resim

Sirket Ortağının Tel Faturası

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
67
sirket ortağına ait telefon faturası gider olarak işlenebilir mi ? yoksa ilgili fatura şirket adına mı gelmeli gider olarak işlenebilmesi için ?
 
Üyelik
26 Tem 2005
Mesajlar
258
sayın musterak

kullandıgınız telefon iş ile ilgili ise yani şirket için kullanılıyorsa giderleştirebilirsiniz

taner ozturk
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
288
Konum
kuşadası
sayın musterak bırakın şirket ortağını telefon başka kişiye ait olsa dahi şayet işyerinde kullanılıyorsa ve tebligat adresi şirket merkeziniz olursa bu telefon faturasını gider olarak muhasebeleştirebilirsiniz.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
selamlar

ben bazı yanılmıyorsam danıştay kararlarında ev telefonlarının %50 sini gider olarak kullanılabileğini okumuştum.

bilginize..


saygıyla..
 
Üyelik
16 Ağu 2005
Mesajlar
4
eğer fatura adresi şirket adresi ise ve şirket ortaklarından birine ait ise gider yazılır


EMEĞE SAYGILAR :idea:
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
122
Konum
SAMSUN
Merhaba,
Ben bir ilave yapmak isterim. Şirket ortağı adına kayıtlı olan GSM veya Sabit telefon hem işle hem de şirket ortağının özel konuşmaları için kullanılıyorsa bu durumda ne kadarının iş ne kadarının da özel konuşma olduğu bilinemeyeceğinden dolayı yarısının gider olarak dikkate alınması lazım.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
7
Arkadaşlar,
Şirket ortağına ait olan telefon faturalarını şirket kayıtlarına gider olarak alamazsınız. Bu konuda Maliye Bakanlığınca verilmiş bir kaç mukteza var.
Benzer muktezalara bakmak isterseniz www.ist-def.gov.tr adresinden mukteza örneklerini inceleyebilirsiniz
İNDİRİLECEK GİDERLER
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH: 03.03.1997 SIRA: B.07.0.GEL.0.42/4204-7/8293
ÖZÜ: İşletmeye Kayıtlı Olan Özel Araç Telefonları Ve Cep Telefonlarına İlişkin Haberleşme Giderlerinin Ticari Kazancın Ve Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Hk.
ANKARA VALİLİĞİ (Defterdarlık: Vasıtasız V. Gelir Müdürlüğüne)
..... tarafından Bakanlığımıza verilen 3.1.1997 tarihli dilekçenin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinin ne şekilde yapılacağı, 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler belirtilmiştir.
Öte yandan, anılan Kanunun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tesbitinde nelerin gider olarak kabul edileceği belirtilmiş, aynı maddenin 1 inci bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükümlere göre, işletmeye kayıtlı olan özel araç telefonları ve cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin ticari kazancın ve serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, ticari ve serbest meslek kazancının tesbitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.

GİDER BELGELERİNDEKİ KDV
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH: 26.05.1997 SIRA: B.07.O.GEL.0.55-5501/21499
ÖZÜ: Mükellef Adına Düzenlenmeyen İşletme Gider Belgeleri (Elektrik, Telefon, Su Vb.) Üzerindeki K.d.v'nin İndirim Konusu Yapılamayacağı, Ayrıca Ticari Organizasyon Çerçevesinde Bir Firmanın Başka Bir Firmaya Yaptığı Risk Payı Karşılığı Ödemelerin K.d.v'ne Tabi Olduğu Hk.
ANTALYA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtalı Ver. Gel. Müd.)
İLGİ : 7.5.1997 gün ve B.07.4.DEF.0.07.10/KDV 997-111-1746-6909 sayılı yazınız. İlgi yazınız ve ekleri incelendi.
Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olup, aynı Kanunun 29/1-a maddesi "kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi" nin, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebileceği hükmünü amir bulunmaktadır.
Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230. maddesinde, faturada bulunması gereken asgari bilgiler:
l- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
2- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
3- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 4- Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
5- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,........"
şeklinde sıralanmış, Kanunun 227. maddesinin birinci fıkrasında ise, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almıştır.
Bu açıklamalar çerçevesinde, yazı ve eklerinde bahsi geçen ticari kazançla ilgili olarak yapılan harcamalara ait işletme gider belgelerinin (elektrik, telefon, su vs.) Vergi Usul Kanununun 227 ve 230. maddeleri hükmüne istinaden mükellef adına düzenlenmiş olması halinde kayıtlarda gösterilmesi mümkün olduğundan, .... A.Ş. adına düzenlenmeyen ve kayıtlarda gösterilmesi mümkün olmayan fatura üzerindeki katma değer vergisinin Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1-a maddesine göre, hesaplanan katma değer vergisinden indirimi Kanunen mümkün değildir.
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Sevgili arkadaşlar merhaba,

