Milli Eğitime bağlı Kreş KDV oranı nedir?

Üyelik
16 Eyl 2009
Mesajlar
1
Merhabalar;
Milli eğitime bağlı 3-6 yas cocukları için olan özel kreşlerdeki kdv oranı nedir?
Teşekkürler.
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: Milli Eğitime bağlı Kreş KDV oranı nedir?

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH : 19.11.2001
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.17.5607
KONU : Özel rehabilitasyon merkezleri, kreş ve huzurevlerinde uygulanan KDV oranı hk.
.........................................

İlgi yazınızda, 2828 sayılı yasaya dayanarak hazırlanan yönetmelikler uyarınca Müdürlüğünüze bağlı faaliyet gösteren .................?nden yararlanan bireylere kesilen faturalardaki KDV oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,katma değer vergisine tabidir.

Aynı Kanunun 4. maddesinde hizmet, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, birşeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilen teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

Kanunun 20. maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahı teşkil eden bedelin her ne suretle olursa olsun alınan veya borçlanılan para, mal, diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği, belirtilmiştir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 17. maddesinin 1. fıkrasında sayılan (genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar) kurum ve kuruluşların aynı maddenin 2/a bendinde sayılan (hastane, nekahethane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri ) kurum ve kuruluşları işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Kanunun 17/2-b maddesinde ise, kamu menfaatine yararlı derneklere bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisine tabi olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Kanunun 19/1. maddesinde diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu kanuna hüküm eklemek veya kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Benzer konuda Bakanlık Makamından alınan 04.10.2001 tarih ve 52569 sayılı yazıda;

? Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanununun 28.nci maddesinin Bakanlar Kurulu?na verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 92/3896 sayılı Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 6. sırası uyarınca ? Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili Bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri %8 oranında katma değer vergisine tabidir.

Benzer bir konuda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden alınan 06/08/2001 tarih ve 57412 sayılı yazıda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden (SHÇEK) açılış izni alarak etkinlikte bulunan özel rehabilitasyon merkezlerinin 625 sayılı Kanuna tabi bulunmadığı, ancak özel rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetlerin, kreş ve gündüz bakım evlerinde verilen hizmetlerle aynı nitelikte olduğu ve bu merkezlerin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Kanununun 9.ncu maddesince açılış izni almaları gerektiği,

Milli Eğitim Bakanlığı dışında SHÇEK tarafından verilen özel rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetlerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında verilen hizmetlerle aynı nitelikte olduğu kaydedilerek SHÇEK?den kuruluş izni alan özel rehabilitasyonların da 625 sayılı Kanun kapsamında değerlendirileceğinin mümkün olacağı, belirtilmektedir.

Ayrıca, SHÇEK tarafından açılış izni verilen kreş ve gündüz bakımevleri; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Kanununun 9/c-g, 34 ve 35.nci maddeleri uyarınca hazırlanan 26.12.1983 tarih ve 18263 sayılı ?Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik?e uygun olarak Genel Müdürlüğün denetim ve gözetimi altında eğitim, öğretim ve bakım faaliyetinde bulunan özel okullardır.

Bu açıklamalar gereğince, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden izin alarak faaliyet gösteren kreş ve gündüz bakımevlerinde 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen kapsamda eğitim, öğretim ve bakım hizmeti verildiğinden adı geçen kurumdan alınan izin çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin 92/3896 sayılı Kararname eki II sayılı liste kapsamında değerlendirilmesi ve %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.?denilmektedir.

Öte yandan, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu?nun 3. maddesinin 4. bendinde, ? Huzurevleri?; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşları olarak tanımlanmaktadır.

Aynı Kanunun Açılış İzni ve Standartlar, bölümünün 34.ncü maddesinde,

? Kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince bu kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarının kurulmasına, teşvik edilmesine ve açılış izinlerinin verilmesine, varsa ücret tarifelerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile bu kuruluşların hizmet ve personel standartları bir yönetmelikle düzenlenir.

Sosyal hizmet kuruluşlarını kuranlar ve işletenler bu yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.?denilmektedir.

Buna göre, müdürlüğünüze bağlı olarak faaliyet gösteren ..........?ndeki hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ......... ve ...........?ndeki hizmetler ise genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
-----------------

tebliğ çok eski ama değiştiğine dair yeni birşey bulamadım
 
Üst