İşçilerle İlgili Tutanak Örnekleri

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
24
TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI

İŞYERİNİN
UNVANI :........................................................................
ADRESİ :.........................................................................
..........................................................................
FAALİYET KONUSU :........................................................................
TESLİM OLUNAN MALZEME
KODU :..................................
TANIMI :..................................................
DİĞER BİLGİLER :........................................................................
..........................................................................
TESLİM TARİHİ :....../......./..........


Mülkiyeti................................................................................ ye ait olan
.................................................................malzemeyi.....................................
.............................ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak teslim edilmiştir.
Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine hatırlatılmıştır.
TESLİM EDEN
ADI SOYADI :...................................................................
T.C KİMLİK NO :..................................................................
GÖREVİ :...................................................................

İMZASI :..................................

Mülkiyeti..............................................................................ye ait olan
Yukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak teslim aldım.
Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik,istifa veya görevden ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim edilecektir. TESLİM ALAN
ADI SOYADI :......................................................................
T.C KİMLİK NO:......................................................................
GÖREVİ :......................................................................

İMZASI :...........................................

İŞYERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİNDE
SÖZLEŞME TÜRÜ VE İŞ ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ


Sayı :........
Konu:


İŞÇİNİN
Adı Soyadı
T.C Kimlik no
Bölümü
Görevi................................................................................................................adresinde kurulu ................................................................................unvanlı işyerini veya bir bölümünü devralmamız sonucu,ekonomik ve teknolojik sebepler,yeni üretim tekniklerine göre yeniden yapılanma gereksiniminden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmenizin türünde ve içeriğinde değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur.
4857 Sayılı İş kanununun 6. ve 22 maddesi ile Borçlar Kanununun 320.maddesine göre teklif ekinde sunulan sözleşmenizin türünü ve iş şartlarındaki değişikliği kabul ettiğiniz veya etmediğiniz yönünde serbest iradenizi aşağıya el yazınızla yazarak belirtmenizi rica ederiz.
Tarih:..../..../....


İŞVEREN veya Vekili
Kaşe-İmza


EKİ:..............süreli iş sözleşmesi örneği
Tebellüğ ettim ve bu konuda........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


ADI VE SOYADI
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TOPLANTIYA GELMEMELERİ
HALİNDE DÜZENLENECEK TUTANAKSayı:..........
Konu:Toplantıya katılmadığınız hk..............................................................adresinde kurulu .........................................unvanlı
............adet işçinin iş sözleşmelerinin 4857 Sayılı İş Kanununun..........maddesi gereği......
................................................................nedenleriyle ...../..../..... tarihinde feshedilerek fesih işleminin ...../...../...... tarihi ile...../...../...... tarihi arasında sonuçlandırılmasına ilişkin olarak
....../....../..... tarihinde yapılması gereken toplantı,işyeri sendika temsilcilerin toplantıya katılmamaları nedeni ile yapılamamıştır.
İş bu tutanak İş Kanununun 29.maddesi uyarınca ...../...../..... tarih,saat....... da tutulmuştur.


,

İŞVEREN veya Vekili İnsan Kaynakları Müdürü
TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE FARKLI TARİHLERDE YAPILMASI YAZISIİŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNE;


Sayı :
Konu :İş Kanununun 29.maddesi uyarınca yapılan bildirim ve toplantıya çağrı..............................................................................adresinde kurulu ................................
................................................unvanlı işyerinde ....../...../..... tarihinden itibaren toplam...........
işçinin iş sözleşmesi..............................................................................................nedenle fesih
edilmiş olup....../...../..... tarihinde........sayıda işçinin iş sözleşmesi .........................................
......................................nedeni ile feshedilecek ve işe son verme işlemi ....../...../...... tarihi ile
...../...../..... tarihi arasında sonuçlandırılacaktır.
Konu ile ilgili olarak ...../..../..... tarihinde saat......da .....................................................
............................adresi toplantı salonunda toplantı yapılacaktır.Toplantıya katılmanız hususunu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla
EKİ:Çıkarılacak işçi gurupları listesi.