Cep telefonlarıyla ilgili bir eklemede ben yapmak isterim. Telefon giderleri için en önemli özellik hattın şirket üzerine kayıtlı olması gerekliliği. Şahıs telefonlarının giderleri de işle alaka kurulmak şartı ile giderleştirilebilir.

Saygılarımla,

Turhan DEMİR
Çanakkale

Maliye Bakanlığı' nın 24.03.1999 tarih ve 40/4069-5/11976 Sayılı Özelgesi, İstanbul Deftardarlığının 15.10.1991 tarih ve GVK-40-44371-12052 Sayılı Özelgesi:

Aktife kayıtlı telefonlar belirli sınırlar içinde işletme sahiplerinin özel işlerinde de kullanılsa, giderlerinin tamamının kabul edilmesi günlük hayatın ve giderleri ayrıştırma zorluğunun bir gereğidir. Bunun aksine işletme aktifine kayıtlı olmayan(şahsi telefonlar) telefon giderlerinin indirilmesi, giderin dolayısıyla konuşmanın işle ilgili olduğunun tespiti ve ispatı halinde mümkündür.

Maliye Bakanlığının 10.02.2004 tarih ve 49/4913-164/5229 Sayılı Özelgesi:

Personele işle ilgili görüşmelerde kullanılmak üzere tahsis edilen demirbaşa kayıtlı cep telefonlarına ilişkin olan ve bedelleri işletme tarafından ödenen haberleşme giderlerinin, yapılan görüşmelerin işle ilgili görüşmeler olması, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi büyüklüğüyle orantılı olması halinde kurum kazancından indirilmesi mümkündür. Bu koşulların bulunmaması halinde ise yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanunu, 61. maddesine göre ücret olarak değerlendirilmesi gerekir.
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Sevgili arkadaşlar merhaba,

Cep telefonlarıyla ilgili bir eklemede ben yapmak isterim. Telefon giderleri için en önemli özellik hattın şirket üzerine kayıtlı olması gerekliliği. Şahıs telefonlarının giderleri de işle alaka kurulmak şartı ile giderleştirilebilir.

Saygılarımla,

Turhan DEMİR
Çanakkale

Maliye Bakanlığı' nın 24.03.1999 tarih ve 40/4069-5/11976 Sayılı Özelgesi, İstanbul Deftardarlığının 15.10.1991 tarih ve GVK-40-44371-12052 Sayılı Özelgesi:

Aktife kayıtlı telefonlar belirli sınırlar içinde işletme sahiplerinin özel işlerinde de kullanılsa, giderlerinin tamamının kabul edilmesi günlük hayatın ve giderleri ayrıştırma zorluğunun bir gereğidir. Bunun aksine işletme aktifine kayıtlı olmayan(şahsi telefonlar) telefon giderlerinin indirilmesi, giderin dolayısıyla konuşmanın işle ilgili olduğunun tespiti ve ispatı halinde mümkündür.

Maliye Bakanlığının 10.02.2004 tarih ve 49/4913-164/5229 Sayılı Özelgesi:

Personele işle ilgili görüşmelerde kullanılmak üzere tahsis edilen demirbaşa kayıtlı cep telefonlarına ilişkin olan ve bedelleri işletme tarafından ödenen haberleşme giderlerinin, yapılan görüşmelerin işle ilgili görüşmeler olması, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi büyüklüğüyle orantılı olması halinde kurum kazancından indirilmesi mümkündür. Bu koşulların bulunmaması halinde ise yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanunu, 61. maddesine göre ücret olarak değerlendirilmesi gerekir.
 
Üst