K1 Belge Sahibi Firma K1 Belge Sahibi Firmaya Fatura Kesme

Üyelik
7 Mar 2006
Mesajlar
2
Merhaba bilgisi olan arkadaşlardan bir konuda yardım bekliyorum. Nakliye işi ile iştigal eden bir firmam var. Firmamızın K1 belgesi mevcut fakat bir söylentide K1 yetki belgesi olan firmalar diğer K1 belgesi olan firmalara fatura kesemiyor yadar fatura alamıyormuş. Kısacası iki k1 belgeli firma birbirlerine iş yapamıyormuş. Ben araştırdım fakat bir tebliğ yada yönetmelik bulamadım ve firma yetkilileri benden bir cevap bekliyorlar bu konuda bilgisi olan arkadaş varsa cevap veririse sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
116
sayın mrpizza bu konuyla ilgili herhangi bir şey okumadım vede duymadım fakat tezi ortaya atan kişi nerden okumuş veya duymuş ondan öğrenseniz iyi olur bence
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
680
Konum
Karaman
Sayın Mrpizza,
Sanırım burada amaçlanan K1 yetki belgesi ile yapılan işin L, M, N, P, R sınıfı belgelerin alanlarına giren işlere muvazaalı, örtülü bir şekilde girilmesini önlemek için olabilir.

4925 sayılı kanun gerekçelerini incelrseniz sanırım yardımcı olur.

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss141m.htm

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam , Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” nda yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.


Taşıma işleri organizatörü: Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyecek tüzel kişileri,

Taşıma senedi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikte belirlenen şartları ihtiva eden belge ile bu tür bir sözleşmede
bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını

Yetki Belgesi ve Taşıma Hatlarının Sınırlandırılması
Madde 8- Taşımacılık faaliyetinde bulunanların sayısı, yolcu, eşya veya yük kapasitesi, bu husustaki potansiyel, yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların durumu, haksız rekabetin önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesi ve/veya sayısında, taşıt sayıları ve/veya kapasitelerinde, taşıma hatlarında veya güzergahlarında, plaka tahdidi dahil sınırlamalar, kısıtlamalar ve (Değişik: RG 9/9/2005-25931)
süreli/geçici düzenlemeler getirebilir.

Taşımalarda Kullanılacak Taşıtlar
Madde 16- (Değişik: RG 15/12/2004-25671) 17 nci maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, yurt içinde ve uluslararası taşımalarda kullanılacak bütün taşıtlar;

a) K1, K2, K3, E2, P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

d) Yetki belgesi sahipleri arıza, kaza ve benzeri durumlarda diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ticari otobüs, kamyon, çekici, yarırömork ve römorklarını geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.
Ancak, bu durumu en geç yedi iş günü içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar
.

f) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi sahipleri, ücret karşılığı ticari taşımacılık ve F, G, H türü yetki belgesi sahipleriyle de anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

Ortak Taşıma
Madde 56– Yetki belgesi sahipleri, belirli bir sürede belirli bir işi yapmak üzere, Bakanlıkça asgari şartları belirlenecek bir ortak taşıma sözleşmesini imzalayarak, bir nüshasını da Bakanlığa vermek suretiyle;

a) Aynı yetki belgesine sahip olanlar kendi aralarında,

b) C2, L2 ve M3 yetki belgesine sahip olanlar birbirleriyle,

c) K1, L1, M1, M2, N1 ve N2 yetki belgesine sahip olanlar birbirleriyle,
ortak taşıma sözleşmesi akdederek ortak taşıma yapabilirler.

Bu tür taşımalarda, yetki belgesi sahipleri, sorumluluk ve yükümlülük bakımından müştereken ve
müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.

Selamlar...
 

Benzer konular

Üst