Ltd.Şirktete Kayıtlı Arsa Satışında KDV Hes.Hk.

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
282
Konum
İst.
Otomotiv yedek parçaları imalatı ile iştigal eden bir Ltd.Şti.2001 yılında
aktifine kayıt etmiş olduğu 250 Arsalar Hs.daki arsasını satmak istemek-
tedir.
1-Bu şirket alıcıya fatura kesip KDV hesaplaması gerekiyor mu?
2-Satıştan dolayı doğan karın vergi matrahı karşısında durumu ne
olacaktır.
3-Muhasebe kaydı nasıl oacaktır.
Değerli üstadlar yardımcı olursa çok sevinirim.

NOT:250 Arsa :6.490,66-YTL
257 B.Amort. :0,00-YTL
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,

1- 3065 sayılı Kanunun 17/4-r maddesine göre
Kod:
      r) Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
KDV istismnası bulunmaktadır. Katma Değer Vergisi hesaplanmayacaktır.

2- Kurumlar Vergisi Kanununun 8/12 maddesine göre iki tam yıl şirket aktifinde kalan gayrimenkul satış karı, sermayeye ilave edilmek şartıyla Kurumlar Vergisinden istisnadır.
Kod:
     İstisnalar
    Madde 8 - Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil bu maddede yazılı kurum kazançları, kurumlar vergisinden müstesnadır:
.......
.......
.......
     12) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan  iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışından doğan ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançları.
   ...........
...........

3- Satış Kaydı

Kod:
1...             10.000,00
   679 DİĞER OLAĞAN....        10.000,00

689 DİĞER OLAĞAN....      6.490,66
   250 ARSA....             6.490,66
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
282
Konum
İst.
Teşekkürler

Vermiş olduğu (kanuni maddelere dayalı) cevaptan dolayı üstad
Tamer beye teşekkür ederim.Sayenizde müşterimizi doğru bilgi-
lendirdik...
Kolay gelsin...
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
282
Konum
İst.
Satış Karının Durumu

Tamer Bey 10.000,00-YTL yanılmıyorsam satış fiyatı oluyor.Yaptığınız
kayıt Gelir Tab.ilkeleri gereği brüt değer esasını mı içeriyor?
Birde Enflasyon Düz.den dolayı mizanımızda sildiğimiz, fakat geçmiş yıl
Beyannamelerimizde gözüken (5 yıl geriye dönük) Geçmiş Yıl Mali
Zararlarımızı satıştan dolayı dopacak kardan mahsup edebilir miyiz.Bu
mahsubu yıl içinde Geçici Vergi yaparken yapabilir miyiz?

NOT:Sermaye arttırımını daha önce yaptık.
Kolay gelsin...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Re: Satış Karının Durumu

huseyinsisman' Alıntı:
Tamer Bey 10.000,00-YTL yanılmıyorsam satış fiyatı oluyor.Yaptığınız
kayıt Gelir Tab.ilkeleri gereği brüt değer esasını mı içeriyor?
Birde Enflasyon Düz.den dolayı mizanımızda sildiğimiz, fakat geçmiş yıl
Beyannamelerimizde gözüken (5 yıl geriye dönük) Geçmiş Yıl Mali
Zararlarımızı satıştan dolayı dopacak kardan mahsup edebilir miyiz.Bu
mahsubu yıl içinde Geçici Vergi yaparken yapabilir miyiz?

NOT:Sermaye arttırımını daha önce yaptık.
Kolay gelsin...

Merhaba,
10.000,00 YTL vermiş olduğun aktif değeri gözöününe alarak kafadan attığım bir satış rakamı. 10.000,.00 YTL olmak zorunda değil.

Yaptığım kayıt gelir tablosu ilekelerine uygun kayıt biçimidir. Kimileri satış kar yada zararını netleştirerek kayıt yapıyorlar ama, benim tercihim 1 nolu MSGT ile açıklanan ilkeri uygulamak yönündedir.

