Sözleşmelerde Damga Vergisi

Üyelik
20 Eki 2008
Mesajlar
9
İşi alan Ana Firma ile yapılan Taşeronluk (Alt Yüklenici) sözleşmelerinde genellikle Damga Vergisi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu bir sözleşme olduğuna göre bir de Damga vergisi olmalıdır. Şayet Damga vergisi var ise bu tip sözleşmelere ait damga vergisi kimin tarafından ödenecektir. Saygılarımla,

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.
 
Üyelik
17 Ağu 2009
Mesajlar
16
Ynt: SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ

Şözleşme bedeli üzerinden %0075 damga vergisi var taşeron sözleşmelerinin,ana firma olarak ödeyip hakedişten kesebilirsiniz taşeronu ikna edebilirseniz,ya da taşeron bizzat beyannameyi verip çıkan vergiyi ödeyebilir.Taşeron öderse mutlaka alındıdan bir nüsha alın,olur da ödenmez ve inceleme olursa size sorar vergi dairesi.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ

damga vergisinde nükellefler sözleşmeyi imzalayanlardır
yani her iki tarafta sorumludur
tek nüsha olursa normalde her ikisininde beyan edip binde 3,75 oranlı olarak ödemeliler
fakat bir taraf ödediğinde diğer tarafa yarısını fatura ile yansıtabilir
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
36
Ynt: Sözleşmelerde Damga Vergisi

Merhabalar

Küçük bir katkı da benden olsun. Damga Vergisinde sorumluluk arkadaşlarında belirttiği gibi taraflar üzerindedir fakat aksi bir ifade sözleşmede geçmiyorsa verginin tahsili ve ödeme sorumluluğunu Vergi İdaresi Anonim Şirket olan tarafa kesinti ve ödemeyi yüklemektedir.

Daha detaylı bilgi aşağıdadır :


Konu: DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR.

Görülen lüzum üzerine, mükelleflerimizde gerçekleşen uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan ve Türk Vergi Sisteminde belki de en fazla tartışılan konulardan biri olan Damga Vergisi Kanunu ve Uygulamaları ile ilgili hatırlatıcı ve açıklayıcı olarak işbu sirküleri sizlerle paylaşmak istedik. Tartışmaya en açık gibi görünen ancak kanunun, uygulanmasında maddelerin gayet net olması bu tartışmaları sonuçsuz bırakmaktadır.

Özellikle Ticari yaşamda sürekli olarak sözleşme düzenlendiğini ve bununla beraber diğer Kanunlarla olan ilişkiler yanında Damga vergisi kanunun maddelerinin önemi tartışmasızdır.

TBMM tarafından 30.12.2004 tarihinde kabul edilen, 5281 sayılı, Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (31.12.2004 tarih, 25687 -3. Mükerrer sayılı- Resmi Gazete) diğer bazı Kanunlar yanında 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda da birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin tamamı 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sirkülerde de 488 Sayılı Kanunun açıklamasından ziyade, güncellenmiş hali ve yapacağımız uygulamalardan hangilerinin Damga Vergisinin Konusuna girdiği ve nasıl uygulanması gerektiği hakkındaki açıklamalarımızı bulabilirsiniz. Faaliyetlerimize faydalı olmasını temenni ederiz.
Öncelikle Kanunda geçen ve önemli kısımlarından ibaret bazı tanımlardan kısaca bahsetmek gerekmektedir.
Konusu
Madde 1-
Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.
Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan (Değişik: 5228/59-4/a md.) (Yürürlük: 31.7.2004) belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.
Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye`de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur.

Şümul ( Kapsamı)
Madde 2-
Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Damga Vergisine tabidir.

Vergiye Tabi Kağıtlardan, faaliyette olduğumuz iş kolları ile ilgili olanları aşağıda listelemekteyiz.
... Güncel oranları Tebliğden alınız www.gib.gov.tr

Mükellef ( * )
Madde 3-
Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir.
Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder.
Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların vergisini, Türkiye`de bu kâğıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kâğıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler.

Kağıt Nüsahalarının Birden Fazla Olması
Madde 5-
Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. ??????..


İstisnalar
Madde 9-
Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.


Vergileme Ölçüleri
Madde 10-
Damga Vergisi nispi veya maktu (*) olarak alınır.
Nispi vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kâğıtların mahiyetleri esastır.
Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder.

Belli para gösterme mecburiyeti
Madde 11-
(Değişik: 1318/94 md.) (Yürürlük: 10.8.1970) Cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü iikrazata ait taahhütname ve mukavelenameler (İskonto ve iştira senetleri taahhütnamesi - Dispans - dahil) ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine müteallik bütün kağıtlarda ve keza matlupların devir ve temlikine ilişkin mukavelename ve temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının veya azami haddinin gösterilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu kâğıtların her birinden alınması gereken Damga Vergisi ile cezası olayın meydana çıktığı tarihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre hesaplanır ve alınır.
Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve müstakrizlerle temlik eden ve adına temlik yapılan şahıslar ve müesseseler müteselsilen sorumludurlar.

Verginin Ödenmesi
Madde 15-
(D:5281/1 md. G:1.1.2005) Damga Vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir.
(Ek: 1318/96 md.) Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tesbite Maliye Bakanlığı yetkilidir.Damga Vergisinde SORUMLULUK
Vergi ve Cezada Sorumluluk
Madde 24-
Vergiye tabi kağıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur.
(D: 2344) Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.
(E:5281/4) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen kişilerden alınır.
Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi hiç alınmıyan veya noksan alınan kâğıtların vergisi mükelleflere, cezası düzenliyenlere aittir.
Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınır.

Madde 27-
(D:25281/5) Noterler, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemezler veya bunların suretlerini çıkarıp veremezler.
Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır.
Bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamazlar. Vergi ve cezası ödenmeden bu kâğıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kâğıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınır.

Özetle; 01/01/2005? ten itibaren Damga Vergisi Kanundaki değişiklikler ve uygulamalara etkisi
1. DAMGA VERGİSİNİN ASIL ÖDEME ŞEKLİ OLAN PUL YAPIŞTIRILMAK SURETİYLE ÖDEME USULÜ, TÜMÜYLE UYGULAMADAN KALDIRILMIŞTIR (Md:1-DVK.Md:15) :

5281 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile, D.V.K. nun 15 inci maddesi tamamen değiştirilerek, damga vergisinde asıl ödeme şekli olan pul yapıştırılması suretiyle ödeme şekli tamamen kaldırılmış ve damga vergisinin, sadece makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması ve basılı damga konulması suretiyle üç ayrı şekilde ödenmesi esası yürürlüğe konulmuştur.
Pul yapıştırma usulünün kaldırılmış olması sebebiyle, D.V.K. nun verginin bu şekilde ödenmesine taallûk eden 16 ncı maddesi ile pulların yapıştırılma zamanından söz eden 20 nci maddesi de, 5281 sayılı Kanunun 44/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.


2. DAMGA VERGİSİNDE ASIL ÖDEME ŞEKLİ MAKBUZ VERİLMESİ SURETİYLE ÖDEME OLMUŞTUR :

5281 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile D.V.K. nun 18 inci maddesi yeniden düzenlenmiş ve "Bu Kanunda gösterilen haller dışında damga vergisi makbuz karşılığında ödenir" denilmek suretiyle bu usulün asıl ödeme şekli olduğu belirtilmiştir.

Maddeye konulan ikinci fıkra hükmüne göre Maliye Bakanlığı, makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili bulunmaktadır.

Yapılan bu değişiklikle, 4684 ve 5035 sayılı Kanunlarla D.V.K' na ekli tablolar değiştirilmek suretiyle şirket mukaveleleri, sermaye artışları ve süre uzatımlarının D.V. kapsamı dışına çıkarılmasına rağmen, kaldırılması unutulan bu kâğıtların makbuz karşılığı ödeneceğine ilişkin fuzulî hüküm de ortadan kalkmıştır.

3. MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLERİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR :

5281 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile D.V.K nun 22 nci maddesi yeniden düzenlenerek, şu esaslar getirilmiş bulunmaktadır :
? Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurumlar ve kuruluşlar, bir ay zarfında düzenlenen kağıtların makbuz karşılığı ödenecek damga vergilerini :

- Mükellefler Eskiden olduğu gibi 20'nci günü akşamına kadar (Değişiklik: 371 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca 23 üncü günü olmuştur.) vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek, ancak eskisinden farklı olarak aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar.
? Diğer hallerde verginin, (Yani Damga Vergisi Mükellefiyetinini Vergi Dairesinde Tescil edilmemiş olması hallerinde) * kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde, beyanname ile vergi dairesine bildirilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi gerekir.

? Maddenin son fıkrası ile Maliye Bakanlığı'na şu yetkiler tanınmıştır :

- Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ;

- Lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalınmaksızın ve beyanname aranmaksızın, kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmek ;

- Vergiyi, işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmek.

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı geçmiş dönemde D.V.K nun 29 uncu maddesi ile kendisine tanınan yetkiyi kullanarak, 20 Serî No.lu D.V.K. Genel Tebliği ile makbuz karşılığı ödeme kapsamına giren kağıtlara ve varsa dipkoçanlarına "???.. liralık damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir" ifadesi ile D.V. tutarı ve defter sıra numarasını gösteren yeknesak bir kaşe vurulup, kuruluşun yetkilisi tarafından onaylanması ve bu ödemelerin "Damga Vergisi Defteri" isimli tasdikli bir özel deftere tarih ve sıra numarası ile kaydı esasını getirmiş bulunmakta ve müsaadenin devamlı olarak veya belirli kağıtlara şâmil olarak verildiği hallerde bir ay zarfında düzenlenen kağıtların vergisinin ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenmesini öngörmüş bulunmaktaydı. Bu esaslar ödeme süresi hariç halen dahî yürürlüktedir.

Sonuç ;
Vergi kanunlarını, asla ticari yaşamın gereklerinden ve pratik sonuçlarından ayrı düşünmemek gerekmektedir. Devletlerin en önemli gelirlerinin vergi gelirleri ve benzeri gelirler olduğu kuşku götürmez olduğundan dolayı bu anlamda bir paralellik sağlamak gerekir düşüncesini taşımaktayız.

Şirketler, bu bakımdan düzenledikleri sözleşmelerin Damga vergisini ödemekle veya sorumluluk karşı tarafa bırakılmışsa dahi ödetmekle mükellef olduklarını unutmamak mecburiyetindedirler.
 
Üyelik
20 Haz 2009
Mesajlar
95
Ynt: Sözleşmelerde Damga Vergisi

Arkadaşlar merhaba

Acilen bir konuyu danışmam lazım : Sözleşmelerde (örneğin 2 şirket arasında bir işle ilgili ticari sözleşme ) tutar yoksa , Damga Vergisi olmayacak mı ? Olacaksa hangi tutar dikkate alınacak ? Yarrdımcı olursanız çok sevinirim..
Teşekkürler
 
S

SMMM FATİH

Ziyaretçi
Ynt: Sözleşmelerde Damga Vergisi

İş sözleşmelerinde damga vergisi yapılır mı?
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Sözleşmelerde Damga Vergisi

Sulhname nedemek ?

Bazen bize YMM ödettiriyordu hatırladığım kadarıyla . Tutar olmayan her sözleşmede kesin yok mudur?

Teşekkür ederim
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Sözleşmelerde Damga Vergisi

TUTAR OLMAYAN tüm sözleşmelerde yoktur
sulhname nedir bilmiyorum
 

Benzer konular

Üst