Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?

Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
Yabancı dil eğitim ücretinin Gelir Vergisi Beyannamesinde indirilip indirilmeyeceği hk.
Tarih 23/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-57-32
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-57-32

23/02/2012

Konu

:

Yabancı dil eğitim ücretinin Gelir Vergisi Beyannamesinde indirilip indirilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2005 yılından itibaren serbest meslek kazancından dolayı gelir vergisi mükellefi olduğunuz, mesleğinizi icra ettiğiniz coğrafi konum gereği gün geçtikçe yabancı müşteri sayısının artış gösterdiği, bununla doğru orantılı olarak önceden profesyonel kişilerden destek alarak yürütmeye çalıştığınız, müşteri-meslektaş ilişkisi aktif yabancı müşterilerin istekleriyle yürüyemez hale geldiği, müşterilerin ingilizce bilen meslek mensuplarını tercih eder hale geldiği, yabancı müşteri sayısının gün geçtikçe artması ve bunların kendi hesapları ile ilgili bir aracı olmaksızın meslek mensubu ile soru cevap şeklinde çalışmak istemeleri sebebiyle yabancı dil öğrenmenizin müşterileri kaybetmemeniz açısından zorunlu hale geldiği belirterek, işinizi ifa ederken öğrenmeniz zorunlu hale gelen yabancı dil eğitim ücretini gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp yapmayacağınız hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Serbest Meslek Kazancının Tarifi" başlıklı 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek mesleki giderler bentler halinde sayılmıştır.

Yabancı dil eğitim harcamaları, 68 inci maddede sayılan mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler arasında değerlendirilmemektedir.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinde;

"Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

......

2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, mali müşavirlik hizmetleri faaliyetlerinizden elde ettiğiniz serbest meslek kazancı dolayısıyla vereceğiniz Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilecek gelirden, ilgili yıl içinde yaptığınız yabancı dil kursu eğitim harcamasını Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst