işyeri bildirgesi

pascal

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
505
Konum
istanbul
eskiden işyeri bildirgesi aynı işe girişler gibi 1 gün öncedendi ancak yeni kanunda

2.1- İşyeri bildirgesinin verilmesi gereken süre;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, örneği EK:1?de bulunan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir.

diye geçiyor. yani aynı inşaat firmaları gibi sigortalı çalışmaya başladığı gün oluyor.

acaba firmamızı 17.10.2008 açacaksak işyeri bildirgesini 17.10.2008 de versek bir şey olur mu

lütfen bilgi veriniz.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: işyeri bildirgesi

Yeni kanun uygulamaya girdiğine göre...
 
Üyelik
7 Şub 2007
Mesajlar
17
Ynt: işyeri bildirgesi

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU


Kanun Numarası : 5510
Kabul Tarihi : 31/5/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:Sigortalı bildirimi ve tescili
MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;
a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,
b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,
c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,
Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.
 
Üyelik
7 Şub 2007
Mesajlar
17
Ynt: işyeri bildirgesi

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU


Kanun Numarası : 5510
Kabul Tarihi : 31/5/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa

İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli

MADDE 11- İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.
İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır.
İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.
29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.
İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası uygulanması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.
İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İşyeri bildirgesinin şekli ve içeriği ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 
Üyelik
7 Şub 2007
Mesajlar
17
Ynt: işyeri bildirgesi

8.maddeye göre işçi bildirimi 1 ay içinde yapılabiliyor
11.maddeye göre işyeri bildirimi engeç çalışmaya başladığı tarihe göre yapılabiliyor.

Bu iki madde birbiriyle çakışıyor.

Arkadaşım sen en iyisi işçi çalıştırmaya başlamadan önce ver bildirgeni gitsin. Hiç uğraşma
 
Üyelik
26 Tem 2008
Mesajlar
6
Konum
afyon
Ynt: işyeri bildirgesi

erdalturkiye ' Alıntı:
Sayın pascal,

Bu uygulama yeni değil. Bu kanundan önce de işlem bu şekilde yapılıyordu.

Evet bu kanundan öncede bu şekilde idi arkadaşıma katılıyorum. Yeni bir şey değil.
Eski SSK (506) Madde 8 de.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
401
Ynt: işyeri bildirgesi

işyeri bildirgesini 17.10.2008 de veya daha önce vermeniz durumu değiştirmeyecek ve süresinde verilmiş sayılacak. bu durum yeni kanundan önce de aynıydı , yeni kanuda da aynı.
-İşyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya başlanmadan verilebileceği gibi işçi çalıştırılmaya başlandığı gün de yani 17.10.2008 dede verebilirsiniz. ve
-işyeri bildirgenizde yazılı çalıştırılmaya başlanacak olan işçi sayısı kadar kişiyi yani işçiyi eskiden olduğu gibi yine bir aylık süre içersinde kuruma bildirebilirsiniz. bu ndada değişen birşey olmadı.
-Benim kafama takılan şu oldu deniyorki İşyeri Bildirgesinin , belirlenen şekle ve belirtilen usule uygun verilmemesi veya belirtilen sürelerde Kuruma verilmemesi hallerinde kanunun 102. Mad. birinci fıkrasının b bendine göre,
- Kamu ve Bilanço esasında asgari ücretin 3 katı
- Diğer Defter tutanlarda asgari ücretin 2 katı
- Defter tutmak yük. olmayanlar asgari ücretin 1 katı yani kendisi kadar İdari para cezası uygulanacaktır demekte.
İyi hoş Süreyi anladım da burda aranan Şekil ve Usul ne ona pek anlam veremedim.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
401
Ynt: işyeri bildirgesi

Sn. denizdarıcı çelişki yok. eğer ilk defa işyeri bildirgesi veriyorsanız o işyeri bildirgesinde mesela 7 işçi çalıştıracağım dediniz . işte burda yazan o 7 işçiyi bir aylık süre içersinde bildirebilirsiniz. yani 17.10.2008 de işçi çalıştırmaya başladığınızda bir aylık süre içersinde bu 7 kişinin girişini yapabilirsiniz, ama 20.10.2008 tarihinde çalıştırmaya başlayacağınız kişiyi en geç 19.10.2008 tarihinde; 05.11.2008 tarihinde çalıştırmaya başlayacağınız kişiyi de en geç 04.11.2008 tarihinde girişini yapmanız lazım.
 
Üyelik
26 Tem 2008
Mesajlar
6
Konum
afyon
Ynt: işyeri bildirgesi

denizdarici ' Alıntı:
8.maddeye göre işçi bildirimi 1 ay içinde yapılabiliyor
11.maddeye göre işyeri bildirimi engeç çalışmaya başladığı tarihe göre yapılabiliyor.

Bu iki madde birbiriyle çakışıyor.

Arkadaşım sen en iyisi işçi çalıştırmaya başlamadan önce ver bildirgeni gitsin. Hiç uğraşma
Evet senin dediğin gibi önceden bildirmek en iyisi. Fakat bazen öyle bir işlem oluyorki İhaleli bir iş ve işyeri teslimi yapılıyor. Mükellef geliyor işyerini bugün teslim aldım diyor. Yetişmez yarın bildirelim diyemiyorsun. Resmi makamlarca teslim edilmiş. Adam birde saat 16:00 - 16:30 gibi geliyor. O zaman İşyeri bildirgesini gönderiyorsun işciler göndermek için 1 ay süren var. Ertesi gün yada daha sonra işcilerin ilgili evrakları geliyor gönderiyorsun. :)
 

Benzer konular

Üst