zirve

SMMM' lerin İkametgahlarını Ofis Olarak Kullanamayacaklar !

Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
36
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İKAMETGÂHINI OFİS OLARAK KULLANAMAYACAĞI

Tarih: 27.10.2009
Danıştay 8. Dairesi tarafından geçtiğimiz dönemde meslek mensuplarımızı ilgilendirir önemli bir karar tesis edilmiştir.[1] Bu karara göre, Danıştay 8. Dairesi açılan bir dava dolayısıyla meslek mensubunun ikametgâhını aynı zamanda serbest muhasebeci mali müşavirlik ofisi olarak kullanıp, kullanılamayacağı konusunda tereddüt nedeniyle dava açılmıştır. Açılan dava nedeniyle yargı, meslek mensubunun ofisini ve ikametgâhını aynı yerde kullanmasını mümkün olamayacağına karar vermiştir.
Kararın dayandırıldığı gerekçeler gerçekten de isabetli olup, bizce de hukuka uyarlı gerekçeler olarak kabul edilmektedir. Şöyle ki, kararda davanın kabul edilmeyiş nedenleri olarak konut dokunulmazlığı, büro standartları, mali müşavirlik ofisleri ile ilgili ikametgâhlarının ofis olarak değerlendirilemeyeceği, mali müşavirler odalarının büro yönetmelik hükümleri, ?. gibi gerekçelerle açılan dava reddedilmiştir.
Danıştay 8. Dairesinin kararının hüküm fıkrası kısaca aşağıda olduğu gibidir:
?Dosyanın incelenmesinden; SMMM olan davacı tarafından, kendisine ait bulunan işyerinin aynı zamanda ikametgâh olarak da kullanıldığı, İstanbul SMMM Odasının ?. tarihli yazısı ile TÜRMOB Genel Kurulunca Büro Edinme Zorunluluğunun yeniden düzenlendiği, en geç 31 Aralık 2007 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uygun bir işyerine büronun taşınması gerektiğinin belirtildiği, yapılan yönetmelik değişiklikleriyle de ikametgâhların büro olarak kullanılması yasaklanarak, büro edinme zorunluluğu getirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından yapılan düzenlemelerin, muhasebe mesleğinin uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesini ve belli kurallar çerçevesinde icrasını temin etmek, yeni meslek mensuplarının yetiştirilebilmesini ve kontrolünü gereği gibi sağlayabilmek ve muhasebecilik faaliyetinin daha çağdaş şartlarda yerine getirilmesi sağlanarak hizmet kalitesini yükseltme amaçlarına yönelik olduğu, ikametgâhların büro olarak kullanılması durumunda, konut dokunulmazlığı nedeniyle gerekli denetimleri yapmanın mümkün olamayacağı ve muhasebecilik mesleğinin belli standartlara bağlanmasının zorlaşacağı açıktır.
Bu durumda, muhasebecilik mesleğinin belli standartlara bağlanması ve gerekli denetimlerin sağlanması amacıyla yapılan düzenlemelerde kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 500,00 TL vekâlet ücretlerinin davacıdan alınarak davalı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine verilmesine, artan 16,00 TL posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, 02.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.?
Karardan çıkarılan sonuçlar aşağıda olduğu gibidir:
1- 3568 sayılı yasanın ilgili yönetmeliklerine göre bir meslek mensubunun işyerinde unvanını gösterir tabelanın bulunması ve tabelada unvanın yer alması gereklidir.
2- Konutlar bilindiği gibi medeni kanun uyarınca oturmak ve yerleşim gayesi ile tutulan özel amaçlı meskenlerdir.
3- Meslek mensuplarının ofislerinde yaptıkları işlerle ilgili vergi levhası, çalışma belgeleri, ruhsatnamesi, büro tescil belgesi, diploması vs. belgelerin çerçeveli ve asılı olarak bulundurması gereklidir.
4- Meslek mensupları nezdinde yapılabilecek herhangi bir denetim sırasında konutlara dokunulması Anayasa?ca yasaklandığı için ister istemez böyle bir denetim sırasında ofis veya mesken denetim dışı yada dokunulmazlık dolayısıyla denetlenemeyecektir. Ki, kararın gerekçesinde bu durum ısrarla vurgulanmaktadır.
5- Konut dokunulmazlığı ve esasen bu tarz kullanımlar da dikkate alınırsa bir eşitsizlik ortaya çıkaracağı ve kamu yararı gereği 3568 sayılı yasada getirilen düzenlemelere aykırılık oluşturacağı Danıştay kararında vurgulanmıştır.
6- Diğer taraftan, 213 sayılı VUK?nun işe başlama ile ilgili hükümlerinde serbest meslek erbabı yönünden bir tabelanın asılması işe başlamayı göstermektedir. Başka bir ifade ile tabelanın asılması işe başlamaya karine teşkil edecektir. Aynı şekilde, mesleki bir dergi ya da gazetede ilanların yapılması da işe başlamanın belirtisi sayılmaktadır. [2]
7- Son yıllarda adeta bir moda haline gelen home ofis kavramı 3568 sayılı yasa açısında adeta geçerli olmamaktadır.