İŞVEREN veya vekili


TOPLU İŞÇİ ÇIKARILMASI HALİNDE SENDİKA TEMSİLCİLERİ İLE YAPILACAK GÖRÜŞME SONUCUNDA DÜZENLENECEK TUTANAK

T O P L A N T I T U T A N A Ğ I
Toplantı Tarihi:....../......./........
Toplantı Adı :.........................................................A,Ş ile.........................................sendikası
Arasındaki toplu işçi çıkarılmasının önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının
Azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza
İndirilmesine ilişkin toplantı.
KATILANLAR
İşveren Temsilcileri İmza Sendika Temsilcileri İmza
1- 1-
2- 2-
3- 3-
4- 4-
5- 5-

Görüşülen ve alınan kararlar:
1-
2-
3-
4-
5-
OLAY TUTANAĞI


İŞYERİNİN
Unvanı
Faaliyet Konusu

İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Bölümü
Görevi

OLAYIN KONUSU:

...../..../..... Tarihinde ..... - ...... saatleri arasında iş bu tutanaktaki olaya konu olan ...............................sigorta sicil numaralı işçi ....................................................................nın
fabrikanın ..........................yerinde ........................................................................................
olayını yapmıştır.Adı geçen işçinin işyeri ile imzaladığı iş sözleşmesinin ....... maddesine aykırı davranarak işyeri disiplinini ihlal etmiştir.
İş bu olay tespit tutanağı aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve adı geçen işçi tarafından
Bir baskıya maruz kalmadan tanıklar huzurunda imzalanmıştır.
....../..../....


VARDİYA AMİRİ TANIKLAR İŞÇİ
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME
ZİMMET TUTANAĞI

Sayı:.....
İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Göreviİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemelerini sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.
*Bu koruyucu malzemenin nerede ve ne zaman kullanacağımı,
*Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,
*İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,
*Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,
*Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,
*Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği,ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,
*İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi,
kabul ve taahhüt ederim...../...../......


KORUYUCU MALZEMENİN
Kodu Cinsi Adedi Miadı Teslim tarihiTESLİM EDEN GÖREVLİ TESLİM ALAN İŞÇİ
Adı Soyadı Adı Soyadı

İZİN KARŞILIĞI TELAFİ ÇALIŞMASI
MUTABAKAT TUTANAĞI


Sayı:....... TARİH:...../...../.....


4857 Sayılı İş Kanununun 64.maddesi uyarınca :
*Doğal afetler nedeniyle bir haftadan fazla süren süreler için işin durması,
*İşverenin yönetim anlayışına dayanarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerini tatil etmesi,
* İşyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması,
*İşçinin talebi üzerine kendisine izin verilmesi,
*Resmi makamlarca işyerinin tatil edilmesi,
vb. gibi hallede işverenin telafi çalışması yaptırma hakkına sahip olarak bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma sayılmayacağı taraflarca bilinmekte ve haftalık çalışma süresine ilaveten üç saatten fazla olmamak kaydıyla ve hafta tatil günleri yapılmamak kaydıyla işçi,telafi çalışması yapmayı kabul ve taahhüt eder.
İşyeri no Adı Soyadı Telafi Çalışması toplamı Yapılacak Aylar İmza
----------- --------------------- ------------------------------- --------------------- -------------
00001

00002

00003
İŞYERİNİ TERK TUTANAĞI


Sayı :....
İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Görevi
Adresi


Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan .....................................................’nın
...../...../.... tarihi saat........da işi bıraktığını ifade ederek,neden belirtmeksizin işi terk ettiği
tespit edilmiştir.Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı,kanunen de böyle bir ödeme imkanının bulunmadığını ve işveren açısından maddi ve manevi cezası bulunduğu kendisine söylenmiştir.
İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca imzalanmıştır.
TARİH:...../....../.......


