kontör gideri

Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
kendi adına kontörlü hattı olan ve demirbaşında cep telefonu kayıtlı olna mükellefin kontör faturalarını gider kaydetmekte bir sakınca olurmu
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: kontör gideri

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH : 24.07.2001
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.29.3509
KONU : GSM cep telefonu giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.Bilindiği üzere; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40?ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, 1. bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin indirilebileceği, 5. bendinde ise; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin indirilebileceği belirtilmiştir.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler ile kanunlarda tadadi şekilde belirlenen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme giderleri de denilebilir.

Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için yapılmış olması masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekir.

Bu açıklamalara göre, iş yerinizde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan cep telefonu giderlerine ilişkin faturaların ve elektrik masraflarının Gelir Vergisi Kanununun 40/1.maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkündür.

Ancak, işletmenin aktifine kayıtlı olmayan cep telefonu giderleri ile işyerine ait olup ödevli adına kayıtlı olmayan elektrik faturalarının giderlerini ticari kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40/1.maddesine göre indirim konusu yapılması olanaklı değildir.

Öte yandan, kiralama yolu ile elde edilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin ise Gelir Vergisi Kanununun 40/5.maddesi gereğince ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması olanaklıdır. Dolayısıyla aktife kayıtlı olmayan araç işletmede kullanılsa dahi gider olarak yazılamaz.

Ayrıca; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 229?uncu maddesinde; ? Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.?hükmü yer almıştır.

Diğer yandan; kendi adınıza aldığınız minibüsü noter satış senedine dayanarak işletmenizin kayıtlarına intikal ettirmeniz mümkündür.

Ayrıca, söz konusu taşıtın işletmede kayıtlı olması halinde kendi adına fatura düzenleyerek işletmeden çekilmesi ve vasıtanın satılması veya trafikten çekilmesi, hurdaya ayrılması ile bu işlemlere ilişkin noter satış sözleşmesinin veya söz konusu vasıtanın yeni statüsünü ( ?trafikten çekilmiştir? veya ?hurdaya ayrılmıştır? şeklinde) belirtilen Motorlu Araç Trafik Tescil Belgesinin bir örneğinin vergi dairesine ibraz edilmesi halinde mükellefiyetinin kapatılması mümkündür.

Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesinde Türkiye?de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin verginin konusunu teşkil eden işlemler olduğu,

Aynı Kanunun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV?ni indirebileceği,

29/3. bendinde ise indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı belirtilmiştir.

Yine Kanunun 30/d maddesinde ise; ?Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı?belirtilmektedir.

Buna göre;

1- 2000 yılında kendi adına alınmış olan ve anılan yılda kanuni defterlere kaydedilmeyen minibüse ait alış faturasında hesaplanan KDV?nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2- İşletmenin aktifinde kayıtlı olmayan cep telefonu ile tarafınızca ödenen ancak üzerinize kayıtlı olmayan elektrik faturalarına isabet eden KDV?nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak GSM cep telefonuna ilişkin haberleşme giderleri, cep telefonunun aktife kayıtlı olması, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame edilmesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde gider yazılabileceğinden KDV ?ninde indirimi mümkün olacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: kontör gideri

teşekkürler çok güzel bir özelge. fakat işyerinde kullanıldığı rahatça anlaşılan elektrik giderinin sırf mükellef üzerine abonelik yok diye kdv sinin indirilmemesi saçma geldi
 
Üst