Mükellefiyet Tescilinden Önce Alınan Kamyona Ait KDV'nin İnd.

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
TARİH : 26.01.2005
SAYI : B.07.4.DEF.0.16.12-300.05/
KONU : Mükellefiyet tescilinden önce alınan kamyona ait
KDV?nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.Sayın : .................................
BURSA

İlgi : ............. tarih ve ........... kayıt sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, nakliyecilik faaliyetinde kullanmak amacıyla 21.12.2004 tarih ve ....... no.lu fatura ile ...... Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ........ vergi numaralı mükellefi ....... Otomotiv San.Tic.A.Ş?den 2005 model Ford Cargo marka kamyon satın aldığınız ancak kasasız( şase) olarak teslim edilen kamyonunun kasasının yapımının 2004 yılında tamamlanamadığı ve buna bağlı olarak da aracın tescili ve mükellefiyet başlangıç tarihinizin 2005 yılına sarktığından bahisle, söz konusu kamyonun alışında ödediğiniz katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağının bildirilmesi istenilmektedir.
Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 29?uncu maddesinin l?inci fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirebilecekleri, aynı maddenin 3?ncü fıkrasında da; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği, hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanun?un 34?ncü maddesinin 1?nci fıkrasında; ?Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.? hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 219?ncu maddesinin (a) bendinde; muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesinin şart olduğu; bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesinin caiz olmadığı hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce 21.12.2004 tarihli fatura karşılığı satın aldığınız kamyona ait alış belgesinde gösterilen katma değer vergisinin, söz konusu belgenin mükellefiyet tesisinizi müteakip 10 gün içinde yasal defterlerinize kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgilerinize rica ederim.
 
Üst