Oluşacak satış karından geçmiş yıl karlarını indirme olanağın elbette vardır. Yalnız 2003 ve önceki döneme ait geçmiş yıl zararların enflasyon düzeltmesi öncesi kayıtlı değerini indirebilirsin. Satış işleminin gerçekleştiği (yani gelir tablosuna girdiği) ilk geçici vergi döneminde oluşacak gelir tutarından geçmiş yıl zararlarını indirebilirsin. Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
14
Arsa ve arazi satışları

Kurumlar vergisi kanunu 8/12...
12- (5281 sayılı Kanunun 31'inci maddesiyle eklenen bent)(1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışından doğan ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançları.Sermayeye ilave edilme işleminin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi şarttır. Vadeli satış halinde, ilk yapılan tahsilatın iştirak hissesi veya gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir. Bu süre içinde sermayeye eklenmeyen kazanç kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Bankalara borçlu durumda olanlar ile bunların kefillerinin bu borçlara karşılık bankalara devrettikleri gayrimenkul ve iştirak hisseleri ile bankaların alacaklarına karşılık iktisap ettikleri gayrimenkul ile iştirak hisselerinin satışında iki tam yıl süreyle elde tutulma şartı aranmaz. Bedelsiz olarak ya da rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değeriyle iktisap edilen hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınır. Menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.
Tam mükellef sermaye şirketleri dışındaki kurumlar ile dar mükellef kurumlarda, satıştan doğan kazancın sermayeye ilave edilmesi şartı aranmaz, bu kazançlar özel bir fon hesabında tutulur. Sermayeye eklenen veya fon hesabında tutulan kazançların beş yıl içinde; herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi (devir, birleşme ve bölünme halleri hariç) halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.
Türk Ticaret Kanununun 391'inci maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz. İstisnanın uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
14
Arsa ve arazi satışları

Tarih 25/12/1999
Sayı B.07.0.GEL.0.43/4305-99/49946
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 25.12.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.43/4305-99/49946
KONU : Satın alınan ve iktisap tarihinden İtibaren 4 yıl
geçmeden elden çıkarılan araziden elde edilen kazancın
nasıl vergilendirileceği hk.

...................
İLGİ : 19.11.1998 tarihli dilekçeniz.
İlgi dilekçenizde, Vekili bulunduğunuz .....’in 05.03.1996 tarihinde satın alma yoluyla iktisap ettiği, köy kıymet beyan defterine kaydedilmesi gereken araziyi, iktisap tarihinden itibaren 4 yıl geçmeden ..... tarihinde satmasından kaynaklanan gelirin, Gelir Vergisi Kanununun 01.01.1999 tarihinde yürürlükten kalkacak olan mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendine göre mi yoksa 22.07.1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen ve yürürlük tarihi 29.07.1998 olan geçici 46 ncı maddenin 1 numaralı fıkrasına göre mi vergilendirileceği konusunda tereddüte düştüğünüz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 7 numaralı bendinde; iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) aynı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların (kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girecek olan 4369 sayılı Kanunla değişen 80 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunun 2 nci maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı gelir unsurları ile ilişkilendirilemeyen gelirler, kaynağı ne olursa olsun diğer kazanç irat olarak bu bölümde yer alan hükümlere göre vergilendirilir.” denilmiştir, üçüncü fıkrasında ise “Bu madde hükmüne göre vergilendirme yapabilmek için bir takvim yılı içinde elde edilen diğer kazanç ve iratlar kapsamındaki gelirin, 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşması şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 46 ncı maddenin birinci fıkrasında, “31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere; iktisap şekli ne olursa olsun, beş yıldan fazla elde tutulan (veraset yoluyla iktisap edilenlerde beş yıllık süre şartı aranmaz); konutlar ile köy kıymet beyan defterine kayıt edilmesi gereken gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.” denilmiş, ikinci fıkrasında ise; “Diğer kazanç ve irat tutarının hesaplanmasında; 1998 yılı emlak vergisi beyanname verme süresinin bitmesinden önce iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, bunların maliyet bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilecek emlak vergisi değeri esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu geçici 46 ncı madde, Gelir Vergisi Kanununun sair kazanç ve iratları düzenleyen, mevcut 80, mükerrer 80 ve 82 nci maddeleri yerine kaim olmak üzere, 4369 sayılı Kanunla değiştirilen ve 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 80 inci maddesi çerçevesinde vergilendirilecek olan diğer kanaç ve iratlar bakımından bir hüküm ifade etmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 80, mükerrer 80 ve 82 nci maddeleri 01.01.1999 tarihine kadar yürürlüktedir. Bu nedenle, 31.12.1998 tarihine kadar (bu tarih dahil) mükerrer 80 inci madde kapsamına giren hususlarla ilgili vergileme rejimi devam etmektedir.

