de gider pusulası ile belgelendirilmesini uygun görmüştür.
Diğer yandan Gelir Vergisi uygulamasına yönelik yayımlanan 224 seri numaralı genel tebliğ ile de aynı yasanın 18'inci maddesinde yer alan faaliyetlerde bulunup da eserlerini aynı yasanın 94'üncü maddesinde belirlenen ve Gelir Vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü kılınan kişi ve kurumlara teslim edenlerin defter tutma ve belge düzenleme zorunluluğu dışında bırakılmaları nedeniyle bu kişilere ödeme yapanların giderlerini kanıtlayabilmeleri için gider pusulası düzenlemeleri öngörülmüştür.
Tüketiciyi Koruma Yasası uyarınca tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetlerin geri verilerek bedelinin geri alınması veya başka bir mal veya hizmet ile değiştirilmesi durumunda satıcıların mükellef olmayan kişilere yapmış oldukları iadelerin belgelendirilmesi için 54 seri numaralı KDV genel tebliği uyarınca satıcıların söz konusu malları geri alırken gider pusulası düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak Tüketiciyi Koruma Yasası gereği olarak geri alınan mallar için düzenlenecek olan gider pusulasının ekinde söz konusu malların satışında düzenlenen fatura veya benzeri belgenin yer alması gerekmektedir.
Birinci ve ikinci sınıf tacirlerin vergi mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerden satın aldıkları taşıtların kayda alınması sırasında, bazı mükellefler gider pusulası düzenlemekte ve satıcı konumundaki kişilere bu pusulayı imzalatarak, alışlarını belgeye bağlamakta, bazı mükellefler ise noter satış senedi ile yetinmektedirler.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir özelgeye göre vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın alınan taşıtlar için gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte olup, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan şahıstan alınan araç için gider pusuları düzenlenmesi öngörülmüştür. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 17.9.2009 gün ve 94365 sayısı özelge).
Dolayısıyla "bu kapsamda vergi mükellefi olmayan gerçek şahıslardan alınan taşıtların kayda alınmasında noter sözleşmesinin kullanılması belirtilen düzenlemeler uygun olacaktır." (Özcan, Zekai "Vergi Mükellefi Olmayan Gerçek Şahıslardan Alınan Taşıtların Noter Satış Sözleşmesi ile Kayda Alınması" Mali Pusula Sayı: 58, Sf: 46-47).
Gerçekte; sahipliği tescile bağlı işlemlerde esas olan, tescil işlemidir. Bu nedenle motorlu taşıtlar, adına taşıt kayıt ve tescil edilmiş olana gerçek ve tüzelkişilere aittir. Uygulamada sahipliği tescile tabi işlemler dahil olmak üzere birçok değeri yüksek olan varlıkların satışı artık gider pusuları ile yapılır hale gelmiştir. Bu tür işlemlerin gider pusulası yapılması hali vergi idaresince kabul edilmiş bulunmaktadır.
Gider pusulası ile yapılan işlemler yine uygulamada mükellefiyet tesisini olumsuz etkilemektedir. Daha açıkçası birçok kişi değişik şekillerde edinmiş oldukları varlıkları gider pusulası ile satmak suretiyle elde ettikleri kazançları vergi dışı bırakabilmektedir.
Uygulamada icra daireleri tarafından yapılan satışlarda satın alınan mallar birkaç gün içinde gider pusulası ile satılabilmekte ve ticari işletmelerin aktifine bu varlıklar gider pusulası ile intikal ettirilerek amortisman konusu yapılmaktadır. Bu durumda yine çoğu kez düzenlenen gider pusulaları üzerindeki değerler gerçek satış bedelini yansıtmamaktadır. Ayrıca satışı yapanlar esnaf muaflığından da yararlanmadığı için söz konusu satış bedelleri Gelir Vergisi Yasası'nın 94'üncü maddesi uyarınca tevkifata da tabi tutulmamaktadır.


Veysi Seviğ
(27.10.2009)

Kaynak: Referans Gazetesi
 

Benzer konular

Üst