TANIKLARIN
Adı Soyadı Adı Soyadı
T.C Kimlik no T.C Kimlik no
İmzası İmzasıDeğerli personel departmanı:
..../..../.... tarihinde sebepsiz olarak ‘’işi bırakıyorum’’ diyerek işyerini terketmesi,istifa ederek ayrılmış sayılacağından 4857 Sayılı İş Kanununun 17.
Maddesine göre kendisinden ihbar tazminatı talebimiz saklı kalmak kaydıyla
Kayıtlardan düşülmesi işlemini gerçekleştirilmesi ricasıyla..

İŞVEREN veya vekiliİŞYERİNDE HAKSIZ EYLEM TUTANAĞI
İşyerimizde gündüz vardiyasında çalışan işçiler aralarında anlaşarak bugün saat ........dan itibaren işlerini bırakmışlar ve işyerini terketmeyerek
Giriş ve çıkışa mani olmak suretiyle işyerini işgal etmişlerdir.
Olayın nedenini tespit etmek için bilgisine başvurduğumuz görgü tanıkları işçi................................... ile vardiya amiri............................................. nin beyanlarından olayı başlatan çalışanlarımız................................................. ve
.................................................. oldukları ve işçilerin bir bölümünün bir takım haksız ve yersiz isteklerini işverene kabul ettirebilmek için işlerini bıraktıkları
anlaşılmıştır.
Şu an ..................................... bölümü ve.................................bölümünde
Bütün makineler durdurulmuş durumdadır.İşlerini terk ederek bahçede toplanmak suretiyle kanunsuz eyleme iştirak eden bütün işçilerin adları,kısım
Amirleri tarafından tespit edilerek tutanağa eklenmiştir.
Olayın görgü ve bilgi şahitleri olarak olay yerinde tanzim edilen iş bu tutanak hep birlikte okunarak saat.....da imzalanmıştır...../...../......


İŞLETME MÜDÜRÜ VARDİYA AMİRİ TANIK TANIKEK:İsim listesi
İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞI


Sayı:......
İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Bölümü


....../....../...... tarihi,saat...........de yapılan kontrollerde.................................işini yapan
......................................’nın işyerini paydos zamanından önce terk ederek diğer çalışanlara ek yük getirmesine ve işyeri kültürünü benimsemeyerek uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği tespit olunmuştur.
İş bu tutanak şahitler ve diğer çalışanlar huzurunda okunarak imzalanmıştır.


TANIKLAR
Adı Soyadı Adı Soyadı
İşyeri no İşyeri no
T.C Kimlik no T.C Kimlik no
Bölümü Bölümü
İmzası İmzası


İŞYERİNİN
Unvanı
Faaliyet konusu
Adresi

BÖLÜM SORUMLUSUNUN
Adı Soyadı
Görevi
İmzası

İŞİ AKSATMA TUTANAĞI

İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Görevi..../...../.....tarihi saat..........da yapılan kontrollerde ................................................bölümünde
çalışan ......................................................’nın işi zamanında yapmamış olduğu,işlerin kötü,
eksik ve yetersiz olarak getirilmesine sebep olduğu ve bu davranışın işyerine zarar verdiği tanıkların şahadeti ile de tespit edilmiştir.
İş bu tutanak mahallinde tanzim olundu ve okunarak imza altına alındı.TANIKLAR
Adı Soyadı Adı Soyadı
İşyeri no İşyeri no
T.C Kimlik no T.C Kimlik no
Görevi Görevi
İMZA İMZAİŞYERİNİN
Unvanı
Faaliyet konusu
Adresi

BÖLÜM SORUMLUSUNUN
Adı Soyadı
Görevi
İMZA
İŞE GELMEME TUTANAĞI


Sayı:...........

İŞÇİNİN
İşyeri özlük no :
Adı Soyadı :Mustafa Pınar
T.C Kimlik no :
Çalıştığı bölüm :Kaynakçı
İşe gelmediği tarih :22.06.2005
İşbaşı saati :8.30


.Yüksel Çelik Çatı (Mustafa Yüksel)..unvanlı D.S.İ Kanalet fabrika karşısı Meltem sok.No:3 Turgutlu adresinde kurulu..............................Bölge Çalışma Müdürlüğü sicil numarasında işlem gören işyeri çalışanı ..........................................sigorta sicil numaralı .Mustafa Pınar
yukarıda belirtilen tarihteki mesaisine gelmemiştir.
İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan işçinin,yapılmakta olan işbaşında çalışma yerinde olmadığının tespiti üzerine 22./..06../.2005.tarihi saat 8,30...de düzenlenmiştir.
YETKİLİ TANIK TANIK

