inşaat ruhsatı alıp 2 sene içinde ssk bildirim yapılmamış

Üyelik
23 Haz 2010
Mesajlar
56
18.01.2008 yılında mükellefim inşaat ruhsatı almış ama o tarihten beri ne inşşat başlamış nede ssk ya başvurulmuş ssk ya başvurup numara açmak ve işçi bildirimi yapmak 2 sene içinde olması gerekiyormuş şimdi nasıl bir yol izlememiz gerekir geriye dönük işlem yaparsak yani sskya başvurup işçi girişi yapabilirmiyiz cezası ne olur
 
Üyelik
12 Mar 2010
Mesajlar
234
Konum
Hatay
Ynt: inşaat ruhsatı alıp 2 sene içinde ssk bildirim yapılmamış

Geriye dönük ssk girişi yapamazsınız ceza yersiniz bazı istinalar dısında mesela inşaat işlerinde işe başladığı gün diğer işlerde de işe başlamadan giriş yapmanız gerekir

Aşağıda dari para cezaları verilmiştir. İnşaata 2 yıl süresi aşılmıssa ruhsatı yeniliyebilirsiniz.Ruhsat alınma tarihi sizin işe başlama tarihi değildir. Fiilen işçi çalıştırdığınız tarih işe başlamadır.


2010 yılı SGK idari para cezaları

2010 yılında SGK tarafından uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki gibidir.

MADDE


AÇIKLAMA


HESAPLAMA

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

102-a/1
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet - elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret

2010 ilk altı ay
729,002010 ikinci altı ay
760,50

102-a/2
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
Her Bir sigortalı X 2 Asgari ücret

2010 ilk altı ay
1.458,002010 ikinci altı ay
1.521,00

102-a/3
İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.
Her Bir sigortalı X 5 Asgari ücret

2010 ilk altı ay
3.645,002010 ikinci altı ay
3.802,50İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR102-b
İşyeri Bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.102-b/1
Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.


asgari ücret X 32010 ilk altı ay
2.187,002010 ikinci altı ay
2.281,50102-b/2
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.


asgari ücret X 2

2010 ilk altı ay
1.458,002010 ikinci altı ay
1.521,00102-b/3
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.


asgari ücret X 1

2010 ilk altı ay
729,002010 ikinci altı ay
760,50AÇIKLAMA
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,işyeri bildirgesine bağlı cezalar üçte iki oranında uygulanır

ASIL VEYA EK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR102-c
Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.102-c/1
Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır..
Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/5 (üst sınır asgari ücretx2)Kayıtlı her bir sigortalı adına2010 ilk altı ay


145,80

Üst sınır 1.458,00

2010 ikinci altı ay


152,10

Üst sınır 1.521,00102-c/2
Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.
Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/8 (üst sınır asgari ücretx2)Kayıtlı her bir sigortalı adına

2010 ilk altı ay


91,13

Üst sınır 1.458,002010 ikinci altı ay


95,06

Üst sınır 1.521,00102-c/3
Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/2 (üst sınır asgari ücretx2)Kayıtlı her bir sigortalı adına

2010 ilk altı ay
364,50Üst sınır 1.458,00

2010 ikinci altı ay


380,25

Üst sınır 1.521,00

102-c/4
Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
asgari ücret X 22010 ilk altı ay
1.458,00

2010 ikinci altı ay


1.521,00KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ RAPOR İLE TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK TUTARINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI

102-d
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
asgari ücret X 2

2010 ilk altı ay
1.458,002010 ikinci altı ay
1.521,00

KAYIT İBRAZ ETMEME VEYA EKSİK KAYIT İBRAZINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI


İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.102-e/1
Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.


Asgari ücret X 12

2010 ilk altı ay


8.748,002010 ikinci altı ay
9.126,00102-e/2
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.


Asgari ücret X 6

2010 ilk altı ay


4.374,002010 ikinci altı ay
4.563,00

102-e/3
Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.


Asgari ücret X 3

2010 ilk altı ay
2.187,002010 ikinci altı ay
2.281,50
 

Benzer konular

Üst