"alıntı :
Dr. Mustafa ALPASLAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir "

________________________________________
[1] Dnş. 8. D.nin, 02.12.2008 gün ve E:2007/8372-K:2008/8091 sayılı kararları.
[2] 213 sayılı VUK md.155Bilgilerinize.
 
Üyelik
13 Şub 2014
Mesajlar
2
Konum
istanbul
*********alıntıdır
SİRKÜLER İstanbul, 03.05.2013
Sayı: 2013/117 Ref: 4/117
Konu:
S.M.M.M VE Y.M.M.’LERİN MESKEN OLARAK KULLANDIKLARI KONUTLARINI BÜRO OLARAK DA KULLANABİLECEKLERİNE DAİR YASAL DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6460 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 45’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”
Bu düzenleme sayesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (S.M.M.M) ve Yeminli Mali Müşavirlerin (Y.M.M.) ayrıca bir büro açmadan, mesken niteliğindeki konutlarında mesleki faaliyetlerini icra edebileceklerine dair yasal düzenleme yapılmış olmaktadır.
Bu durumda S.M.M.M ve Y.M.M.’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin ilk iki fıkrasında da değişiklik yapılması gerekmektedir. Söz konusu madde aşağıdaki gibidir:
“Büro Edinme Zorunluluğu
Madde 14- Her meslek mensubu meslekî faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.
Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik Genel Kurulu'nda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile içiçe olamaz. Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler.”
Saygılarımızla,
DENGE DENETİM YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,690
Konum
İstanbul
Bunu bu şekilde mi yorumlamak lazım yoksa apartmanda işyeri olabilir anlamında mı acaba
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,271
Konum
Manisa
*********alıntıdır
SİRKÜLER İstanbul, 03.05.2013
Sayı: 2013/117 Ref: 4/117
Konu:
S.M.M.M VE Y.M.M.’LERİN MESKEN OLARAK KULLANDIKLARI KONUTLARINI BÜRO OLARAK DA KULLANABİLECEKLERİNE DAİR YASAL DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6460 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 45’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”
Bu düzenleme sayesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (S.M.M.M) ve Yeminli Mali Müşavirlerin (Y.M.M.) ayrıca bir büro açmadan, mesken niteliğindeki konutlarında mesleki faaliyetlerini icra edebileceklerine dair yasal düzenleme yapılmış olmaktadır.
Bu durumda S.M.M.M ve Y.M.M.’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin ilk iki fıkrasında da değişiklik yapılması gerekmektedir. Söz konusu madde aşağıdaki gibidir:
“Büro Edinme Zorunluluğu
Madde 14- Her meslek mensubu meslekî faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.
Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik Genel Kurulu'nda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile içiçe olamaz. Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler.”
Saygılarımızla,
DENGE DENETİM YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Hatalı yorum yapılmış. Yapılan kanuni düzenleme mesken olarak tescilli evi kiralayıp işyeri olarak kullanmaya yöneliktir. Meslek mensubunun evinin bir kısmını iş için ayırarak çalışması hala yasaktır.
 
Üst