Özelgelerle Ba - Bs

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELGESİ
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi
Sayı: B.07.1.GİB.4.16.17.02.VUK-07-33/1252
...
İlgide kayıtlı dilekçenizde, akaryakıt istasyonlarının miktarı ne olursa olsun yaptıkları
kayıtlı akaryakıt satışlarına ait ödeme kaydedici cihaz fişlerinde alıcı bilgisi olarak sadece
araçların plaka bilgilerinin yer aldığı, Ba ve Bs formlarının düzenlenmesi esnasında aynı plakaya bir yıl içerisinde 30.000,00- YTL 'nin üzerinde akaryakıt satılması halinde söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Ba ve Bs formlarına yazılması gerekip gerekmediği hususunda bilgi talep edilmiştir
Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını ''Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)'' ile; mal ve hizmet satışlarını ise ''Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)'' ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir .
Öte yandan, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili 58 Seri No' lu Genel Tebliğ ile akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması mecburiyeti getirilmiştir .
Konuya ilişkin olarak yayımlanan 68 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili Genel Tebliğin 1 'inci bölümünde, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, (üzerinde ''TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK'' ibaresi bulunanlar hariç) fatura düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi ''fatura yerine geçen belge'' olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür.
Buna göre; akaryakıt satışları karşılığında, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici
cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerde, akaryakıt verilen taşıtın
plaka numarası dışında müşterinin adı veya unvanına ilişkin bilgiler bulunmadığından (taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille) akaryakıt satışları hariç) bu satışların Bs bildirim formuna konu edilmemesi,
Ancak, söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişlerinde akaryakıt satışı yapan mükelleflere
ilişkin Ba bildirim formlarına yazılması gereken bilgiler bulunduğundan, bilanço esasına
göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan yapmış oldukları 30.000,00- YTL
ve üzerindeki akaryakıt alımlarını Ba bildirim formu ile bildirmeleri gerekmektedir .
Bilgi edinilmesini rica ederim.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi
Sayı: B.07.1.GİB.4.16.17.02.VUK-08-47/2436

...
İlgide kayıtlı dilekçenizden; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz ve 381 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca verilen Ba ve Bs formalarının doldurulmasına ilişkin olarak;
-Söz konusu formlarda, mal ve hizmet alım-satım satımlarına ilişkin KDV hariç tutarların yazılması gerektiği belirtildiğinden ?KDV Dahil? olarak düzenlenen faturalardaki katma değer vergilerinin hesaplama yapılması suretiyle ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağı,
-Bir kısım belgelerde yer alan özel iletişim vergisi (telefon faturaları), özel tüketim vergisi
(beyaz eşya), çevre temizlik vergisi (su faturası), TRT payı (Elektrik Faturası) gibi ödemelerin mal ve hizmet bedellerine dahil edilerek Ba ve Bs formalarında gösterilip gösterilmeyeceği, hususlarında tereddüde düşüldüğünden bahisle Başkanlığımızdan bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.
Bilindiği gibi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun; 20'nci maddesinin 1'inci fıkrasında; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, aynı maddenin 4 'üncü fıkrasında; belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği, 34'üncü maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,
Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı, 53'üncü maddesinde de; bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade
edeceği, hükme bağlanmıştır.
Öte yandan; konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 'nde perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin işlemlerine ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi ayrıca gösterilmeyeceği, bedel, vergi dahil tek tutar olarak gösterileceği, ancak belgede ''KDV DAHİLDİR'' iba-
reli bir şerh bulunacağı, toptan satış yapan mükellefler ile imalat işi ile uğraşanların toptan satışlarında, katma değer vergisinin fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesinin
mecburi olduğu; ancak tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekillerine
tabi mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmeyeceği vergi dahil tek tutar olarak gösterileceği ve verginin iç yüzde oranı uygulamak suretiyle hesaplanıp indirim konusu yapılabileceği açıklamalarına yer verilmiştir.
İncelenmesinden de anlaşılacağı üzere; söz konusu genel tebliğde, tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekillerine tabi mal ve hizmetlere ait düzenlenecek olan
fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmeyeceği, vergi dahil tek
tutar olarak gösterileceği ve verginin de iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanıp
indirim konusu yapılabileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, 1990/4 No.lu KDV İç Genelgesinde açıklandığı üzere, işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin hadde ulaşmayan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
perakende satış fişi veya yazarkasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla genel hükümler çerçevesinde indirim konusu
yapılabilecektir.
Buna göre, yukarıda belirlenenler dışında yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Buna rağmen belge üzerinde katma değer vergisini ayrıca gösterme
mecburiyeti bulunan mükelleflerce yapılan mal teslimi yada hizmet ifasına ilişkin düzenlenen vesikalarda KDV'nin dahil olarak gösterilmiş olması durumunda, düzenlenen belge üzerinde KDV'sinin iç yüzde uygulanması suretiyle tespit edilmesi söz konusu olmayıp, belge üzerinde dahil olarak ifade edilen verginin gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmasının gerekeceği tabiidir.
Öte yandan, Ba ve Bs bildirim formlarının bildirilmesinde uygulan ancak usul ve esaslar
ile bildirim hadleri 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
Bu tebliğe göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 8.000,00 YTL ve
üzerindeki mal ve/veya hizmet alımları ''Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu
(Form Ba) ile 8.000,00YTL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise ''Mal ve Hizmet
Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirilecektir. Limitin altında kalan alış ve
satış bedelleri ise ''Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı'' bölümüne yazılacaktır.
Diğer taraftan aynı tebliğde, bildirim formlarının özel tüketim vergisinin dahil olarak
doldurulacağı diğer bir ifade ile bildirim formlarını doldurulurken özel tüketim vergisinin
ayrıştırılmayacağı, alış ve satışların özel tüketim vergisi dahil tutarları ile gösterileceği belirtilmiştir.
Yine aynı tebliğde elektrik, su, doğalgaz gibi bir hizmet teslimlerinin bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden farkının bulunmadığı belirtilmiştir.
Buna göre, mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin Ba ve Bs bildirim
formlarının doldurulmasında sadece KDV hariç tutarlar dikkate alınacak olup, bildirim
formları düzenlenirken özel iletişim vergisi, özel tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi ve
TRT payı tutarları ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar söz konusu vergiler dahil tutarlarıyla
gösterilecektir. Mal -ve hizmet alım satımlarında KDV'sinin ayrıca gösterilmesi gerektiği
halde KDV dahil olarak faturaların düzenlenmesi durumunda ise; KDV hariç tutarlar iç
yüzde ile belirlenerek ve bu tutarlar dikkate alınarak söz konusu bilgi formları doldurulacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Özelgelerle Ba - Bs

 

Benzer konular

Üst