İŞE BAŞLATMA TUTANAĞI..............................................................unvanlı işyerinde ...................
işinde çalışmaya başlayacak olan .....................................................nın
yaptığı iş ile ilgili standartlar,çalışma şekilleri,alınması gerekli tedbirler,iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uyarılar araştırma ve tecrübeye dayanılarak yeterli olarak verilmiştir.
Yukarıda adı geçen işçi bu hususlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu,işine azami dikkati ve önemi vereceği tespit edildikten
sonra ...../...../...... tarihinde işe başlatılmıştır.
İş bu tutanak görev yerinde okunarak taraflarca imza edilmiştir.


Vardiya Amiri İşçi


İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TUTANAĞISayı:......
GÜNDEM:
İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden noksan konuların incelenmesi.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu ......./...../...... tarih ve saat......de ........
.......................................................................adresinde kurulu ............................
..................................unvanlı işyerinde yapmış olduğu toplantıda:


Ecza dolabında belirtilen ecza malzemelerinin bulunması zorunludur. Yapılan tetkik neticesinde bazı tıbbi malzemelerin eksik olduğu tespit edilmiş olup kısa süre içerisinde ilkyardım malzemelerinin tamamlanmasının sağlanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

BAŞKAN İŞYERİ HEKİMİ İŞYERİ GÜVENLİK ŞEFİ
SOSYAL İŞLER DANIŞMANI VARDİYA AMİRİ İŞÇİ TEMSİLCİSİ
SENDİKA TEMSİLCİSİ SİVİL SAVUNMA UZMANI

İŞYERİ DEVRİ OLMAKSIZIN
İŞ SÖZLEŞMESİ DEVİR TUTANAĞI

Sayı:........

İŞÇİNİN
Adı Soyadı
T.C Kimlik no
Adresi................................................................................adresinde kurulu ...................................
.....................................unvanlı işyerimiz çalışanı olarak iş sözleşmenizi...................................
..............................................adresinde kurulu...............................................................unvanlı işyeri işverenine devretmek istiyoruz.Devreden işveren yanında işe başladığınız tarih esas olmak üzere İş Kanunundan ve sözleşmenizden doğan tüm hakların devralan işverenin yükümlülüğü altında olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
İş sözleşmenizin devrinde Borçlar Kanununun 320.maddesine göre rızanız olup olmadığı hususunda serbest iradenizi aşağıya el yazınızla yazarak bildirmenizi rica ederiz.
..../...../.....


DEVREDEN İŞVEREN DEVRALAN İŞVEREN
Kaşe-İmza Kaşe-İmza
Tebellüğ ettim ve bir nüshasını aldım.İş sözleşmemin devri hususunda..................................
.................................................................................................................................................

DEVREDİLEN İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İmzası


İŞ SÖZLEŞMESİ/PERSONEL YÖNETMELİĞİ
BİLDİRİM TUTANAĞI

Sayı:..........

Düzenlenme tarihi:....../....../......

İş sözleşmesi/personel yönetmeliğindeki iş şartlarını itirazsız kabul ediyorum.4857 Sayılı İş Kanununun 8 ve 22.ci maddeleri uyarınca iş şartlarını belirtir iş sözleşmesinin/personel yönetmeliğinin bir nüshasını yetkililerden aldım.İŞÇİNİN
Adı Soyadı
Adresi

Ev tel :
Cep tel:
İmza


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TUTANAĞI

Sayı:.......

