Hurda Karton -pet satışı

Üyelik
19 Ağu 2010
Mesajlar
41
Herkese selamlar,

Fabrikamızda ambalaj malzemelesi olarak kullanmak için aldığımız karton ve pet şişelerden hasarlı olanları hurda olarak satmak istiyoruz. KDV yönünden durumu nedir. Nasıl işlem yapmalıyız. Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevaplar için şimdiden teşekkürler
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Hurda Karton -pet satışı

Geri dönüşebilir nitelikte ise KDV vardır. Geri dönüşemeyenlerde KDV yoktur.
 
Üyelik
19 Ağu 2010
Mesajlar
41
Ynt: Hurda Karton -pet satışı

Öncelikle cevap için teşekkürler,

Kanun md. vs verebilirimisiniz.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Hurda Karton -pet satışı

Aşağıda yazılı özelgeye göre sizin ürünlerinizin KDV kapsamına girip girmediğini değerlendiriniz.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Uygulama MüdürlüğüSayı : B.07.1.GİB.4.27.15.01/06-515-13/ 10/02/2006

Konu: Katma Değer Vergisi

?İlgi : 31.01.2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ? Vergi Dairesinin ? vergi numarasında kayıtlı mükellef olduğunuzu, şirketinizin KDV Kanunu?nun 17/4-g maddesi gereği plastik hurda ve atıklarının teslimi ile granül haline getirilen ürünlerin katma değer vergisinden istisna olduğu tarafınıza bildirildiği, ancak 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca firmanızca yapılacak plastik hurda ve atıklarının teslimi ile granül haline getirilen ürünlerin tesliminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı, şayet bu teslimler katma değer vergisine tabi ise bu teslimler üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı, tevkifat yapılacak ise oranları ve hangi tarihten itibaren geçerli olduğu hususunda bilgi istenilmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 9. maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak 05.07.2002 tarih ve 24806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ?Tevkifata Tabi Hurdaların Kapsamı? başlıklı B/1.bölümünde; Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 9. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 51 ve 81 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile hurda metal, hurda plastik ve atık kâğıt teslimleri için getirilen tevkifat uygulamasının kapsamına, bu Tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren hurda veya atık cam teslimlerine ait hesaplanan katma değer vergisinin de dâhil edilmesi uygun görülmüştür.

................

Bakanlığımızca öngörülen bu uygulamada esas alınacak hurda kavramı; her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir.

....................

....................

Öte yandan, gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükellefleri tarafından yapılacak hurda veya atık niteliğindeki her türlü kâğıt, karton, mukavva ile bunların kırpıntıları, plastik maddelerin üretiminde kullanılan plastik madde ve malzemeler, granül ve çapak haline getirilen plastikler ile naylon, lastik, pet ve cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları, cam kırıkları tesliminin de bu Tebliğ kapsamında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.?açıklamasına yer verilmiştir.

Aynı Tebliğin Tevkifat Oranı başlıklı (B/2) bölümünde ?Bilindiği gibi, 85 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile hurda metal teslimlerindeki tevkifat oranı, teslim bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin % 90?ı olarak tespit edilmiştir.
Bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren, hurda metal yanında hurda plastik, hurda veya atık kağıt ve cam teslimlerine ilişkin hesaplanan katma değer vergisi de bu malların alıcıları tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Alıcıların sorumlu sıfatıyla tevkif ettikleri verginin (2) numaralı katma değer beyannamesi ile beyan edileceği ve hesaplanan verginin tevkif edilen miktarı aşan % 10?luk kısmının ise satıcıya ödeneceği tabiidir.?açıklamasına yer verilmiştir.
5228 sayılı Kanunun 15. maddesiyle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 17 maddesinin 4. fıkrasına eklenen ve 01.08.2004 tarihinde yürürlüğe giren (g) bendinde ?Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci kübik (virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) tesliminin? katma değer vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak şirketinize yazdığımız 21.03.2005 tarih ve 1482 sayılı yazımızda; Bakanlığımızın 18.05.2004 tarih ve 22133 sayılı yazısı uyarınca, kullanılmış hurda pet şişe alımlarının ve bu kullanılmış hurda pet şişelerin kırılması, temizlenmesi gibi işlemlerden geçirildikten sonra elde edilen granül teslimlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 17/4-g maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olup bu teslimler üzerinden herhangi bir KDV tevkifatı yapılmaması gerektiği, belirtilmiştir.

Ancak, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ?Hurda ve Atık Plastikten Elde Edilen Ürünlerde KDV Uygulaması? başlıklı 3. maddesinde;

?KDV Kanunu?nun 5035 ve 5228 sayılı Kanunlarla değişik 17/4-g maddesine göre plastik, lastik, kauçuk hurda ve atıklarının teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu hüküm çerçevesinde, plastik hurda ve atıklarının tesliminde KDV uygulanmamaktadır.

Ancak, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürünler, hurda ve atık niteliğini kaybederek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul haline gelmeleri nedeniyle KDV Kanunu?nun sözü edilen 17/4-g maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmemektedir.

Genel oranda vergiye tabi olan bu ürünlerin tesliminde 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/1) bölümü gereğince tevkifat uygulanmaktadır.

Bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, tevkifat kapsamına giren işlemlerde bu Tebliğin (1.2) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde alt sınır uygulanması uygun görülmüştür, denilmektedir.

Söz konusu tebliğin (1.2) bölümünde ise; 95 Seri No.lu Katma Değer Tebliğinin (7) numaralı bölümünde belirtilen bakır külçeleri ile kapsamı 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü ve bu tebliğ ile belirlenen bakır ürünlerinin tesliminde, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan Katma Değer Vergisi ile birlikte, Vergi Usul Kanunu?nun 232. maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat uygulanmaması uygun görülmüştür.

Ancak, aynı satıcıdan yapılan ve fatura düzenleme sınırını aşan alımların, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle parçalara bölünmemesi gerekmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde vergi idaresince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlem yapılacaktır.

Bu düzenleme, bu Tebliğin yayımından önce sözü edilen sınırın altında olduğu halde tevkifat uygulanmayan işlemler için de geçerlidir, açıklaması yer almaktadır.

Ayrıca 97 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 31.12.2005 tarih ve 26040 (4.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlandığından, yayımını izleyen 5. gün ise 05.01.2006 tarihi olmaktadır

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, 05.01.2006 tarihinden itibaren şirketinizce ara mamul iken granül haline getirilen ürünlerin teslimleri genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi olup bu teslimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin % 90?nı tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak işlem bedeli Vergi Usul Kanunu?nun 232. maddesine göre [2006 yılı için 520 YTL (V.U.K.Gen.Teb.354)] belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat yapılmayacaktır.

Öte yandan her hangi bir işleme tabi tutulmayan hurda plastik ve atık teslimlerinde katma değer vergisi istisna uygulamasına devam edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst