zirve

İşletmede Kullanılan Elektrik,Telefon,Su vb Giderler Hk.

Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
Merhaba! Mükellef adına düzenlenmeyen işletme gider belgeleri(elektrik,telefon,su vb.)üzerindeki KDV.nin indirim konusu yapılıp,yapılamayacağı hakkında ;yazıda belirtilen giderler mükellef adına
kayıtlı olmayıp,sözkonusu giderler bizzat işyerinde kullanılmakta ve indirim konusu yapılmaktadır.Bu mükellef maliye tarafından incelemeye tabi tutulmuş olup yukarda bahsi geçen giderlerin mükellefin adına kayıtlı
olmadığı için indirim konusu yapamazsın denilmektedir.Bu konu ile ilgili herhangi bir mukteza,yargı kararı yada kanun maddesi var ise tarafıma gönderilmesini rica ediyorum.şimdiden teşekkürler.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Değerli Meslektaşım,

Konu ile ilgili olarak verilmiş muktezalara bakarsak, idarenin bu konuda yerleşik bir görüşü olduğunu söyleyebilirim.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
Sayı : B.07.4.DEF.0.34.ll/KVK-14
Konu : Başka bir şirket adına kayıtlı telefon faturalarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

VERGİSİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : .09.2004 tarih ve sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ve tarafından Müdüriyetinize verilen.08.2004 tarihli dilekçede Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.maddesinde vergiye tabi safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.maddesinde yer alan giderlerin indirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.maddesinde “Safi kazancın tespit edilmesi için aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir” hükmü yer almış ve 1.fıkrasında “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler”in indirilebileceği belirtilmiştir.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler ile kanunlarda tadadi şekilde belirlenen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme giderleri de denilebilir.

Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için yapılmış olması masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekir.

Bu hükümlere göre, başka bir şirket adına kayıtlı olmakla beraber söz konusu şirket tarafından kullanılan telefona ilişkin giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idare edilmesini sağlamak amacıyla ilgili vergilendirme döneminde kullanıldığının ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsiki (kesin delillerle ispatı) halinde kayıtlarında gider olarak gösterilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ayrıca;

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2004/kurv_2004/3063.htm

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/KV/ornek111.htm

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/KV/ornek88.htm

Burada gider yazabilmedeki temel dayanak GVK 40/1 md. olduğundan, yapılacak yorum farklılıkları da normal karşılanmalıdır.

Ancak, (örnek teşkil etmesi bir yana yorum yapanın ruhi haliyasına bağlı olduğundan) verildiği kişi/kurum aleyhine tarhiyat yapılmasını dahi engelleyemeyen muktezalara dayanarak işlem yapmanın hukuku dayanaktan yoksun olduğunu da belirtmek gerekir.

Kanunu ruhu ile yorum yapabilecek denetim elemanlarına denk gelmedi iseniz yapılacak tek şey konuyu yargıya taşımak olacaktır ki, kanımca, bu konuda yargıda kaybetme ihtimaliniz yoktur.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
daha fazla bilgi hk.

Teşekkürler hakan bey, bizimki şirket değil ikinci sınıf mükellef bu durumu değiştirirmi? Daha önce konuyla ilgili yargıya başvuran veya vergi dairesine itirazda bulunup kazanan meslektaşlar var ise İVEDİ cevap bekliyorum teşekkürler..
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın Rahmi,

Mükellefiyetinizin, gelir vergi mükellefiyeti olduğundan bahisle GVK na tabi olmanız tabiidir. Bunun doğal sonucu olarak da GVK 40/1 md. yararlanmanız tartışılmaz.

Konu ile ilgili olarak Danıştay, başkası adına düzenlenen fatura veya benzeri belgelerdeki KDV’nin fatura veya benzeri belgeye konu mal ve hizmetlerin gerçek alıcısı tarafından indirilebileceği görüşünde olup, verdiği bir Karar;

(Dn. 9.D.’nin 12.05.1994 tarih ve E. 1993/2595, K. 1994/2333 sayılı Kararı)

Kod:
Satın alınan emtiaya ait KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için emtiaya ait alış faturasının mükellef adına düzenlenmiş olması gerekmekte ise de, KDV vergiye tabi bir malın teslimi veya hizmetin ifası sırasında yüklenilen KDV’nin malı veya hizmeti alana yansıtılması esasına dayandığından, 213 sayılı VUK’un  3. maddesinde açıklanan hükümde göz önünde bulundurulduğunda, fatura başka bir şahıs adına düzenlense dahi bu fatura veya benzeri vesikada gösterilen KDV’nin, malın veya hizmetin gerçek alıcısı tarafından indirim konusu yapılabileceği sonucuna varıldığı, aksi bir düşüncenin indirilemeyen KDV’nin mükellefin üzerinde kalma sonucunu doğuracağı, bunun ise KDV’nin yansıtılabilirliği ilkesine ters düşeceği

şeklindedir.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
Teşekkür

Hakan bey göndermiş olduğunuz diğer adreslerden istediğim bilgilere ulaştım teşekkürler
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Sn. oğuzrahmi

Konu hakında Sn. Kıvanç' ın tespitlerine bir ilave yapmak istiyorum. Bu tür giderler; elektrik, su, sabit telefon (cep telefonu hariç, çünkü burada işlem farklı) giderleri başkası üzerine kayıtlı ise; kuvvetli delil olarak faturadaki adres dikkate alınmalıdır. Eğer faturanın düzenlendiği adres iş yapılan yerin adresi ise problem çıkmayacaktır. Çıksa bile ispatı kolay olacaktır. Örneğin su iadresinden su saatinin ilgili iş yerine ait olduğu tespit edilebilir. Bu durumlarda gider yazabilirsiniz. Eğer Maliye Bakanlığı' nın 05/06/1987 tarih ve GVK/1-2126-4-1470/40993 sayılı özelgeye ulaşırsanız size yardımcı olacaktır.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
yeterli değil

Merhaba yine ben, vermiş olduğunuz bilgiler ve belgelerle maliyeye itirazımızı yaptık ama bu muktezaların İstandul defterdarlığının görüşü olduğunu, bunun bakanlık veya yargı kararı olmadığını söylediler. Bu yüzden bir sonuç alamadık. Maliye konuyla ilgili bakanlık kararı yada yargı kararını istiyor. Sizden ricam bu konuyla ilgili bakanlık kararı yada varsa yargı kararını gönderebilirseniz sevinirim teşekkürler. İVEDİ
 
Üst