Bu hükümlere göre, vekili bulunduğunuz ..... tarafından 05.03.1996 tarihinde satın alınan ve iktisap tarihinden itibaren 4 yıl geçmeden 29.09.1998 tarihinde elden çıkarılan araziden elde edilen kazancın, 01.01.1999 tarihine kadar yürürlükte olan, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80/7 maddesi çerçevesinde değer artışı kazancı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Geçici 46 ncı maddenin 1 numaralı fıkrasının ilk paragrafında sözü edilen istisna, köy kıymet beyan defterine kayıt edilmesi gereken gayrimenkullerin, beş yıldan fazla tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançları kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu hüküm kapsamında değerlendirilecek olsaydı dahi, söz konusu araziyi 5 yıldan az süreyle elde tuttuktan sonra satmış olduğunuz için, elde ettiğiniz kazanç, vergiye tabi olacaktı.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
14
Arsa satışı kdv si

26 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 19681
Resmi Gazete Tarihi 31/12/1987
Kapsam


3336 sayılı ve 3393 sayılı Kanunlarla Katma Değer Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve bazı yeni hükümler eklenmiştir. Gerek Kanunda yapılan bu değişiklikler ve gerekse uygulamada tereddüt yarattığı anlaşılan bazı konularla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
A - KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNE GÖRE YAPILAN GAYRİMENKUL TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI :

1. İstisnanın Uygulanması :

Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 6. madde hükmü ile tam mükellefiyete tabi kurumların 1987, 1988 ve 1989 yıllarında, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde yaptıkları gayrimenkul teslimleri, katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Söz konusu hüküm uyarınca, katma değer vergisinden müstesna tutularak satışı yapılan gayrimenkullerin tam mükellef kurumlarca iktisabında yüklenilen ve satışın yapıldığı vergilendirme dönemine kadar indirimle giderilemeyen katma değer vergileri, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10. maddesi hükmü uyarınca bu satış işleminden doğan karın, satışın peşin olarak yapılması halinde tamamının satışın yapıldığı yılda; satışın vadeli olarak yapılması halinde ise satışın yapıldığı tarihi izleyen takvim yılı başından itibaren iki yıl içinde ödenmiş sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Ancak, gayrimenkulün vadeli satışı nedeniyle kazancın tamamının, teslimi izleyen takvim yılı başından itibaren iki yıl içinde ödenmiş sermayeye dönüştürülememesi halinde, gayrimenkulün satış bedelinden ödenmiş sermayeye dönüştürülen kısım düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, teslim dolayısıyla oluşan vadeden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Bu işleme uygulanacak katma değer vergisi oranı, teslimin yapıldığı tarihte yürürlükte olan orandır.

Örnek :

Tam mükellefiyete tabi bir anonim şirket, aktifinde 20.000.000 lira bedelle kayıtlı bir gayrimenkulünü 7.5.1987 tarihinde 140.000.000 liraya vadeli olarak satmıştır.

Şirket, bu gayrimenkulün satışından (birikmiş amortisman ve yeniden değerleme fonu da dikkate alınarak) 130.000.000 lira kar elde etmiştir.

Gayrimenkulün vadeli satışı nedeniyle satış karının yıllar itibariyle sermayeye ilavesi şöyle olmuştur.
1987 yılı içinde ..................................... 35.000.000.-TL.
1988 yılı içinde ..................................... 40.000.000.-TL.
1989 yılı içinde ..................................... 40.000.000.-TL.

Toplam....................... 115.000.000.-TL.

Örneğimizde de görüleceği üzere, vadeli gayrimenkul satışından elde edilen kazancın tamamı, teslimi takip eden takvim yılı başından itibaren iki yıl içinde ödenmiş sermayeye dönüştürülememiştir. Bu durumda, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek katma değer vergisi şöyle hesaplanacaktır.

– Gayrimenkul satış tutarı ..................................... 140.000.000.-TL.
– 31.12.1989 tarihi itibariyle sermaye eklenen toplam tutar ..................................... 115.000.000.-TL.
– Katma değer vergisi matrahı ..................................... 25.000.000.-TL.
– Katma değer vergisi (25.000.000 X % 12 = ) ..................................... 3.000.000.TL.

Örnekte gayrimenkul 7.5.1987 tarihinde satıldığından, bu satışla ilgili katma değer vergisinin vade tarihi 25.6.1987 tarihi olup, bu tarihten 3.000.000 liralık katma değer vergisinin ödeneceği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı hesaplanacaktır.

2. Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 10. Maddesinde Yer Alan Şartların İhlali Halinde Yapılacak Uygulama :

Gayrimenkullerin satışından elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10. maddesine göre kurumlar vergisinden istisna edilmesi, Kanunun anılan maddesinde belirli şartlara bağlanmıştır. Söz konusu şartlar katma değer vergisi istisnasının uygulanması açısından da aynen geçerlidir.

Bu nedenle, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10. maddesindeki şartları yerine getirmediği halde, bu şartları taşıyormuş gibi kurumlar ve katma değer vergisi istisnası uygulayanlara, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kurumlar vergisi açısından uygulanacak ceza hükümleri, katma değer vergisi yönünde de aynen uygulanacaktır.

Örnek :

(X) Anonim şirketi aktifinde 150.000.000 lira değerle kayıtlı gayrimenkulünü 1.000.000.000 liraya peşin olarak satmış ve bu satıştan 850.000.000 lira kazanç sağlamıştır. Ancak bu şirket, gayrimenkul satışından elde ettiği kazancı, satışın yapıldığı yılda sermayesine ilave etmediği halde, tamamını ilgili yılın beyannamesinde kurumlar vergisinden müstesna kazançlar arasında göstererek, kurumlar vergisi matrahından indirmiştir.

Bu durumda, anılan şirket istisna uygulaması bakımından gerekli şartları taşımadığı halde, fuzulen istisnadan yararlanmış ve vergi ziyaına neden olmuştur. Bu nedenle, örnekte yer alan mükellef hakkında kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza uygulanacaktır. (*)
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Şişman;

Arsa satışı KDV ne tabidir. Ve satışta genel KDV oranı olan % 18 oranı uygulanmalıdır.

Bunun 2 tane istisnası vardır.

Birincisi; KDVK nun 17/4-r maddesi (madde aşağıdaki gibidir.)

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

İkincisi ; 5281 sayılı kanunun 31. maddesi gereği arsa satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi

durumlarında arsa satış bedeli KDV den istisna edilmiştir. Bunun dışındaki durumlarda arsa satışı KDV ne tabidir. Ve satışta genel KDV oranı olan % 18 oranı uygulanmalıdır.

Satış bedelini yazmamışsınız. Bunu da KDV dahil 10.000 lira olarak dikkate alalım. Bu durumda eğer istisna kapsamına girmeyecekse bunun maddeleştirilmesi de şöyle olamlıdır.

---------- / ----------
100... 10.000,00
......250... 6.490,66
......679... 1.983,92
......391... 1.525,42
 
Üst