zirve

Tasfiye Halindeki Kooperatiflerde Genel Kurul

Üyelik
1 Tem 2013
Mesajlar
76
Konum
izmir
ıyı gunler degerli arkadaslar.tasfite halındekı bı kooperatıfın genel kurulu ne sekılde yapılır.adımları nelerdır.lütfen cok acıl.acıklayıcı bı bılgı bulamadım
 
Üyelik
1 Tem 2013
Mesajlar
76
Konum
izmir
Tesekkurler day dream ama bana öncelıkle nasıl bı yol ızlemem lazım acıl olarak o lazım.yanı hangı belgelerle ne sekılde ılerlemelıyım
 
Üyelik
27 Eyl 2013
Mesajlar
4
Konum
ANKARA
Genel kurul Kooperatifin kapanışına yani feshine karar vermek üzere yapılacaksa genel kurulun toplanması için farklı bir uygulama olmaz. Burada farklı olan toplantı nisabının aranmamasıdır. Kimler gelmişse onların oyları ile karar alınır.

1) Kooperatif genel kurulu, yönetim kumlu dışında kanunun 43 'üncü madde sinde sayılan kişi veya organlar tarafından toplantıya çağırılmış ise, toplantıya ilışkin işlemlerin de çağrıya yapan bu kimseler tarafından yerine getirilmesi, bu bağlamda ortaklar cetvelinin de bu kimseler tarafından hazırlanması, bu işlemler için yönetim kurulunun gerekli yardımları yapması ve çağrıyı yapanlarca istenilecek defter, belge ve bilgilerin verilmesi ve bu arada masraflarında kooperatifçe karşılanması gerekir.

2) Kanunun 43 'üncü maddesinde gerektiğinde 'denetçiler kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili bulunduğu hüküm altına alınmıştır. Birden çok denetçiler bir "kurul" oluşturacaklarından (TTK. M 347, f.1), iki veya daha fazla denetçinin görevli bulunduğu bir kooperatifte bir denetçinin tek başına genel kumlu toplantıya çağırması söz konusu olamaz.
3) Genel kurulda alınan tüm kararlar ile söz alan ortakların ad ve soyadları, yaptıkları eleştiriler, sordukları sorular, yönetim kurulunca bunlara verilen cevaplar açık bir şekilde tutanağa yazılır.
……………………………………..

TASFİYE HALİNDEKİ KOOPERATİFİN YAPACAĞI SON GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN TUTANAK ÖRNEĞİTASFİYE HALİNDE S.S ………………KOOPERATİFİNİN SON GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAGI


TASFİYE HALİNDE S.S. Kooperatifinin son genel kurul toplantısı yapılmak üzere ……….günü saat ‘………da ……………………………….adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi/Temsilcileri gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a) Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının; günlü Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının günü ortağa PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği ortağa ise günü imza karşılığı tebliğ edildiği,

b) Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı ( ) ortaktan, ( ) ortağın asaleten ve ( ) ortağın vekaleten katılımı ile, toplam ortağın toplantıda hazır bulunduğu,
anlaşılmıştır.

Ana sözleşme ile tasfiye halinde özel bir toplantı nisap belirlenmediğinden gün dem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


GÜNDEM MADDELERİ

MADDE: 1 Genel kurul toplantısı saat ‘………….de ‘ …………nin konuşması
ile açıldı. Bu konuşmanın tamamlanması üzerine, verilen tekliflerin oylanması sonucu Divan Başkanlığına………………… üyeliklere………………… ve………………… oy toplayıcı olarak da ……….……ile …………….oybirliği ile / ……………oyla oy çokluğu ile
seçildiler. Divan yerini aldıktan sonra saygı duruşu yapıldı.

MADDE: 2 Tasfiye kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları okunup, görüşüldü.

MADDE: 3 Tasfiye kurulu tarafından hazırlanan bilanço ile gelir gider tablosu okunup görüşüldü.

