zirve

Şirketlerde Giyim Giderleri

Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
65
Merhaba;
Şirketlerde ortakların şirket adına aldığı giyecek faturaları giyim giderleri olarak yazılabilir mi?
 
Üyelik
13 May 2007
Mesajlar
81
Ynt: şirketlerde giyim giderleri

HAYIR YAZILAMAZ SADECE ŞİRKETE ÇALIŞANLARA İŞTEN ÇIKTIĞI ZAMAN İADE EDİLEN GİYİM EŞYALARI GİDER YAZILIR
 
Üyelik
13 May 2007
Mesajlar
81
Ynt: şirketlerde giyim giderleri

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01/ 2007-KVK-8?

Konu :???????.. GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : ??.2007 tarihli ve ??????? sayılı yazınız.

???..Vergi Dairesi Müdürlüğünün ??? vergi numaralı mükellefi ????. Ltd. Şti. tarafından Başkanlığımıza hitaben verilen ?.02.2007 tarihli dilekçede bahsedilen hususlarla ilgili Müdürlüğümüz görüşü aşağıdaki gibidir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 6?ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ncı maddesinin 1 numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler ile kanunlarda tadadi şekilde belirlenen giderler dışında kalan ticari organizasyonlara bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme giderleri denilmektedir.

Diğer taraftan; Türk Ticaret Kanununda bir tacirin faaliyetlerinde gelir veya menfaat sağlaması gerektiği ilkesi benimsenmiştir. Dolayısıyla gelir sağlamayı hedef tutmayan faaliyetler ticari işletmeyle ilgili sayılmamıştır.

Buna göre, indirim konusu yapılacak giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine ilişkin zorunlu giderlerden olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Bu bakımdan yapılan giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ayrıca, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde belgelendirilmesi gerekmektedir.

Mükellef dilekçesinde; şirketin kuruluş tarihinden itibaren herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığı ancak, tasfiye edilip kapatılamadığı, şirket bünyesinde karşılıksız olarak doküman arşivi, kütüphane ve güzel sanatlar bilgi bankası hizmetinin verildiği belirtilmektedir. Ancak, ??Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen ?...2007 tarihli yoklama fişinin tetkikinden, adı geçen şirketin faal olduğu, şirketin karşılıksız olarak verdiği kültür ve güzel sanatlarla ilgili bilgi bankacılığı hizmetinin yanında şirket müdürünce mimari ve sanat konularında bedel karşılığında danışmanlık ve projelendirme hizmetlerine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Bu hükümlere göre; adı geçen şirketin herhangi bir bedel almaksızın doküman arşivi, kütüphane ve güzel sanatlar bilgi bankası ile ilgili olarak yaptığı faaliyetler ticari nitelik taşımadığından, bu faaliyetlere yönelik olarak yapılan giderler de Gelir Vergisi Kanununun 40?ncı maddesinde sayılan giderler kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Buna göre, adı geçen şirketin herhangi bir karşılık olmadan yaptığı doküman arşivi, kütüphane ve güzel sanatlar bilgi bankası faaliyetlerine ilişkin olan ikram, yol, giyim, gıda yardımı, kablo tv, organizasyon giderleri, öğrenci tatil iskanı, özel cep telefonu, gözlük ve benzeri giderler ile şirkete alınan ama faturası şirket müdürü adına kesilmiş olan yiyecek, içecek ve öğrenci giyim harcamaları kazancın elde edilmesi ve idamesine yönelik olmadığından kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, mimarı ve sanat konularında verilen danışmanlık ve projelendirme hizmetleri ile ilgili olarak yapılan işletme giderlerinin, kurum kazancının elde edilmesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması kaydıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
 
Üst