zirve

Mevsimlik Sözleşmeler

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
MEVSİMLİK SÖZLEŞMELER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ BULABİLECEĞİMİZ( HANGİ TĞR İŞLERİ KAPSAR, ŞARTLARI İHBAR KIDEM , SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ VS.) KAPSAMLI BİR SİTE VARMI. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Tarih : 22.02.2001

Esas No : 2000/ 18588

Karar No : 2001/ 3147

Belirli süreli hizmet akitlerinde ihbar tazminatına hükmedilemeyeceği gibi; bu tür hizmet akitlerinin süresi sonunda kendiliğinden son bulması durumunda da kıdem tazminatına hak kazanılamaz.

İstemin özeti: Davacı,ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.


Yeni İş Yasası Madde 12
MADDE 12 - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz....

Yeni İş Yasası Madde 12

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları

MADDE 12 - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır.
Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır.


GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER:

-Belirli süreli iş akdiyle belirsiz süreli iş akdinin kural olarak farklı olamayacağı hükmü getirilmiştir.

-Belirli süreli iş akdine örnek olarak sporcularla yapılan, bir yazılım geliştirilmesi için yazılım
uzmanıyla yapılan, ya da mevsimlik işçilerle yapılan sözleşmeler gösterilebilir. Eğitim, hasta
bakmak, bilimsel bir çalışmayı sonuçlandırmak gibi örnekler çoğaltılabilir.

-Belirli süreli iş sözleşmesinde ücret ve diğer bölünebilir haklar belirsiz süreli emsal işçininkinden
farklı olamaz. Ancak çalışma süresine orantılı olarak ödenir.

-Bölünemeyen haklar ise emsal işçiye uygulanacağı gibi uygulanır.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, işyerinde mevsimlik işçi olarak çalıştığını iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur. Davalı ise davacının belirli süreli hizmet akitlerine dayalı olarak çalıştığını savunmuştur. Mahkeme davacının isteği doğrultusunda karar vermiştir.

Sağlıklı bir sonuca varabilmek için öncelikle taraflar arasındaki iş ilişkisinin ne tür bir hizmet akdine dayandığının açıklığa kavuşturulması gerekir.

Mevsimlik işler genellikle iklim koşullarına bağlı olarak senenin belli aylarında çalışmayı ve diğer aylarında da çalışmamayı gerektiren belirsiz süreli işlerdendir. Dosya arasında mevcut taraflar arasında imzalar 12.06.1999-29.11.1996, 11.08.1997- 19.10.1997 ve 03.06.1998-27.10.1998 tarihleri arasını kapsayan sözleşmeler incelendiğinde, bunların belirli süreli hizmet akitleri olduğu ve davacının da bu sözleşmelere göre çalıştığı görülmektedir. Ayrıca davacı tarafından imzalanan ibranamelerin içeriğinden de bu sözleşmelerin bitim tarihlerinde taraflarca tekrar uzatılmayıp iş ilişkisinin son bulduğu anlaşılmaktadır.

Her ne kadar davacı tanıkları davacının mevsimlik işçi olarak çalıştığını davacının yeni sezonda müracaatına rağmen işe alınmadığını söylemişlerse de, az önce belirtilen ve davacının açıkça itiraz etmediği bu yazılı belgeler karşısında tanık beyanlara itibar edilemez.

1475 sayılı İş Kanunu' nda hangi hallerde ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanılacağını hükme bağlanmıştır. Belirli süreli hizmet akitlerinde ihbar tazminatına hükmedilemeyeceği gibi; bu tür hizmet akitlerinin süresi sonunda kendiliğinden son bulması durumunda da davacı kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Bu olgular karşısında davanın reddi gerekirken mahkemenin yanlış değerlendirme sonucu ihbar ve kıdem tazminatına hükmetmesi hatalıdır. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, oybirliğiyle karar verildi.


Ayrıca www.iskur.gov.tr/mydocu/elkitabi/son2/tarim_sektoru.htm adresine de ulaşabilirsin.


Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
24
sezonluk sözleşme

SEZONLUK İŞ SÖZLEŞMESİ

1. 1. İŞVEREN ADI VE SOYADI
2. 2. İŞÇİNİN Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri ve Yılı
İkametgah Adresi

3. 3. YAPILACAK İŞ
4. 4. İŞVERENİN ADRESİ
5. 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Başlangıç : / /200
Bitiş : İşyerinin Yaz Sezonu Sonu

6. 6. ÖZEL ŞARTLAR6.1) İşçi; işyerinde çalışan diğer bütün işçilerin uymaya mecbur olduğu çalışma şartlarına, iş disiplini ve işçi sağlığı kurallarına ve tedbirlerine uymayı kabul eder.6.2) İşçi; işverence çıkartılmış ve çıkartılacak yönetmelik, genelge, sirküler ve talimat hükümlerine uymayı taahhüt eder.6.3) İşçi; işveren veya vekilinin vereceği işe ilişkin talimat ve emirleri eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.6.4) İşveren; işçiyi, ücretinde değişiklik yapmada kendisine ait aynı il hudutları dahilinde (veya diğer bir İl’de kurulu) herhangi bir başka iş veya işyerine tayin ve nakil etmekle serbesttir. Geçici görevle İl dışında görevlendirilmelerde işçinin yol parası, yatma ve yeme-içme ücreti işverence ayrıca ödenir.6.5) İşverence istenen hallerde 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süre dahilinde ve İş Kanunu’nda belirtilen % 50 zamlı ücret ödenmek kaydıyla; işçi, fazla mesai yapmayı kabul eder. Zorunlu nedenlerle yapılacak fazla mesailerde işçi yine İş Kanunu’nda belirtilen % 50 zamlı ücret ödenerek çalışmayı kabul eder.6.6) İşverenin talebi halinde işçi genel tatil ve bayram günlerinde çalışmayı kabul eder.6.7) Bu sözleşme süresince işveren, işçiyi başka işyerinde sürekli veya aralıklı olarak çalıştırmakta veya işyerini değiştirmekte serbesttir.6.8) İşveren, herhangi bir ücret değişikliği yapmaksızın işçinin işinin türünü değiştirmekte serbesttir.6.9) İşçi, İşverenin yazılı iznini almadan, iş saatleri içinde yada dışında başka bir işyerinde çalışamaz. Böyle bir olayın varlığının tespiti halinde İşveren bildirimsiz fesih hakkına sahiptir.6.10) İşveren, işçinin haftalık ve kanuni çalışma süresini günlere bölmekte; işe başlama, dinlenme ve işin sona erme zamanlarını değiştirmekte, kanuni hükümler çerçevesinde serbesttir.6.11) İşveren, işçinin kendi tedbirsizlik ve kusuru ile, kendisine emanet edilen demirbaş ve diğer makine, alet, edevat ya da üçüncü kişilere vermesi halinde, bu zarar ve ziyanı işçiden talep etmek hakkını saklı tutar.6.12) İşverenin istemesi halinde; işçi vardiyalı çalışmayı kabul eder.6.13) İşçi, işverenin göstereceği her türlü işte çalışmayı kabul eder.6.14) Deneme süresi; işçinin işe başladığı tarihten itibaren 2 aydır.6.15) Taraflar, deneme süresi içerisinde bir neden göstermeksizin, bu sürenin bitiminden sonra ise İş Kanunu’nda belirtilen haller ile bu sözleşme hükümlerine uymaması halinde bildirimsiz erken fesih haklarını her zaman kullanabilirler.6.16) Sözleşmenin bitim tarihi işyerinin yaz sezonu sonudur. Yaz sezonu sonu tarihi işverence turizm sezonunun durumuna göre tespit edilir. İşçi bu tarihi kabul eder ve itiraz hakkı yoktur. 6.17) İşbu sözleşme akdinde yer almayan hususların hallinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
7. 7. ÜCRET VE ÖDEME Bu sözleşme gereği işçiye ödenecek ücret brüt / net ....................................................-YTL /Ay dır. Ödemeler; takip eden ayın en geç 5’ine kadar yapılır.
8. 8. İHTİLAF Bu sözleşmenin uygulamasından doğan itilaflarda ................................................. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetilidir.
9. 9. SÖZLEŞME TARİHİ / /200

İŞVEREN
 

Benzer konular

Üst