Ltd.Şti.lerde Ortak Dışı Atanan Müdürün Sorumlulu Hk.

Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
SORU VE CEVAP / Veysi Seviğ

SORU: Limitet şirketlerde ortaklar dışında dışarıdan atanan müdürlerin (Ticaret Sicili'nde yayınlanan) vergi dairelerine karşı sorumluluğu var mıdır?

YANIT: Türk Ticaret Yasası'nın 510/3 maddesi uyarınca "ister ortak, ister üçüncü şahıs olsun, müdürlerin ad ve soyadları" şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline kaydedilir. Kayıt işlemi ise söz konusu yasal düzenleme gereği şirket müdürleri tarafından yapılır.

Türk Ticaret Yasası'nın 541'inci maddesi gereği olarak şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı ile şirketin idare ve temsili, ortak olmayan kimselere de bırakılabilir. Bu gibi kimselerin selahiyet ve mesuliyetleri hakkında ortak olan müdürlere ait hükümler uygulanır.

Buna göre;

. Şirket sözleşmesinde limitet şirketi idare ve temsil yetkisi, bir veya birkaç ortağa verilmişse, bu ortak veya ortaklar,

. Şirketin idare ve temsili ortak olmayan bir müdüre verilmiş ise bu müdür,

. Şirketin idare ve temsil yetkisi ortaklar arasında bulunan tüzel kişiye verilmişse, idare ve temsil yetkisini bu tüzel kişi adına üzerine almış olan gerçek kişi,

. Ne şirket sözleşmesi, ne de genel kurul kararı ile şirketi idare ve temsil yetkisi ortaklardan birine veya birkaçına ya da ortak olmayan müdüre verilmişse, müdür sıfatıyla tüm ortaklar, limitet şirketin kanuni temsilcisi sayılırlar.

Bu bağlamda limitet şirketin müdürünün şirketten tahsil olanağı kalmayan vergi borçlarının tamamından sorumlu olmaktadırlar.

Şirket müdürlerinin vergi borcundan sorumlu tutulabilmeleri için söz konusu borcun (kamu alacağının) şirket mal varlığından tahsil edilmemiş olması gerekmektedir.

Ancak öncelikle limitet şirkette ortaklar sermayedeki payları oranında vergi borçlarından sorumlu olmaktadırlar. Ancak bu bağlamda da söz konusu ortakların mal varlığının bulunmaması veyahut da adreslerinin saptanamaması hallerinde vergi borcundan dolayı ortak olmayan müdürün veya müdürlerin de sorumlu tutulması mümkündür.

Hukuki açıdan asıl borçlu konumunda olan tüzel kişilikten tahsil edilemeyen kamu alacağının limitet şirketlerde ortaklardan, ortaklardan tahsil edilemeyen alacağı ise kanuni temsilci sıfatına haiz olan müdürlerden aranması gerekmektedir.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 35'inci maddesi uyarınca limitet şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve söz konusu yasa hükümleri çerçevesinde takibe tabi tutulurlar.

Ancak diğer yandan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın mükerrer 35'inci maddesi hükmü gereği olarak "Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakların, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından ... tahsil edilir."

Yasal düzenleme gereği olarak "Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, ... ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler."

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'da limitet şirket ortaklarının sermayedeki paylarına göre mevcut vergi borçlarından sorumlu tutulmasını öngörmüş olmasına karşın sorumlu sıfatıyla aranacak vergi tahsil edilemeyen miktardır.

Limitet şirket müdürleri, bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece şirket vergi borçlarından dolayı AATUH Yasa hükümleri çerçevesinde sorumlu olmaktadır. Bu şekilde kanuni temsilci sıfatıyla ödenen vergiler, rücu yoluyla ortaklara yansıtılabilmektedir.

Kaynak : Dünya Gazetesi

Kolay gele...
 
Üst