Sigorta Acenteleri Arası Kesılen Prım Ft Kdv Dogururmu?

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
daha önce buna benzer bir soru için hazırladığım cevabı genişleterek yazıyorum.

kdvk 17/4-e Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri kdvden istisnadır.

Banka ve sigorta şirketlerinin (finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç ) her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muamleleri vergisine tabidir. dolaysıyla sigorta şirketlerinin yaptıkları tüm işlemler bsmv konusuna girdiğinden kdv den . tali sigorta acentaları ise sadece yaptıkları sigorta muamelelerine ilişkin işlemler kdvden istisnadır sigorta aracılığı dışındaki işlemleri (diger teslim veya hizmetler örn:demirbaşlarını satışı kdv tabidir.)kdv tabidir.

sigorta şirketlerinin aktifinde bulunan iktisadi varlığı satar veya kiraya verirse, sigortacılık işlemleri dışında bir işlem yapmış olur. Fakat banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları tüm muameleler dolayısıyla aldıkları paralar BSMV kapsamına girmektedir, dolayısıyla KDVK’nın 17/4-e maddesi uyarıca KDV’den istisnadır. sigorta şirketleri hiçbir şekilde KDV mükellefiyeti tesis ettirmezler.

mükelleflerin her türlü mal ve hizmet satışları nedeniyle VUK’un 232. maddesine göre fatura düzenlemeleri zorunluluktur. Bu aktifite kayıtlı bulunan iktisadi kiymetlerin satışında fatura düzenlenmesi gereklidir.
243. no.lu vukgeneltebliğinde a bölümünde, “bankaların her türlü hizmet ifası ve satışları için tebliğde öngörülen ‘DEKONT’ ile işlem yapabileceğini belirtmesine rağmen, Tebliğin B bölümünde sigorta şirketlerinin sadece ‘POLİÇE SATIŞLARI’ nedeniyle poliçe düzenlemeleri ve acentelere ‘KOMİSYON BEDELİ’ ödemeleri için sigorta komisyon gider belgesi düzenlemeleri halinde bu işlemler için ayrıca fatura düzenlemelerine gerek olmadığı,” ifade edilmektedir. sigorta şirketlerinin aktifinde bulunan iktisadi kıymetlerin satışı nedeniyle bu şirketlerce fatura düzenleme durumunu ortadan kaldıran bir hüküm yoktur..
sigorta şirketlerinin ve sigorta acentelerinin (tali acenteler dahil) aktifinde kayıtlı bulunan iktisadi kıymetlerinsatışı nedeniyle fatura düzenlemeleri gerekir.

yani sigorta acentesi ve tali acente aktife kayıtlı a.t.i.k kıymetler için fatura düzenlerler.tali acenteler sigortacılık hizmeti dışında yaptıkları işler için kdv mükellefiyetleri doğar.fakat kdvkanunu 9.mad.istinaden sorumlu sıfatıyla a.t.i.kıymeti satıkları kişi mükellef ise kdv mükellefiyeti tesis etmelerine gerek yoktur.aksi takdirde tali acenta tarafından kdvyi beyan etmek zorunda oldukları için kestikleri faturada kdv hesaplamak zorundadırlar. bu durumda fatura bastırmak zorundasınız.

m.b.’nin 12.04.1992 tarih ve 2601017 sayılı Özelgesi

A) acentelerinin demirbaşlarını satması işlemi BSMV kapsamına girdiğinden KDV’den müstesna olmakta ve (A) acentesinin KDV mükellefiyeti tesis ettirmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle acentenin demirbaş alımı nedeniyle yüklendiği KDV indirim konusu yapılamaz. İndirim konusu yapılamayan bu vergiler Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının izin verdiği ölçülerde gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir.
(B) acenteleri ile prodüktörlerin aktiflerine kayıtlı demirbaşı satması işlemi BSMV kapsamına girmediği için, KDV’ye tabidir. (B) acenteleri ile prodüktörlerin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV’ye tabi işlemi bulunuyorsa demirbaş satışları bu işlemlerle birlikte beyannameye ithal edilir. (B) sigorta acentelerinin sigortacılık faaliyeti dışında başka faaliyetleri yoksa, demirbaş teslimi ile ilgili verginin KDVK’nın 9. maddesi uyarınca alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekir. Bu durumda (B) acenteleri ile prodüktörlerin KDV mükellefiyeti tesis ettirmesine gerek yoktur. Yüklendikleri vergiler ise gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınabilirler. Ancak eğer, (B) acenteleri ile prodüktörlerden demirbaşı satın alan kişiler gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefi değilse, teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV (B) acenteleri ile prodüktörleri tarafından beyan edilecektir. Bu durumda KDV mükellefiyeti tesis ettirilerek devamlı beyanname verilmesi gerekmektedir. Ancak demirbaş tesliminin bünyesine giren KDV, teslim bedeli üzerinden hesaplanacak KDV’den indirilebilecektir.”

celal elibüyük
smmm-ist

aşağıdaki bölüm alıntıdır....................................................................................................
VUK 243 Seri No.lu Tebliği ile “sigorta poliçeleri (zeyilnameler dahil) VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındığından, sigorta şirketlerinin bu poliçeler kapsamında almış olduğu tutarlar için ayrıca FATURA düzenlenmesine gerek olmadığını” belirtmiştir.
Aynı Tebliğ’de, “sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine verilen hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedellerinin, sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek ‘SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ’ne istinaden kayıtlara alınabileceği,” belirtilmiştir. Bu nedenle, Tebliğde “acente ve prodüktörlerin sigorta şirketine sunmuş olduğu sigortacılık hizmetleri nedeniyle tahsil edecekleri komisyon bedelleri için, sigorta şirketince düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesinin yeterli olacağı, bu belgeler için ayrıca FATURA düzenlenmesine gerek olmadığı ve bu belgelerin (tıpkı fatura gibi) hasılat kaydedebileceğini,” belirtilmiştir. Tebliğde Sigorta Komisyon Gider Belgesinin içeriği ve düzenlenme usul ve esasları da ayrıca belirtilmiştir.
246 Seri No.lu VUK Genel Tebliğinde de aynı konu tekrar edilerek, “sigorta ve reasürans brokerleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler nedeniyle sigorta şirketlerince ödenen komisyon bedelleri için sigorta şirketleri tarafından 243 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen ‘Sigorta Komisyon Gider Belgesi’ düzenleyeceklerdir. Brokerler bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek Sigorta Komisyon Gider Belgesine istinaden hasılat kaydedeceklerdir,” denilmiştir
yaklaşım dergisi....
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
anladığım

ben trafik takip işi yapıyom.Takip işlerim için kdv li fatura sigorta poliçeleri için a tipi acentaya fatura klesiyom kdv siz(üzerinede kdv md17 4 e göre muaf yazıyom. Kdv beyannamesindede istisnalar kısmına (örnek 1000 ytl varsa) kesilen fatura o kadar bildiriyom.Yüklenen kdv ye 0 sıfır yazıp veriyom beyannamemi? Herhangi bir yalnışlık yok umarım.
 
Üst