İş sözleşmesinin "şüphe"üzerine feshedilmesi hk.

Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Belki ilk etapta "şüphe"üzerine fesih yapılabilir mi diye itiraz yada farklı görüşler ileri sürülebilecektir.Tartışmaya açık bir konu,AMACIMIZ konu üzerinde PAYLAŞIM da bulunmaktır.
"Şüphe feshi"olgusu,Alman hukukunda uygulanan,uygulanmakta olan,son dönemlerde de Türk İş Hukukuna da giren,belkide sık uygulanmayan yeni bir olgu olduğu,bu duruma ilşkin,
Yargıtay bir Karar ında,".....davalı işveren açısından iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güvenin sarsıldığı,elverişli objektif olay ve vakıalara dayanan güçlü bir şüphenin bulunduğu anlamına gelmektedir.Davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedenle yapıldığı kabül edilmelidir."şeklinde belirtilmiştir.(Yarg.9.HD.2007/16878 E.,2007/30923 K.,22.10.2007 T.)
Bu durumda,,"şüphe"üzerine tüm detayların irdelenmesi,objektif olarak tespit olunması,kesin kanaatin oluşması gerekmekte,feshin son çare ilkesinin gözetilmesi ve yine işcinin savunmasının alınması uygun olacaktır.
Zaman zaman ifade edildiği üzre,elbette her olayın kendine özgü farklı koşulları olabilecek, bu koşullara ve süreçelere bağlı olarak değerlendirilebilecektir.
 
Üyelik
8 Haz 2009
Mesajlar
227
Konum
SAMSUN
Ynt: İş sözleşmesinin "şüphe"üzerine feshedilmesi hk.

Fesihte son çare ilkesi unutulmamakta fakat yazdığınız kadarıyla değilde dosyaya bir bütün olarak bakıp yorum yapmak daha yerinde olacaktır. Fesihin haklı nedene dayandığını ispatlama yükümlülüğü işverene ait olduğunu düşünürsek sunduğu somut olgular yeterli görülmüş demek geliyor içimden. Merak ettiğim konu işverenin savunmasıdır. Paylaşım için teşekkürler.
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: İş sözleşmesinin "şüphe"üzerine feshedilmesi hk.

t.y. ' Alıntı:
Fesihte son çare ilkesi unutulmamakta fakat yazdığınız kadarıyla değilde dosyaya bir bütün olarak bakıp yorum yapmak daha yerinde olacaktır. Fesihin haklı nedene dayandığını ispatlama yükümlülüğü işverene ait olduğunu düşünürsek sunduğu somut olgular yeterli görülmüş demek geliyor içimden. Merak ettiğim konu işverenin savunmasıdır. Paylaşım için teşekkürler.
Evet dosyaya,olaya bütünüyle bakmak lazım.
şeref aydemir ' Alıntı:
Zaman zaman ifade edildiği üzre,elbette her olayın kendine özgü farklı koşulları olabilecek, bu koşullara ve süreçelere bağlı olarak değerlendirilebilecektir.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,805
Konum
izmir
Ynt: İş sözleşmesinin "şüphe"üzerine feshedilmesi hk.

Anladığım kadarıyla işveren demiryolları işletmesi.

Kararın tamamı:

T.C.
YARGITAY9. Hukuk DAİRESİ

Esas No : 2007/16878
Karar No : 2007/30923
Tarihi : 22.10.2007

ÖZÜ :

İşçinin yasadışı örgüt üyeliğinden hüküm giymesi, işçi ve işveren arasındaki güven ilişkisini zedelediğinden, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiği kabul edilmelidir.


DAVA :
Davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR :
Davalı işyerinde aralıklı 1976 yılından beri çalışan davacı işçi iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek, işe iadesine ve boşta geçen süre ücret alacağına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davacı hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu, geçmişte terör örgütüne yardım ve yataklıktan ceza aldığının saptandığını, kamu hizmetlerinden yasaklı bulunduğunu, iş sözleşmesinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları nedeni ile haklı nedenlerle feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacının geçmişte sabıkasının olmasının doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak kabul edilemeyeceği, davacının aynı işyerine çalışması sırasında müsnet suçtan yargılandığı, bugüne kadar belirtilen nedenle iş sözleşmesinin feshedilmediği, uzun süre sonra feshinin de iyi niyet ve hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, istek 4857 sayılı İş Kanunu?nun 18-21 maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi ve hükmün aynı yasanın 21 .maddesi uyarınca feshin geçersizliğine ve bunun sonucuna bağlanan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacaklarının belirlenmesine şeklinde kurulması gerekirken, kararın infazında tereddüt yaratacak şekilde ve anılan maddedeki usule aykırı olarak karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu?nun 18. maddesinde ?Otuz ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu? belirtilmiştir.

Dosya içeriğine göre davacı hakkında 1985 yılında PKK örgütüne yardımcı olmak ve yataklık yapmak suçlarından hakkında soruşturma yapıldığı, ancak takipsizlik kararı verildiği, ancak daha sonra Yasadışı PKK örgütü üyesi olmak suçundan 08.03.1994 tarihinde tutuklandığı, hakkında kamu davası açıldığı Devlet Güvenlik Mahkemesi?nin 31.05.1995 gün ve 300-261 sayılı ilamı ile 3 yıl 9 ay AHC ile cezalandırıldığı, 3 yıl süre ile kamu hizmetinin yasaklanmasına karar verildiği, davalı işverenin özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesinde terör olaylarının artması ve hedefler arasında demiryolu ulaşımının bulunması üzerine, çalışan personeli hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yaptığı, bu soruşturma sonucu davacının geçmişten gelen yasadışı örgüt üyesi olması ve işyerinde çalışmasının sakıncalı görülmesi üzerine iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmaktadır.

Davalı işveren, davacının geçmişten gelen sabıkası ve özellikle yasadışı örgütle bağlantısı nedeni ile güvenlik olarak iş sözleşmesini feshetmiştir. Bu fesih Alman Hukukunda ve Alman Federal Mahkemelerinde şüphe feshi olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir fesihte, işverenin işçisine karşı duyduğu şüphe, aralarındaki güven ilişkisinin zedelenmesine yol açmaktadır. İşverenden katlanması beklenemeyecek bir şüpheden dolayı, işçinin iş ilişkisinin devamı için gerekli olan uygunluğu ortadan kaldırdığından, güven ilişkisinin sarsılmasına yol açan şüphe, işçinin kişiliğinde bulunan bir sebeptir. Ciddi, önemli ve somut olayların haklı kıldığı şüphe, güven potansiyeline sahip olmaksızın ifa edilemeyecek iş için işçinin uygunluğunu ortandan kaldırdığından, şüphe feshi işçinin yeterliliğine ilişkin fesih türü olarak gündeme gelecektir. Davacının geçmişte yasadışı örgüt üyesi olması, davacının görev yaptığı bölgede terör olaylarının artması ve demıryolu ulaşımının da hedefte bulunması, davalı işveren açısından iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güvenin sarsıldığı, elverişli objektif olay ve vakıalara dayanan güçlü bir şüphenin bulunduğu anlamına gelmektedir. Davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedenle yapıldığı kabul edilmelidir. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizde aşağıdaki şekilde karar verilmiştir:
SONUÇ :

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 20.00 yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450 YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak 22.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.


 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: İş sözleşmesinin "şüphe"üzerine feshedilmesi hk.

Sn.Üyeler
Çalıştığı işyerinde,şüphe üzerine "fesih"işlemi yapmış olanımız varmı?var ise örnek olay sunabilir mi?
 
Üst