Serbest Meslek Erbabının Kiraya Verdiği Taşınmaz

Üyelik
29 Haz 2005
Mesajlar
292
Üstadlarım İyi Çalışmalar
Bir Konuda Fikrinizi Almak İstiyorum

Bir Mükellefimiz Serbest Meslek Erbabı Olarak Faaliyetine Devam Etmekte
Kullanmakta Olduğu İşyeri Kendine Ait
Bu Yerin Bir Odasını Başka Bir Şirkete Kiralayacak.
Bu Durumda Serbest Meslek Makbuzu Kesecek
Keseceği Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Uygulanmayacağını Düşünüyorum, Sadece KDV Tahsil Edeceğini Düşünüyorum. Siz Ne Dersiniz Bu Konuda Biraz Tereddütte Kaldım ?
Şimdiden Teşekkürler, Saygılarımla
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Serbest Meslek Erbabının Kiraya Verdiği Taşınmaz

Fikrinize paralel olarak kiralama işi serbest meslek faaliyeti olmadığından serbest meslek stopajı olmayacağını düşünüyorum..

Ancak keseceği makbuzda kira stopajı uygulaması gerekip gerekmediğini araştırmanızda fayda var.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Meslek Erbabının Kiraya Verdiği Taşınmaz

GVK 70'te mal ve haklar ticari veya zirai işletmeye dahil olursa bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

Ancak serbest meslek faaliyetinin icrasında kullanılan işyerinden elde edilen irat serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmemelidir. Yani ticari faaliyette kullandığı işyerini kiraya verseydi, elde edilene irad ticari kazanç sayılacaktı. Serbest meslek faaliyetinde böyle bir durum söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bu irat için serbest meslek makbuzu kesilmemelidir.

Nitekim VUK'un 236'ıncı maddesinde serbest meslek makbuzunun mesleki faaliyete ilişkin tahsilatlar için düzenleneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla kira için serbest m.m düzenlenmez.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Serbest Meslek Erbabının Kiraya Verdiği Taşınmaz

Bence Makbuz düzenlemeyecek ama ödeyen banka yolu ile ödeyecek stopaj kesintisi yapacak ve smmm de senelik gelir vergisi beyannamesinde beyan edecek

İyi Çalışmalar
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Meslek Erbabının Kiraya Verdiği Taşınmaz

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-94/5
Konu : Kiralanan iş yerinin bir kısmının başka bir avukata kiralanmasında vergileme hak.
Fatih - İstanbul
İlgi ?.12.2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde?. Vergi Dairesi Müdürlüğünün? vergi numarasında kayıtlı mükellefi olarak avukatlık faaliyeti iştigal ettiğinizi, avukatlık faaliyetiniz için kiralamış olduğunuz ofisinizin bir bölümünü avukat arkadaşınıza kiraladığınızı belirterek tarafınıza yapılan kira ödemelerinin vergilendirilmesi hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 65. maddesinin birinci fıkrasında her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiş, Kanunun 67. maddesiyle de serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu hüküm altına alınmıştır.Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu?nun 70. maddesinde;

?Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

?

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;

?

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.

?? hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 94.maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş maddenin 5/a bendiyle Kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler üzerinden % 22 (2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren %20) oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış, Kanunun 98. maddesinde 94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları belirtilmektedir.

Öte yandan Aynı Kanunun 86/1.c maddesinde vergiye tâbi gelir toplamının [Maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiş bu tutar 2007 yılı için 19.000 YTL ve 2008 yılı gelirleri için 19.800 YTL olarak tespit edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunmaması halinde kiralamış olduğunuz işyeri (ofis) için yapacağınız kira ödemeleri üzerinden sorumlu sıfatıyla Gelir Vergisi Kanunu?nun 94/5. maddesi uyarınca tevkifat yapmanız ve yapılan bu tevkifatları da Kanunu?nun 98. maddesi uyarınca muhtasar beyanname ile beyan etmeniz gerekmektedir.

Ayrıca kiralamış olduğunuz ofisin bir bölümünü avukat bir arkadaşınıza kiraya vermeniz halinde bu kiralama karşılığı tarafınıza yapılacak ödemelerin serbest meslek kazancınızla ilişkilendirilmeksizin sahsınız adına elde edilmiş gayrımenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi ve serbest meslek erbabı kiracınız tarafından size yapılan bu kira ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu?nun 94/5. maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulması gerekmekte olup söz konusu kira gelirinin de tarafınızdan Kanunun 86. maddesi uyarınca yıllık gelirlerinizin beyanında dikkate alması gerekeceği hususu tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Meslek Erbabının Kiraya Verdiği Taşınmaz

Bu kiralamanın da KDV'ye tabi olmağını düşünüyorum.

KDVK 17/4-d uyarınca iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması KDV'den istisna. Serbest meslek faaliyeti ifasının iktisadi işletme olarak değerlendirilemeyeceğini düşüyorum.

İktisadi işletme kavramı KVK/2 de geçmekte ve ticari sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme kabul edilebileceği belirtilmektedir.

TCK'da ise belli ticarethaneler sayıldıktan sonra ticari şekilde işletilen müessesesilerinde ticari işletme kabul edileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla iktisadi işletmeden söz edebilmek için işin ticari boyutunun olması gerekmektedir. Ancak serbest meslek faaliyetinin temel unsurlarından GVK 65/2'ye göre işin ticari mahiyette olmamasıdır. Ticari mahiyette olmayan işlerin yapıldığı yer iktisadi işletme olarak değerlendirilemez.
 
Üst