zirve

işsizlik sigortası

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
38
iişçinin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için muklaka işveren tarafından çıkarılması mı gerekiyor aynı zamanda bir işçimiz işten habersizce ayrıldı bizim bu işçiye ayrılırken vermemiz gereken belgeler neler di biz bu işçiye vermekdik şimdi işkura işşizlik sigortası için başvurmuş alabilir mi?
Arkadaşlar bu site benim çok hoşuma gitti bunun gibi başka siteler varmı
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
İşsizlik sigortasından faydalanabilmesi için aşağıdaki halleri gerçeklerştirmesi gerekir.
-
Hizmet akdinin feshinden önceki 120 günü sürekli olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan;
Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,
Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,
Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,
Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar,
İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,
Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler,
işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.
İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İŞKUR’un en yakın ünitesine başvurmaları gerekmektedir.

kolay gelsin
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
Sayın Dinçer Bey'e ilave olarak
işcinin özlük dosyası varmı?.İşci işe gelmedi.Yazılı olarak işe gelmediğini ve çıkarılacağı bildirildi mi? Yani hep yazılı belgeler elinizde olacak
Gerekirse noretden protestolar çekilecek.Yeni kanuna göre işveren her yaptığı şeyi ihtarlar vs. özlük dosyasında bulundurmak zorundadır
 
Üyelik
12 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın 66muratsari66,

bir eklemede ben yapayım. işten çıkan işçinize ne şekilde çıkarsa çıksın 3 nüsha işten ayrılma belgesi düzenlemeniz, bir nüshasını işçiye vermeniz 1 nüshasını 15 gün içinde işkura itm. ile göndermeniz ve 1 nüshasınıda işçi özlük dosyasında saklamanız gerekmektedir. işkura bildirilmeyen her iab için 10 HAZİRAN 2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI gereğince 6-28-99/c maddesine istinaden İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 71,45 ytl (2003 yılı) ( Uygulanacak idari para cezası miktarları ; (2004 yılında % 28,5; 2005 yılında %11,2 Yeniden Değerleme oranında arttırılır) cezaya maruz kalırsınız.

saygılarımla,
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
38
selam

biz işyerimizde personelleri günlük imza föyleri ile iş başlatıyoruz izinli işçiye izin kağıdı düzenliyoruz. iş sözleşmesini fesh etmek için niye noterden ihtar çekmeye gerek varmı bir çok smmm yok dedi bir çoğu da var dedi bu çelişkiyi nasıl gidereceğim bilemiyorum
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
Re: selam

iş kanunu feshin karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesini istiyor. bunun için işçiye ya noterden ihtarname çektirirsiniz veya eline işten çıkarıldığına dair tebliğ imzalatırsanız bunun bir suretini özlük dosyasına koymak süretiyle bildirimi yapmış sayılırsınız
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
İşsizlik sigortası

Sayın 66muratsarı66 işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için tabiki iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir.İşçinin 4857 sayılı iş kanununun işçi için düzenlemiş olduğu haklı nedenlerle iş feshini düzenleyen madde 24.te açıklanan durumların dışında işçi tarafından sözleşmenin feshedilmesi kıdem tazminatı hakkını düşürür.Bunun dışında diğer çalışanınızın habersizce işi bırakıp gitmeside yine 4857 sayılı iş kanununun 25, maddesinde işverenin haklı nedenlerle derhal feshi hakkını doğurmaktadır.Bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanmadığı gibi işi bırakıp gitmiş olması sebebiylede İAB düzenlenmesine gerek yoktur.Dolayısıyla işsizlik sigortasınada hak kazanmayacaktır.

Kolay Gelsin
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Değerli arkadaşlar,
İAB bildirgesi verilmeyecek haller...


4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Tebliğ No:4)
30 Mayıs 2002 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 24770


Muvazzaf askerlik nedeniyle hizmet akdi sona erenler için işverenler İAB düzenleyeceklerdir. Bu durumda olan sigortalı işsizlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kuruma başvurmaları halinde işsizlik ödeneği işlemleri başlatılır.İşveren hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir.Hizmet akdi feshedilmeksizin ve sigorta prim ödeme sürelerinde kesinti olmaksızın, sigortalının aynı işverenin başka bir işyerine nakledilmesi durumlarında işverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Hizmet akdi sona erdiğinde sigortalının aynı işverene bağlı olarak çalıştığı sürelere ilişkin tüm bilgiler, düzenlenecek İAB'de yer alacaktır.İşverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmadığı durumlarda işverene idari para cezası uygulanmaz."Madde 2- Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Madde 3- Bu tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yürütür.


4447 sayılı kanun 51.madde

MADDE 51. – Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi ya da 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak,

b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak,

c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak,

d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak,

e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak,

f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak.
 
Üst