sözleşmede damga vergisi

Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
Biz bir inşaat firmasıyız ve yol yapıyoruz.Bazı işleri taşaronlara yaptırıyoruz biz müteahhit firmayız.Taşaronların kimisiyle yıllara sari kimisiyle de 1 yıllık sözleşmeler yapıyoruz.Ancak,işin tam mahiyeti ve fiyatı belli olmadığı için sözleşmelere fiyat yazmıyoruz ve bu durumda damga vergisi ödenmiyor.Acaba yaptığımız işlem doğru mu ve ilerde bize sorun olur mu, Karayollarının bize kestiği hakediş faturasına bağlı olarak taşaronlarada hakediş düzenliyoruz.Damga vergisi inşaat işinde taşaronlardan hangi hallerde ve ne şekilde kesilir?Hangi taraf öder ve sözleşmeye fiyat yazmamamız bir soru teşkil eder mi?Teşekkürler.
 
Üyelik
27 Nis 2006
Mesajlar
71
bir derginin soru cevap bölümünde yayınlanan ve sizin sorunuza benzer soru ve cevap aşagıdadır


soru : Biz bir müteahhitlik firmasıyız. Bir yol yapımı işine girdik ve bazı kiralık araçlar için araç sahipleri ile sözleşmeye imzalayarak araç tedarik ettik. Ayrıca taşeronlarla da sözleşme yaptık. Bu sözleşmelerde ücret bulunuyor. Taşeronlar da yaptığı iş karşılığında hak ediş alacak. Taşeronlarımızdan bir kaçı, bununla ilgili olarak Damga Vergisi olması ve ödenmesi gerektiği konusunda ısrar ediyorlar. Yaptığımız sözleşme Damga Vergisi'ne tabi mi? Tabi ise ne yapmalıyız?

cevap :
44 seri no.’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile damga vergisi hususunda çeşitli açıklamalar yapılmıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” denilmekte, 22 nci maddesinde de, “Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;
a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.
b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.
Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispetinde, “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında da, ihale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararlarının binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir.
Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir.
Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir.
 

Benzer konular

Üst