EĞİTİMİN KAPSAMI
-Genel iş sağlığı ve güvenliği
-İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri
-İşyerindeki riskler
-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
-Kişisel koruyucu alet ve edevat kullanımı
-Uyarı işaretleri
-Yangın olayı ve yangından korunma
-Temizlik,tertip ve düzen
-İlk yardım ve kurtarma
-İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
-Sivil savunma ile ilgili bilgiler
-Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
-Çalışanların hak ve sorumlulukları
.........................................................................unvanlı işyerinde................................işinde çalışan
.....................................................................’a yapacağı işlerde karşılaşabileceği mesleki riskler,iş kazaları ve meslek hastalıkları alınması gerekli tedbirler,yasal hak ve sorumlulukları konusunda işyerimizde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programında çalışma şekilleri ve kendisinden istenenler, teorik ve pratik bilgiler verilmiş ve aşağıda kimliği belirtilen işçinin iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu ölçme ve değerlendirmeler sonucu anlaşılmış,ve
bu eğitimin sonucunda işe başlatılmıştır.
İŞÇİNİN İŞYERİ HEKİMİNİN İŞYERİ UZMANININ İŞVERENİN
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Unvan

İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI TUTANAĞI


İŞÇİNİN
Adı Soyadı :
İşyeri özlük no :
T.C Kimlik no :
Çalıştığı bölüm:
Görevi :


Yukarıda açık kimliği yazılı .........oğlu..........doğumlu ....................................’nun işyerimizde aşağıda belirtilen şartları muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı,tarafların serbest iradeleri çerçevesinde tanzim ve imza edilmiştir.

-İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım.
-İşyeri tarafından bir örneği asılmış bulunan İş Güvenliği Talimatlarını okudum,bu talimatlara kesinlikle uyacağım.
-İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği tedbirleri ile ilgili ikaz levhalarını gördüm,bu levhalardaki uyarıları dikkate alacağım.
-Verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım.Amirlerimin verdiği emirlere tamamen uyacağım.
-Kendi işimden başka işe karışmayacağım.
-İşimin icap ettirdiği kişisel emniyet malzemesinin bulunduğunu biliyorum.İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanacağım.Bu malzemeyi eskitir veya kırarsam yahut kaybedersem amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim.Koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.
-İşyerinden izinsiz ayrılmayacağım.İşyeri yetkililerinden izin almadan misafir kabul etmeyeceğim.
-Toz yoğun yerlerde toz maskesi,baretle çalışılması gerekli yerlerde baret,düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet kemerini kullanacağım.
-Arızalı takım ve alet kullanmayacağım.
-İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğunu yahut koruma tedbirlerinde aksaklık olduğu kanaatine varırsam yetkililere derhal haber vereceğim.İş bu tutanak 2 nüsha olarak ..../...../......tarihinde imzalanmıştır.

Bölüm sorumlusu amir İşçinin
Adı Soyadı Adı Soyadı
TESLİM TUTANAĞI VE TAAHHÜTNAME
İşyeri Ünvanı :
SSK İşyeri Numarası :
İşyeri Adresi :
İşyeri Tel. No :
TÜRÜ CİNSİ ADEDİ KULLANIM SÜRESİ
►Baş Koruyucuları ڤ Baret 1 adet Sürekli
►El ve Ayak Korunması ڤEldivenڤLastik EldivenڤKoruyucu Ayakkabı 1 Takım1 Takım1 Takım 6 Aylık6 Aylık6 Aylık
►Koruyucu Giyim ڤ Önlükڤ İş Elbisesi 1 Takım1 Takım 6 Aylık6 Aylık
►Koruyucu Aletler ڤEmniyet Kemeri ve Halatı,ڤKauçuk Ayakkabı 1 Takım1 Takım SürekliSürekli
Teslim EdenAdı Soyadı : Görevi/Ünvanı: ../.../...... İmza Teslim Alan………………………………………….. adresinde bulunan …………. Şti. ……….. adresinde kurulu …….. işi işyerinde, işe başladığım ../../… tarihinde tarafıma yukarıda belirtilen baret, eldiven, emniyet kemeri ve emniyet halatı, kauçuk ayakkabı, iş elbisesi olmak üzere ( ) adet iş güvenliği malzemesini tam ve çalışır vaziyette teslim aldım. Bu malzemeleri iş esnasında ve mutlaka kullanım kılavuzunda yazılı olduğu ve okuduğum ve tarafıma öğretilen şekliyle kullanacağımı, bu malzemeleri gerektiğinde kullanmadığım takdirde meydana gelecek olaylardan, kazalardan işverenimi sorumlu tutmayacağımı, malzemelerin eskimesi veya arızalanması halinde yenisini almak üzere iade edeceğimi ve arızalı, kullanılmayacak durumdaki iş güvenliği malzemeleri ile çalışmayacağımı beyan ve taahhüt ederim. Adı Soyadı : SSK Sicil Numarası : ../.../...... İmzaİLİŞİK KESME TUTANAĞI
Sayı:...

