Narenciye Paketleme İşleminde Muhasebe

Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
merhaba arkadaşlar narenciye paketleme işi yapan bir firmam var bu ay fason paketleme işi yaptığını ve 8.000 ytl lik bir fatura keseceğini söyledi benim sorum ilk defa başıma geldiği için soruyorum bkeseceğimiz fason paketleme işinde kdv oranı kaç olacak tevkifat uygulanacak mı
uygulanacaksa faturayı nasıl keseceğiz İVEDİ cevap bekliyorum şimdiden teşekkür ediyorum
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Narenciye Paketleme İşleminde Muhasebe

SN.oguzrahmi

Fason paketleme dediğiniz iş bildiğimiz paketleme hizmeti ise, işin başına fason kelimesi eklendi diye tevkifat olmaz diye düşünüyorum.Hangi işlerden ve hizmetlerden tevkifat yapılacağı kanunlarla belirlenmiş olup, paketleme işini ben ilk defa duyuyorum.Eğer paketleme yi yapmak için başka firmalardan işgücü temin ettiyseniz ?işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulaması?
vardır.

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümünde düzenlenen işgücü temini hizmetlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklayıcı örnek aşağıdadır.

Örnek 1:İmalatçı (A) firması, üretim faaliyetinde çalıştırmak üzere (B) firmasından, ürünlerin ambalajlama işlerinde çalıştırmak üzere (C) firmasından eleman temin etmiştir. (B) ve (C) firmalarından yapılan bu eleman tedariki işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan tevkifata tabi olacaktır.Örnek 2:(A) firması, ürünlerinin pazarlama ve tanıtımını, müşteri ile birebir temas kuran elemanlar aracılığıyla yapmaktadır. Firma bu işi;- kendisiyle ücret akdi bulunan,

- kişisel başvuruları üzerine anlaşmaya varılan,

- (B) firmasından temin edilen,elemanlar aracılığıyla yürütmektedir.

İlk iki gruba giren elemanlar bakımından tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir. (B) firmasından yapılan eleman temini işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan yani elemanların sevk, idare ve kontrolü fiilen (A) firmasında bulunduğundan tevkifat kapsamında işlem yapılacaktır.Örnek 3:(A) firması, işyeri merkezinin farklı bir binaya taşınması için (B) firması ile anlaşma yapmış, (B) firması taşıma işini 6 eleman kullanarak sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmiştir.Bu işlemde işgücü temin hizmeti değil taşıma hizmeti alınması söz konusu olduğundan tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak (B) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları (C) firmasından temin etmişse, taşıma işinde kullanılacak elemanların sevk ve idaresi (B) firmasında olduğundan söz konusu elemanların (C) firmasından temini tevkifata tabi olacaktır.Örnek 4:(A) bankası ile mali müşavirlik hizmeti sunmak üzere anlaşması bulunan (B) mali müşavirlik işletmesinin bazı elemanları, belirli dönemlerde kayıtlarını tutmak üzere (A) bankasının mekânlarında çalışmaktadır. Eleman tahsisi şeklindeki bu hizmet, mali müşavirlik hizmetinin tamamlayıcısı olarak sunuluyor ve bedeli de mali müşavirlik bedeli içinde tahsil ediliyorsa tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak muhasebe kayıtlarının tutulması işini yapan elemanlar, 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen meslekî hizmetlere ilişkin anlaşma bulunmayan herhangi bir firmadan temin ediliyorsa tevkifat uygulanacaktır.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Narenciye Paketleme İşleminde Muhasebe

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

TARİH : 11.02.2006
SAYI : B.07.1.GİB.4.16.16-02-300-06-

KONU : Temizlik, tamir-bakım ve onarım, ambalajlama ve paketleme hizmetlerinin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı hk.??? TEMİZLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

. ???? BURSA

İlgi : ?????.. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizce verilen temizlik, tamir-bakım ve onarım, ambalaj lama ve paketleme hizmetlerinin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 9?ncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A12) bölümünde Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar;

-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

-Döner sermayeli kuruluşlar,

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

-Bankalar ve özel finans kurumları,

-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar

-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

olarak belirlenmiş, 3?ncü bölümünde ise tevkifat uygulanacak işlemler arasında ?Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri? ile ?Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri?nede yer verilmiştir.

03.07.2005 tarih ve 25864 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 95 Seri No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.1 bölümü ile tevkifat yapacak kuruluşlar arasına, hisse senetleri Istanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler dahil edilerek, bunların yalnızca yapım işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis hizmetlerine ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacakları belirtilmiş, aynı Tebliğin 5.2 bölümünde ise; Hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan; 18.11.2005 tarih ve 25997 Resmi Gazete?de yayımlanan 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin 5.1. ?İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması? başlıklı bölümünde; ?Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90?ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır.

Tevkifat kapsamına alınan bu işlem nedeniyle iadesi gereken katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

Teminat karşılığı iade almak isteyenlerin iade talep dilekçesi ile birlikte işgücü hizmeti dolayısıyla düzenleyecekleri faturaların onaylı listesi ile iade talep ettikleri döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesini ve banka teminat mektubunu vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Nakden veya mahsuben iade talepleri beyannamenin verilip dilekçe ve ekleri ile banka teminat mektubunun vergi dairesine ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır.? şeklinde açıklama yapılmıştır.

Diğer taraftan; 31.12.2005 tarih ve 26040 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin 2. ?İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması? başlıklı bölümünde, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümünde düzenlenen işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulamasının kapsamı konusunda açıklamalar yapılmış olup, Tebliğin (2.1) bölümünde; ?İşgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin de dahil edilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında %90 oranında tevkifat uygulanacaktır.?

(2.2) bölümünde de; ?Sözü edilen düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı tabiidir.? açıklamaları yer almaktadır.

Öte yandan Tebliğin (2.2) bölümünde verilen 1 numaralı örnekte de belirtildiği üzere, işletmede üretilen malların ambalajlanmasında kullanılmak üzere alt işverenlerden yapılan elaman tedariki, ?işgücü temin hizmeti? mahiyetindedir.

Buna göre; şirketinizce verilen ambalaj lama ve paketleme hizmetlerine ilişkin olarak ?işgücü temin hizmeti? nedeniyle düzenlenecek faturalarda gösterilen bedel üzerinden %90 oranında katma değer vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Dilekçenizde ayrıca belirtilen diğer hizmetlerin de üretim faaliyeti ile doğrudan bağlantısı olup olmamasına bakılmaksızın bordronuzda kayıtlı bulunan elemanlarca; doğrudan hizmet vermiş olduğunuz kişi/kurumların belirleyeceği zamanda ve görev yerlerinde ve yine bunların sevk, idare ve kontrolü altında hizmetlerini ifa etmek üzere çalıştırılması halinde 96 Seri No.lu Tebliğe göre işgücü hizmeti kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Ancak, 91 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde sayılan kurum ve kuruluşlara bu kapsamda vereceğiniz temizlik hizmetleri dolayısıyla tarafınıza yapılacak ödemelerden 2/3, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara verilecek tadil, bakım ve onarım hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerden ise 1/3 oranında katma değer vergisi tevkifatı yapılması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
Ynt: Narenciye Paketleme İşleminde Muhasebe

verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim başar03 faydalı oldu.
 

Benzer konular

Üst