Özelgelerle - KV İstisnalar

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi

1. Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 26.1.2008 tarih ve 239 sayılı özelgesi;
"KVK'nın 5/3. maddesinde, iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararların, istisna dışı kurum kazancından indirilemeyeceği kabul edilmiştir. Bununla berber, taşınmaz ve iştirak hisseleri satışından elde edilen kazançlar,
anılan Kanunun 5/1e maddesinde belirtilen şartlara riayet edilmesi şartı ile kurumlar vergisinden istisna edilmiş ise de söz konusu kıymetlerin satışından zarar doğması halinde istisna kapsamında bir kazançtan söz edilemeyecektir. Bu açıklamalar gereğince, şirket aktifine kayıtlı taşınmazın satışı nedeniyle oluşan zararın kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilmesi mümkündür."
_________________________________________________
[size=10pt]2. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 10.7.2007 tarih ve 1731 sayılı özelgesi;
"KVK'nın 5/3 maddesinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların ve iştirak hisselerinin ve aynı süre ile sahip oldukları kurucu senetlerin, intifa senetlerinin ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. Bu istisna dar mükellef kurumlar da dahil olmak üzere tüm kurumlara tanınmış bir istisna olmakla beraber, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz satış ve kiralanması olan kurumların
bu amaç ile iktisap etmiş oldukları ve elde bulundurdukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazancın istisnaya konu edilmesi mümkün değildir. Ancak, söz konusu kurumların faaliyetlerini yürütmek için kendi kullanımlarına tahsis etmiş oldukları taşınmazların satışından elde etmiş oldukları kazancı kurumlar vergisinden istisna etmeleri mümkündür. Bu hüküm ve açıklamalar gereğince, bina inşaat, taahhüt ve dekorasyon faaliyeti ile iştigal eden şirketin iki yıldan uzun süreden bu yana aktifinde bulunan ve satma amacı taşımaksızın faaliyetlerinin yürütülmesine
tahsis etmiş olduğu gayrimenkulün satışından elde etmiş olduğu kazancın %75'lik kısmı,
maddede öngörülen diğer şartlara uymak suretiyle kurumlar vergisinden istisnadır."
_________________________________________________
[size=10pt]3. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 10.10.2007 tarih ve 20611 sayılı Özelgesi;
"KVK'nın 5/1e maddesi düzenlemesi gereğince, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti
ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin
satılmasından elde edilen kazançların satışından elde etmiş oldukları kazancın kurumlar
vergisi istinasına konu edilmesi mümkün değildir. Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin Tebliğde belirtildiği gibi, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği ortaklık payları söz konusu maddedeki şartları da taşımak kaydıyla istisna uygulamasına konu olabilecektir. Bu hüküm ve açıklamalar gereğince, menkul kıymet ticareti ile uğraşan bir şirketin yüzde 99,99 hissesine sahip olduğu ve hisseleri iki yıldan fazla aktifinizde kayıtlı bulunan bağlı ortaklığının hisselerinin satışından elde edilecek kazancın söz konusu
şirketin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edinilmiş olmasından dolayı istisnadan faydalandırılması mümkündür."
_________________________________________________
[size=10pt]4. BMVD Başkanlığı'nın 25.1.2008 tarih ve 2337 sayılı Özelgesi;
"KVK'nın 5/1ç maddesinde, anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmı (emisyon primleri) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Maddenin 3. fıkrasında ise, iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların vergiden istisna kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm ve açıklamalar gereğince, banka tarafından sermaye artışı sırasında çıkarılan payların itibari değeri üzerinde bir bedelle satılması halinde, elde edilen emisyon priminin kurumlar vergisinden istisna olması sebebiyle, halka arz nedeniyle oluşan menkul kıymet ihraç giderlerinin, sadece söz konusu istisna kazanç tutarının tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkündür, bankanın kurumlar vergisine tabi diğer azançlarından indirilmesi ise mümkün değildir."
_________________________________________________
[size=10pt]5. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 28.11.2007 tarih ve 3390 sayılı özelgesi;
"KVK'nın 5/1h maddesinde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik
hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar
kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Bu hükme göre söz konusu istisnadan yararlanabilmek için, söz konusu işin bizzat ilgili kurum tarafından yapılmış olması gerekir. Bu sebeple, kurumun sahip olduğu iş makinelerini yurt dışında inşaat ve altyapı işi yapan başka bir firmaya, yurt dışında kullanılmak üzere kiralamasından elde etmiş olduğu kazancın kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir."
 

Benzer konular

Üst