İŞYERİNİN
Unvanı
Faaliyet konusu
AdresiÇALIŞANIN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Bölümü
Görevi
İşe başlama tarihi
İşten ayrılış tarihi
Ayrılış sebebi
Zimmetli Malzeme iadeleri

1-
2-
3-
4-

Bölüm yetkilisi Vardiya Amiri Ambar görevlisi
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza İmza


İŞVEREN veya vekili
Onayı


FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİ
TUTANAĞI


Sayı:.....

İŞYERİNİN
Unvanı
AdresiİŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Bölümü
Adresi
Yukarıda belirtilen adreste kurulu .....................................................................unvanlı işyerimiz işçisi...................................................nın iş sözleşmesi ...../...../...... tarihinde
4857 Sayılı İş Kanununun 17.maddesine göre feshedilmiştir.
Bu konuda işverenliğimizce düzenlenen ...../...../..... tarih ve .......sayılı yazılı bildirim işçi
tarafından imzadan kaçınılmış ve tebellüğ edilmemiştir.Söz konusu bildirim şahitler huzurunda kendisine okunmuştur.Bu hususu tespit için aşağıdaki şahitlerin imzaları ile iş bu
tutanak..../..../..... tarihinde tanzim edilmiştir.
İŞVEREN veya vekili ŞAHİT ŞAHİT
FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI İZİN KULLANMA
MUTABAKAT TUTANAĞI


Sayı:....

İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Bölümü
Fazla çalışma tarih ve saati
Fazla çalışma karşılığı izin saati
Adı geçen işçi,4857 Sayılı İş Kanununun 41.maddesi uyarınca:yukarıda belirtilen fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma karşılığı zamlı ücret yerine zamlı serbest zaman olarak
Kullanacağını kabul ve beyan eder.İşveren de bu durumu kabul eder...../...../.....YETKİLİNİN İŞÇİNİN
Adı Soyadı Adı Soyadı
Görevi Görevi
İmzası İmzası

AÇIKLAMA
-İzinler 15 gün önce talep edilir.
-İzin kağıdı saklanmalıdır.
-Form iki nüsha doldurulmalıdır.Biri işçide diğeri dosyasında saklanmalıdır.FAZLA ÇALIŞMA/FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA
MUTABAKAT TUTANAĞI


Sayı:.......İŞYERİNİN
Unvanı
Adresi


Yukarıda unvanı ve açık adresi belirtilen işyerinde işveren veya vekilinin talep etmesi halinde imzaladığım iş sözleşmesindeki çalışma şartları çerçevesinde fazla çalışma/fazla
sürelerde çalışma yapmayı,ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gerekirse hafta tatilinde
çalışmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
Sağlık koşullarımın fazla çalışma yapmama engel teşkil ettiğini belgelendiremediğim takdirde işyeri bir yıl süresince sorumlu ve kusurlu değildir.


İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
İşe giriş tarihi
Mutabakat tarihi
İmzası

EĞİTİME KATILMA TUTANAĞI

İŞÇİNİN
Adı Soyadı
T.C Kimlik no
Görevi

*İşyerinde işe alınmadan önce,çalışma yeri ve iş değişikliğinde makine ekipmanların değişmesinde,yeni yönetim teknikleri ve teknolojiler uygulanmasında teorik ve pratik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda aşağıdaki çizelgede belirtilen eğitimlere katıldığımı,
*Eğitim personeli tarafından işbaşında eğitim verildiğini ve bu eğitimlere işyerindeki makine ve tezgahların çalışması,tehlikeleri ile tehlikeli davranışların ve alınması gerekli önlemlerin öğretildiği,
*Teslim edilen koruyucuların nerede ve ne zaman kullanılacağı,kullanılmadığı takdirde karşılaşılabilecek tehlikeler ve cezai yaptırımların anlatıldığı,
*İşyerinde imza karşılığı verilen yazılı dökümanlar ve yetkililer tarafından yapılan kontrol ve ikazlar doğrultusunda tüm işçi sağlığı e iş güvenliği kurallarına uymayı,kurallara uymamaktan kaynaklanan üçüncü şahıslara ve işletmeye verilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt etmekle işvereni ibra ederim.
TARİH:..../...../......EĞİTİMİ SAĞLAYANIN
Ünvanı
Faaliyet Konusu
Adresi

VERİLEN EĞİTİMİN EĞİTİMİ VEREN
Sıra no tarihi Konusu Adı Soyadı
1-
2-
3-

EĞİTİMİ ALAN
Adı Soyadı


HAKSIZ AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞI

Sayı:......
İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Görevi

AYKIRI DAVRANIŞIN
Yeri-Bölümü
Olay tarihi ve saati
Olayın öğrenme tarihi
ÖZÜ:
*İş sözleşmesinin yapılması esnasında kendi vasıfları ile ilgili işvereni yanıltmak 4857/25-II-a
*İşçinin mazeretsiz ve izinsiz olarak bir ay içinde 3 iş günü işe devamsızlık 4857/25-II-g
*Evrakta sahtecilik yapmak 4857/25-II-e
*Zimmetine para geçirmek 4857/25-II-e
*İşyerinde hırsızlık yapmak 4857/ 25-II-e
*İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmek 4857/25-II-e
*İşveren veya personeli hakkında şeref ve namusuna dokunacak asılsız davranışta bulunmak
4857/25-II-b
*Topluca verimi düşürmek 2822-25 md.
*İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
4857/25-II-f
*İşyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak veya ilişkiye girmek 4857/25-II-c
*İzin almadan mazeretsiz olarak bir ayda herhangi bir tatil gününden sonra gelen işgünü işe devamsızlığı iki kez tekrarlamak 4857/25-II-g
*İş güvenliği ve işçi sağlığı talimatlarına uymamak 4857/25-II-ı
Yukarıda kimliği belirli personelin aykırı davranışını tespit amacıyla iş bu tutanak şahitler huzurunda ve belgeler ışığında İş Yasasının 25-II ve 109.maddeleri gereğince tanzim ve imza olunmuştur.
OLAY :
TANIKLAR :
BELGELER :
ÖNERİLER :
A-İhtar verilsin
B-Eğitime alınsın
C-İş değişikliği yapılsın
D-İş akdi feshedilsin
İŞVEREN veya Vekili
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
127
Konum
İSTANBUL
Sn. Recep Bey,

Vermiş olduğunuz emeğe sonsuz sayfgı duyuyor ve bunlardan istifade ettiğimi belirtmek istiyorum.


Saygılarımla

İyi Çalışmalar Dilerim.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
126
Çok değerli güncel olan formları gönderdiğiniz için çok teşekkürler
yararlandığımız türten formlar ellerinize sağlık
iyi çalışmalar
Pınar EROL
SMMM
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
recep bey sizinle ve her konuda fikirlerini bilgilerini paylaşmaktan imtina etmeyen bu güzel forumdaki değerli arkadaşlarım üstatlarımla aynı mesleği paylaşmak güzel bir duygu
sizi yürekten kutluyorum parmaklarınıza sağlık çalışmalrınızın devamını dileriz
 
Üyelik
23 Haz 2005
Mesajlar
2
VERMİŞ OLDUĞUNUZ EMEKLERE ÇOK TEŞEKKÜRLER ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ
 
Üyelik
10 Nis 2007
Mesajlar
87
Ynt: İşçilerle İlgili Tutanak Örnekleri

teşekkürler paylaşım için,çok faydalı bilgiler .......
 
Üst