turkcell

Sosyal Güvenlik ?Reformunun? Tek Çatısı Artık Para!

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Yahya Arıkan

Sosyal güvenlik sistemimizdeki sorunların çözümü amacıyla önce tek çatı için ?5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu? ve tek çatı SGK?nin uygulayacağı ?5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu? çıkarılmıştı. Kamuoyunda yoğun eleştirilere konu olan düzenlemelerin, yürürlüğe girmesinden sonra 5655, 5754, 5763, 5797, 5838, 5917, 5838 ve 5921 sayılı kanunlarla 111 maddesi değiştirildi. Bu değişikliklerle 5510 sayılı kanun daha birinci yılında yamalı bohçaya döndü.

Sosyal güvenlik reformunun en iddialı bölümü ise sağlık yardımlarıydı. Oysa daha birinci yılında sağlık yardımlarından yararlanılmasına set çekildi ve paralı dönem 1 Ekim 2009?da başladı.

Özel hastanede muayene 15 TL

Memur ve sigortalıların sağlıktan yararlanmalarında önemli değişiklikler yapıldı. 1 Ekim?de yürürlüğe giren yeni düzenleme ile hastanelerde muayene ve tedavilerde katkı payı zamlı ödenmeye başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nde yapılan değişiklikle SGK sigortalılarının sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları;

* Birinci basamak sağlık kuruluşları (sağlık ocağı) ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL,

* İkinci (devlet hastanesi) ve üçüncü basamak (eğitim hastanesi ve üniversite hastanesi) gibi kurumlarda 8 TL,

* Özel kurumlarında 15 TL,

olarak belirlendi. Böylece daha önce sağlık ocaklarında alınmayan katkı payı 2 TL olacak.

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacak, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel kurumlardaki muayenelerde ise 3 TL indirim yapılacaktır.

Katılım payı alınacak

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecek. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında muayenelerdeki 8 TL katılım payının;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL?lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden,

b) Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilecek. Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL?lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

b) Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL?lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecek.

Kamu görevlilerinin katkı payı

* Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL.

* İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL.

* Özel sağlık kurumlarında 15 TL,

katılım payı ödeyecek.

Kamu personeli ve aile fertlerinin muayene katılım payı, kurumları tarafından çalışanların aylık ve ücretlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Sağlık ocağı ve aile hekimliği muayenelerinden alınacak 2 TL tutarındaki katılım payı; muayeneye bağlı olarak anlaşmalı eczane tarafından hak sahibine verilen ilaçlar için düzenlenen fatura ve/veya fatura eki listelerde yer alan reçeteler esas alınarak, hak sahibinin kurumu tarafından memurun aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında yapılan muayeneler için 8 TL tutarında muayene katılım payı alınacaktır. Muayene katılım payının 5 TL tutarındaki kısmı, sağlık kurumları tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak tahsil edilecek, 3 TL tutarındaki kısmı ise muayeneye bağlı olarak anlaşmalı eczane tarafından hak sahibine verilen ilaçlar için düzenlenen fatura ve/veya fatura eki listelerde yer alan reçeteler esas alınarak, hak sahibinin kurumu tarafından memurun aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.

Özel sağlık kurumlarında yapılan muayeneler için 15 TL tutarındaki muayene katılım payının 12 TL tutarındaki kısmı, özel sağlık kurumları tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak memurun aylığından kesinti yapılmak suretiyle, 3 TL tutarındaki kısmı ise muayeneye bağlı olarak anlaşmalı eczane tarafından hak sahibine verilen ilaçlar için düzenlenen fatura ve/veya fatura eki listelerde yer alan reçeteler esas alınarak hak sahibinin kurumu tarafından memurun aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.

Mülkünüzü Kat Karşılığı Verirseniz Vergiye Dikkat Edin

Sevgili okurlarım, ülkemizde yaygın olan ?kat karşılığı? sisteminde, arsa veya binaların sahiplerine müteahhitlerce inşaat süresince kira ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemelerin, gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi gerekir. Müteahhit firma, yaptığı kira ödemeleri üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmalıdır. Ayrıca kira gelirinin 22.000 lirayı (bu yıl için) aşması durumunda, söz konusu gelir gayrimenkul sahibince yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu?nun 86?ncı maddesinde ise vergiye tabi gelir toplamının 103?üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2009 yılı için 22.000- TL) aşmaması koşuluyla beyanname verilmeyeceği belirtilmiştir. Mükellef diğer gelirler için beyanname verse bile bu gelirlerini beyan etmeyecek.

Öte yandan aynı kanunun 94?üncü maddesinde; ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar? hükmüne yer verilmiş, 5/a bendinde ise ?70?nci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden yüzde 20? oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bankadan ücret ödenirken ayrıca ücret pusulası da verilmeli

Bildiğiniz üzere maaşlar bankadan ödenmekte. Yine de elemanlarımıza hesap pusulası ve ücret bordrosu imzalatmamız gerekiyor mu? Sevgi Gül

SGK mevzuatına göre bankadan ödeme yaptığınız için ücret bordrosunu imzalatmanız gerekmez. Ancak İş Kanunu?na göre, hesap pusulasının bir suretinin işçiye verilmesi gerekir. Tabii ki verildiğinin karinesi olarak da ya hesap pusulasının imzalı sureti alınmalı ya da verildiğine ilişkin bir liste düzenlenmelidir.
 
Üst