sevk irsaliyesi saklamak?!

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
arkadaşlar.sevk irsaliyesi fatura gibi matbaa ya da noter tasdiki zorunlu mu? bir de bunları saklamak zorunlu mu. nakliyat olmuş bitmiş. fatura tamam ama sevk irsaliyesini sonra sonra istenebilir mi.....
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
7
VERGİ USUL KANUNU
İspat Edici Kayıtlar
MADDE 227 - Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.

Defter ve Vesikaları Muhafaza
MADDE 253 - Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vekaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIM HAKKINDA YÖNETMELİK (RESMİ GAZETE TARİHİ: 02.02.1985 RESMİ GAZETE SAYISI: 18654 SAYI: 11855)
Basım ve Dağıtımı Yapılacak Belgelerin Şekil ve Muhtevası
MADDE 7 - Matbaa işletmecilerince, bu Yönetmelik hükümleri gereğince basım ve dağıtımı yapılacak belgelerde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.......

F- Sevk irsaliyesinde:

1. İrsaliyeyi düzenleyenin adı soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası yazılacaktır.
2. İrsaliyenin düzenlenme tarihi, müşterinin, komisyoncunun veya aracının adı soyadı ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasının yazılacağı boş yerler olacak malın nevi ve miktarına ilişkin sutunlar bulunacaktır.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
VUK.

Muhabere Evrakı

Madde 241 - Tüccarların her nev'i ticari muameleleri dolayısıyle yazdıkları ve aldıkları mektuplar (Telgraflar ve hesap hülasaları dahil) muhabere evrakını teşkil eder. Gönderilen ve gelen muhabere evrakının, işlerinin icabına göre dosyada muhafaza edilmesi mecburidir.
herhalde bu emsal bir nokta.....
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
ewet elbette saklanması gerekenb evraklar arasında bulunmaktadır. Muhtevikyatı itibariyle fatura gibidir.
 
Üst