MADDE: 4 Tasfiye kurulu ile yönetim ve denetim kurullarının aklanmaları ayrı ayrı kurullar halinde oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda tasfiye kurulu. oyla, yönetim kurulu……. oyla ve denetim kumlu da oyla ibra edildiler. Bilanço ile gelir gider tablosu oyla kabul edildi.

MADDE: 5 Ortakların sermaye paylarının iadesi ile tasfiye artığının ana sözleşmede öngörülen şekilde ortaklara dağıtılması kabul edildi.

MADDE: 6 Kooperatifin sicil kaydının silinmesine ve bu hususun tescil ve ilanı için tasfiye kurulu tarafından gereğinin yerine getirilmesine …….oyla karar verildi.

………….

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından, toplantıya saat ‘………..de son verildi. ... / ... / 19...

Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi, okunarak imzalandı.Bakanlık Temsilcisi Divan Başkanı Üye Üye
(Ad, Soyad, İmza) (Ad, Soyad, İmza) (Ad, Soyad, İmza) (Ad, Soyad. İmza)
........................


NOT: 1) Ana sözleşme ile özel bir nisap belirlenmemişse. tasfiye halinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında nisap aranmaz Kararlar oy çokluğu ile verilir. Örnek ana sözleşmelerde ise genellikle: gayrimenkul satışının görüşüleceği toplantılar hariç olmak üzere, tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında nisap aranmayacağı yönünde hükümler bulunmaktadır.
2) Bazı örnek ana sözleşmelere tasfiye artığının, ortakların ödemiş oldukları sermaye payları oranında dağıtılacağı yönünde hükümler konulurken, bazılarına ise eşit olarak dağıtılacağı yönünde hükümler konulmuştur.
…………………………………………………………………………………………….

UNVANIN SİLİNMESİ İÇİN TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ


TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA
…………………

Kooperatifimizin tasfiyesi sonuçlandırılmış olup, son ve kesin bilanço günü yapılan genel kurul toplantısında kabul edilerek, ortaklarımızın sermaye paylarının iadesine ve tasfiye artığının da ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde dağıtılma sına ve kooperatifin sicil kaydının silinmesine karar verilmiştir.

Bu karar üzerine son ve kesin bilançoda yer alan sermaye payları ile tasfiye ar tığı ortaklara ödenerek tasfiye sonuçlandırılmış olduğundan, kooperatif unvanının sicil kaydının silinmesini arz ve talep ederiz.

Tasfiye Halinde
S.S …………..Kooperatifi
Tasfiye Kurulu


EKİ :

1-Gündem.
2- Gündemin ilan edildiği gazete (varsa).
3- Son genel kurul tutanağı.
4- Ortaklar cetveli.
5- Son ve kesin bilanço.
6- Tasfiye kumlu çalışma raporu.
.............................................
NOT : Genel kurula, talep edilmesine rağmen Bakanlık Temsilcisi gelmemişse. bu durum temsilci talep edilen ilgili bakanlıktan veya il müdürlüğünden alınacak bir yazı ile belgelenerek dilekçe ekinde sicil memluğuna verilir.


KOOPERATİF TASFİYE SONU TESÇİL İŞLEMLERİ
1. Dilekçe (1)
2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3. Hazirun cetveli (2 Nüsha)
4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5. İ.İ.K'nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile Tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)
• Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
• Tafiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Tasfiye sonu dilekçe örneği

………………. Ticaret Sicili memurluğuna


Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde …………………..sicil numarasıyla kayıtlı …………………………………………………..ünvanlı şirketimizin ekli evrakının incelenerek tescil ve ilan edilmesi talep olunur.
Şirket ünvanı veya kaşesi
yetkili adı ve imzası

İrtibat telefon numarası:

……………………………………………………………………………………….


MAL BEYANI ÖRNEĞİ


.......... Tarihli Mal Beyanıdır
A K T İ F P A S İ F
------------- -------------
Yo k t u r Y o k t u r
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.
 

Benzer konular

Üst